SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 4. prosince 2020

Recenze/review - AZARATH - Saint Desecration (2020)


AZARATH - Saint Desecration
CD 2020, Agonia Records

for english please scroll down

Démoni jsou zpět a znovu máčejí svaté ostatky ve zkažené prokleté krvi. Exorcisté se marně křižují, svěcená voda se vaří ze všech hříchů, které jsou kolem. Na scénu vstupuje on, jehož jméno se říká s velkým respektem a strachem. Satan a jeho neodolatelný úsměv nás zvou na další nečistou hru. Spolu s polskými death metalisty AZARATH. Kapelou, která vždy dokázala svojí hudbou znázornit pravé nefalšované zlo. Opět se jedná o absolutní inferno, u kterého se otvírají staré hroby.

Víka od rakví pukají tlakem, mám pocit, že mě někdo zavřel do plesnivé hrobky. Death metal je v podání polských kacířů nechutný, ošklivý, má v sobě neskutečný tlak a černou energii. Deska se tak stává spíše obřadem, než obyčejnou záležitostí. Vítejte na zakázané mši pro vyvolávání temných sil. Na rituálu smrti, na kterém uslyšíte ryzí, zabijácký smrtící kov, té nejvyšší kvality.

 

O pro mě v podstatě dokonalém zvuku, magickém obalu a celkovém vynikajícím provedení desky, netřeba diskutovat. AZARATH jsou natolik zkušenými muzikanty, že tyto základní věci nikdy nepodcení. O vynikající (opravdu skvělý) výkon Inferna za bicími, je také postaráno. Riffy vám vytrhnou vnitřnosti z těla, mě ale nejvíc fascinuje totálně nihilistická nálada celého alba. Vážně si připadám, jako ve starém kostele, kde se pořádaly bolestné a kruté rituály. Death metal ve stylu IMMOLATION, INCANTATION, DEICIDE, MORBID ANGEL, ANGELCORPSE, CENTURIAN, KRISIUN je podáván spolu se zkaženým masem. Představte si, že jste obětí přivázanou ke kamennému oltáři. Za chvíli vám podříznou hrdlo. Jste jen prostředkem, kusem nepotřebného těla, ale pro pochopení nálady desky to myslím stačí. Poláci jsou nekompromisní, zničující, démoničtí, uhrančiví, magičtí. Zlo má v jejich podání spoustu nových odstínů, barev a smrdí sírou. Prokletí a navěky zavržení moc dobře ví, o čem píšu. "Saint Desecration" není jen obyčejnou nahrávkou, ale spíše smrtící, chladnou a pohlcující vichřicí, ze které není návratu. Démoni si říkají AZARATH a letos vydali vynikající počin. Obracejí se u něj kříže směrem dolů. Peklo zase jednou hoří jasným plamenem! Na konci tunelu není žádné světlo, ale jen nicota. Album, které vás navěky prokleje!


Asphyx says:

The demons are back and soaking the holy remains in the corrupt cursed blood again. Exorcists crucify in vain, holy water boils from all the sins that are around. He enters the scene, whose name is said with great respect and fear. Satan and his irresistible smile invite us to another unclean game. Together with Polish death metalists AZARATH. A band that has always managed to depict real, unadulterated evil with its music. Again, this is an absolute inferno where old graves open. 

The coffin lids are bursting with pressure, I have the feeling that someone has locked me in a mouldy tomb. Death metal is disgusting, ugly, performed by Polish heretics, has incredible pressure and black energy. The record thus becomes a ceremony rather than an ordinary affair. Welcome to the Forbidden Mass to summon dark forces. In a death ritual where you will hear pure, killer death metal of the highest quality.


I don't need to discuss the perfect sound, the magic cover and the overall excellent performance of the record. AZARATH are such experienced musicians that they never underestimate these basic things. The excellent (really great) performance of Inferno behind the drums is also taken care of. Riffs will snatch your entrails from your body, but what fascinates me the most is the nihilistic mood of the whole album. I feel like in an old church where painful and cruel rituals were held. Death metal in the style of IMMOLATION, INCANTATION, DEICIDE, MORBID ANGEL, ANGELCORPSE, CENTURIAN, KRISIUN is served together with spoiled meat. Imagine you are a sacrifice tied to a stone altar. They'll cut your throat in a minute. You are just a means, a piece of an unnecessary body, but I think that's enough to understand the mood of the record. Poles are uncompromising, destructive, demonic, enchanting, magical. Evil has a lot of new shades, colours and stinks of sulfur in their presentation. Cursed and forever condemned, he knows very well what I am writing about. "Saint Desecration" is not just an ordinary recording, but rather a deadly, cold and absorbing storm from which there is no return. The demons call themselves AZARATH and this year they did an excellent deed. The crosses turn down at him. Hell is once again burning with a bright flame! There is no light at the end of the tunnel, only nothingness. An album that will curse you forever!

tracklist:
1. Death-at-Will
2. Sancta Dei Meretrix
3. Let them Burn&hellip
4. Fall of the Blessed
5. No Salvation
6. Profanation
7. Reigning over the Death
8. Life is Death, Death is Life
9. Inflicting Blasphemy upon the Heavens
10. Beyond the Gates of Burning Ghats

band:
INFERNO - Drums
BART - Guitar
PETER - Bass
SKULLRIPPER - Guitar/vocal

Share this games :

TWITTER