SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 19. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - HERETIC WARFARE - Hell On Earth (2020)

Recenze/review - HERETIC WARFARE - Hell On Earth (2020)


HERETIC WARFARE - Hell On Earth
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Ve starém opuštěném domě na konci ulice se odehrávaly divné věci. To byl všeobecný fakt, který se říkal mezi lidmi. Mluvilo se často o tajemných rituálech, o seancích, při kterých se vyvolávaly temné síly. Vysvětlení bylo prozaičtější. Scházeli se tam úchylní sběratelé, kteří si vyměňovali artefakty z vražd, osobní věci sériových vrahů a jejich obětí. Včera tam došlo k velkému násilí. Bodnutí nožem kvůli kousku staré kůže. Kůže, kterou na sobě měla mladá žena, když ji našli zohavenou v močálech. Někdy si říkám, že tenhle svět by si zasloužil zapálit a začít znovu.

Jako takovou očistu, propláchnutí mozku kyselinou, volím tentokrát německé HERETIC WARFARE. Šílence, kteří hrají hrubozrnný, surový death metal. Muziku, která by mohla znít jako nějaké memento i na místech zmiňovaných v úvodu. Jakoby smrt chodila při poslechu přímo kolem mě. S nožem v ruce a lehkým úšklebkem na tváři.

 

HERETIC WARFARE jsou jako lavina, smršť, tsunami, které nezná slitování. V určitých momentech svým tlakem připomínají HATE ETERNAL. Zazní ale i poctivý thrash metal. To vše smíchané ve smrtícím koktejlu. Vynikající bicí, chorobný vokál, zdrcující riffy. Dohromady působí jako velká zeď z lebek, která na vás padá. Viděli jste někdy oběť, které někdo ustřelil hlavu brokovnicí? Že vám to připadá nechutné? Tak to jste ještě neslyšeli "Hell On Earth"! Atmosféra nahrávky je o hodně drsnější, syrovější, naléhavější. Na posluchače je postupně vyvíjet tlak a nahromaděná energie se mu postupně zadírá pod kůži. Svět není už dávno dobré místo k žití. Až jednou potkáte někoho zlého, pusťte mu HERETIC WARFARE pořádně nahlas. Mám rád podobně znějící, upřímný, poctivý death metal, u kterého se nezapomnělo na dobré řemeslo. Němci ale také přidávají něco navíc. Vlastní výraz, temnou energii, chlad a na kusy nasekané maso. Někdy, když sleduji večerní zprávy, tak se mi chce z lidí zvracet. Troufám si tvrdit, že "Hell On Earth" patří v rámci stylu k nejlepším debutům letošního roku. Až půjdu zítra do domu na konci ulice, vezmu si album s sebou. Má v sobě totiž obrovskou sílu a brutalitu! Death metal, který zabíjí na potkání!


Asphyx says:

Strange things were happening in the old abandoned house at the end of the street. That was the general fact accepted by people. There was often talking about mysterious rituals and sessions where forces were evoked. The explanation was somewhat more prosaic. Crazy collectors gathered there and exchanged murder artefacts, personal belongings of serial killers, and their victims. There was a lot of violence there yesterday. Somebody got stabbed by knife because of an old leather patch. The leather the young woman was wearing when they found her mutilated in the swamps. Sometimes I think that this world deserves to be burned down and started again.

As such a cleansing and rinsing process of the brain with acid, this time I choose a German band called HERETIC WARFARE. Madmen who play hard core raw death metal. Music that might sound like a memento even at the places mentioned in the introduction. It was as if death walked right past me as I listened. With a knife in her hand and wearing a slight grin on her face.


HERETIC WARFARE is like an avalanche, cyclone and tsunami that knows no mercy. At certain moments, the pressure resembles HATE ETERNAL. But there is also a pure thrash metal. All mixed in a deadly cocktail. Excellent drums, sick vocals, crushing riffs. Together, they look like a large wall of skulls falling on you. Have you ever seen a victim whose head was blown away with a shotgun? Do you find it disgusting? Okay but wait till you hear "Hell On Earth"! The atmosphere of the recording is much rougher, rawer, more urgent. Listeners are gradually put under pressure and the accumulated energy gradually gets under their skin. The world is no longer a good place to live. If you meet someone bad, play HERETIC WARFARE really loud to him or her. I like similar-sounding, honest death metal, which has not abandoned a good craft. But the Germans are also adding something extra. Own expression, dark energy, cold and chopped meat. Sometimes when I watch the evening news, I want to vomit. I dare say that "Hell On Earth" is one of the best debuts of this year in terms of style. Tomorrow when I go to the house at the end of the street, I'll take the album with me. It packs tremendous strength and brutality! Death metal that kills at first sight!


Tracklist:
01. Warfare On Heretic Scum (04:45)
02. Hedonistic Perfection (04:21)
03. Hell On Earth (06:05)
04. Mass Murder Monument (04:11)
05. Black Rage (05:09)
06. Redemption Denied (04:28)
07. Death Of A Traitor (04:31)

band:
Jan - Vocals
Ingo - Guitar
Lukas - Bass
Jan - Drums

https://hereticwarfare.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/HereticWarfare37/
https://www.reverbnation.com/hereticwarfare
https://soundcloud.com/heretic_warfare/
Share this games :

TWITTER