DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 26. ledna 2021

Recenze/review - FROZEN SOUL - Crypt of Ice (2021)


FROZEN SOUL - Crypt of Ice
CD 2021, Century Media Records

for english please scroll down

Cítím pach hniloby. Dávno rozložených těl. Vstupuji do starého sklepa. V domě, o kterém se říkalo, že se zde dějí divné věci. Někteří ještě trošku žijí. Jestli se tomu tak dá říkat. Hubené postavy leží vedle mrtvol ve značném stádiu rozkladu. Takhle nějak si představuji peklo. Odvrátím znechuceně tvář. Jsou to ještě lidské bytosti nebo už jen stíny? Odpověď přijde vzápětí. Natáhne se ke mě kostnatá ruka a natočí tvář se smrtí v očích. Stisk povolí a já musím ven na vzduch.

Starý prašivý death metal vždy znázorňoval smrt v jejích nechutných a zlých podobách. FROZEN SOUL jsou ze Spojených států amerických a povedlo se jim na svém prvním dlouhohrajícím albu přesně vystihnout podobné situace, jako v úvodu mé recenze. Plesnivina, hluboké, právě exhumované hroby. Opuštěné katakomby, které by mohly vyprávět. Fanoušek old schoolového podání pohřbů do země si určitě přijde na své.


Co se týká inspirace, tak tu si berou Texasané ve stejných zkažených vodách jako třeba JUNGLE ROT, BOLT THROWER, OBITUARY, ASPHYX, MORTA SKULD, DEATH. Kapel, jejichž odkazy zde naleznete, je samozřejmě víc, ale to mi nijak nevadí si naplno vychutnat absolutně temnou a nakažlivou atmosféru. Je to i díky skvělému zvuku, obalu, ale hlavně nápadům, které musely opravdu vznikat někde ve starých katakombách. Když jsem slyšel "Crypt of Ice" poprvé, trošku jsem se bál, jestli mi původní nadšení vydrží i delší dobu, ale mohu jen potvrdit, že se k desce rád a často stále vracím. Má v sobě totiž velké množství uvěřitelné energie, polámaných kostí, nahrubo nasekané tmy. FROZEN SOUL se s tím moc nepářou, jdou rovnou k věci, až na dřeň. Mrtví znovu ožívají, tančí na vlastních hrobech a já si tak mohu naplno vychutnat krásu ozvěn ze záhrobí. Na světě je jen jedna jistota, jednou se všichni sejdeme na onom světě. Je dobré býti připraven. "Crypt of Ice" vám k tomu může hodně pomoc. Je totiž absolutní definicí pravého, ryzího death metalu, u kterého praskají lebky tlakem. Vynikající záležitost pro všechny - živé i mrtvé! Masakr v márnici!


Asphyx says:

I smell rot. Long-decomposed bodies. I enter the old cellar. In a house where strange things are said to happen here. Some are still alive. If you can call it that. The skinny figures lie next to the corpse in various stages of decay. Imagine hell like that. I avert my face in disgust. Are they still human beings or just shadows? The answer will come immediately. A bony hand reaches out to me and turns a face with death in his eyes. Press release and I have to get out on the air. 

Old dusty death metal has always depicted death in every disgusting and evil form. FROZEN SOUL are from the United States of America and they on the first full-length album capture exactly a similar situation as in the beginning of my review. Mold, deep, exhumed graves. Abandoned catacombs which can tell a stories. A fan of old school funerals in the ground will definitely enjoy it.


As for inspiration, the Texans take in the same corrupt waters as JUNGLE ROT, BOLT THROWER, OBITUARY, ASPHYX, MORTA SKULD, DEATH. There are, of course, more bands whose links can be found here, but I don't mind enjoying the absolutely dark and contagious atmosphere. It's also thanks to the great sound, the cover, but mainly the ideas that really had to come up somewhere in the old catacombs. When I first heard "Crypt of Ice", I was a little worried if my original enthusiasm would last a long time, but I can only confirm that I like to come back to the record again and again. It has a large amount of believable energy in it, broken bones, roughly chopped darkness. FROZEN SOUL go straight to the point, except for the marrow. The dead come to life again, dancing on their own graves, so I can fully enjoy the beauty of echoes from the grave. There is only one certainty in the world, one day we will all meet in the other world. It's good to be prepared. "Crypt of Ice" can help you a lot. It is an absolute definition of real, pure death metal, in which skulls crack under the pressure. An excellent affair for everyone - the living and the dead! Morgue massacre!


Tracklist:
01. Crypt Of Ice
02. Arctic Stranglehold
03. Hand Of Vengeance
04. Wraith Of Death
05. Merciless
06. Encased In Ice
07. Beat To Dust
08. Twist The Knife
09. Faceless Enemy
10. Gravedigger

band:
Chad - Vocals
Sam - Bass
Matt - Drums
Chris - Guitar
Michael - Guitar

https://frozensoultx.bandcamp.com/releases
Share this games :

TWITTER