DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 26. ledna 2021

Recenze/review - ASPHYX - Necroceros (2021)


ASPHYX - Necroceros
CD 2021, Century Media Records

for english please scroll down

Fascinováni chladem a dlouhou pomalou smrtí se díváme na starý tank, který znovu vyjel do boje. Na boku má nápis ASPHYX a drtí pod pásy vše živé i neživé. Hromada kostí a hlíny, smíchané s krví. Už první tóny mi připomínají sledování starých černobílých filmů z války. Death metal vám totiž musí kolovat v žilách, musíte pro něj žít a být vaší součástí. Potom pochopíte pokaždé to nadšení, když holandská legenda vydá nové album.

Letos jsem se obzvlášť těšil, již ukázky totiž dopředu slibovaly skvělý temný zážitek. ASPHYX hrají stále podle stejného mustru. Předkládají valivý smrtící kov, protkaný doomovými pasážemi. Stále skvěle zvládají své řemeslo, ale taky mají velký cit pro poctivý old school death metalový feeling. Nijak mi tedy nevadí, že nepřinášejí do katakomb nic nového. "Necroceros" na mě zkrátka opět funguje. Bez výhrad.


ASPHYX sice nenahráli své nejlepší album kariéry, dokonce bych řekl, že některé motivy se již občas opakují. Ale komu to vadí? Pro mě je hlavní, že kosti stále praskají chladem a tlakem. Vše je totiž v absolutním pořádku - masivní zvuk, skvělé riffy, jako vždy perfektní vokál Martina van Drunena, obal, který budete chtít nosit na tričku. Tohle je totiž pravý, ryzí death metal staré školy, zahraný přímo ze srdce. Líbí se mi, že na novince najdete všechny potřebné ingredience, které dle mého dělají dobré nahrávky skvělými - zdravou naštvanost, neurvalost, temnotu i mrazivou náladu čerstvě vykopaných hrobů. U rychlých skladeb si budete připadat, jako byste spadli pod pásy starého tanku, u pomalých zase, že vám každou chvíli pukne lebka a vy se zhroutíte zmrzlí na zem. Setkání s deskou je jako se přehrabovat ve starých prašivých kostech, nasávat mrtvolnou atmosféru. "Necroceros" je poselstvím ze starých časů, zahraným s vášní a nadšením. A to je pro mě hrozně důležité. ASPHYX jsou jenom jedni. Originální značka tanku, který si prožil mnoho bitev. Stále silní, stále schopní boje, ve kterém zvítězili i letos. Novinka je death metalovou válkou se vším, co k tomu patří. Sáhla na mě Smrt a pozvala mě k tanci. S chutí přijímám. Vynikající nahrávka! Ostatně jako vždy. 


Asphyx says:

Fascinated by the cold and the long slow death, we look at an old tank that went into battle again. It has the inscription ASPHYX on the side and crushes everything living and non-living under the chain tracks. A pile of bones and clay mixed with blood. The first tones remind me of watching old black and white movies from the war. Death metal has to circulate in your veins, you have to live for it and be a part of it. Then you will always understand the excitement when a Dutch legend releases a new album. 

I was especially looking forward to this year, because the sample in advance promised a great dark experience. ASPHYX still play according to the same patterns. They present a rolling death metal, interwoven with doom passages. They still master their craft well, but they also have a great feeling for an honest old school death metal feeling. So I don't mind that they don't bring anything new to the catacombs. "Necroceros" simply works for me again. No complains.


Although ASPHYX did not record their best album of their career, I would even say that some motifs are repeated time to time. But who cares? The main thing for me is that the bones are still cracking with cold and pressure. Everything is in absolute order - a massive sound, great riffs, as always perfect vocals by Martin van Drunen, a cover that you will want to wear on your T-shirt. This is real, pure old school death metal, played right from the heart. I like that you will find all the necessary ingredients on the new album, which in my opinion make good recordings great - healthy anger, rudeness, darkness and the freezing mood of freshly dug graves. For fast songs, you will feel as if you have fallen under the tracks of an old tank, for slow songs, your skull will break at any moment and you will collapse frozen to the ground. Meeting the record is like rummaging through old dusty bones, soaking up the dead atmosphere. "Necroceros" is a message from ancient times, played with passion and enthusiasm. And that's very important to me. ASPHYX are only one. An original brand of tank that has experienced many battles. Still strong, still capable of fighting, in which they won this year as well. The now album is death metal war with everything that goes with it. Death touched me and invited me to dance. I accept with pleasure. Excellent recording! After all, as always.
tracklist:
1. The Sole Cure Is Death
2. Molten Black Earth
3. Mount Skull
4. Knights Templar Stand
5. Three Years of Famine
6. Botox Implosion
7. In Blazing Oceans
8. The Nameless Elite
9. Yield or Die
10. Necroceros

band:
MARTIN VAN DRUNEN (vocals)
PAUL BAAYENS (guitar)
ALWIN ZUUR (Bass)
STEFAN "HUSKY" HÜSKENS (Drums)
Share this games :

TWITTER