DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 11. března 2021

Recenze/review - OMEGAVORTEX - Black Abomination Spawn (2020)


OMEGAVORTEX - Black Abomination Spawn
CD 2020, Invictus Productions

for english please scroll down

Krátký, rychlý záblesk ve tmě. Proříznutá tepna. Zlo se znovu probudilo. Ležím na starém oltáři v dávno opuštěném kostele. Nade mnou se sklání postavy v kápích a šeptají slova obrácené modlitby. Kříže zase hoří! Kozlí hlava se usmívá. Pradávný rituál pro vyvolávání temných sil. Na hrudník mi nakreslí pentagram a přesně do jeho středu zabodnou rezavou dýku. Než vydechnu naposledy, spatřím postavu v ohni. Peklo opravdu existuje. Brána byla právě otevřena. Stačí jen vstoupit.

Pradávný rituál smrti mi připomíná i první dlouhohrající deska německých black death metalistů OMEGAVORTEX. Poprvé jsem ji poslouchal dlouho po půlnoci. Vyhlédl jsem z okna a na ulici čekala postava v kápi. Byl čas jít. Nahrubo nasekaná tma, absolutní nihilismus. Zlo. Tohle album mi ihned naředilo krev špínou. 


"Black Abomination Spawn" je nahrávkou, která má doslova magickou atmosféru. Během poslechu se setkáte se všemi svými nočními můrami, potkáte ty nejohavnější démony a budete nuceni neustále přidávat hlasitost. Inspiraci si němečtí maniaci berou u starých MORBID ANGEL, IMPERATOR, SADISTIK EXEKUTION, NECROVORE, DIABOLIC, DEICIDE, PERDITION TEMPLE a dalších tmářů. Kapela pracuje skvěle s náladami, nejedná se jen o změť nesourodých riffů, jak tomu dnes někdy bývá, ale skladby mají hlavu i patu, postupně gradují. Musely být napsány na starých pergamenech, hluboko v podzemí. V místech, kam se odváží jenom padlé duše nemrtvých. Jsem opravdu účastníkem dávno zapomenutého rituálu, je útočeno na ty nejohavnější lidské pudy. Riffy bolí, pálí, jsou jako kus rozžhaveného železa, které vám někdo hodí do rukou. OMEGAVORTEX si mě ocejchovali stejným způsobem, jako se to dělávalo služebníkům Satana. Rouhání, blasfemie, nihilismus. Tohle vše zde najdete nakumulované, napěchované v nádobě plné jedu a absolutního zla. Deska je pro mě obrovským překvapením a důkazem, že ještě existuje ryzí, špinavý, nenávistný black death metal. Vynikající zásek! Inferno!


Asphyx says:

A short, quick flash in the dark. Cut artery. Evil awoke again. I am lying on an old altar in a long abandoned church. The hooded figures bend over me and whisper the words of inverted prayer. The crosses are burning again! Goat's head is smiling. An ancient ritual for summoning dark forces. He draws a pentagram on my chest and stabs a rusty dagger right in the middle of it. Before I exhale for the last time, I see a figure in the fire. Hell really exists. The gate has just been opened. Just enter.

The first long-length record of German black death metallers OMEGAVORTEX reminds me of an ancient death ritual. I listened to it for the first time long after midnight. I looked out the window and a hooded figure was waiting on the street. It was time to go. Roughly chopped darkness, absolute nihilism. Evil. This album immediately diluted my blood with dirt.


"Black Abomination Spawn" is a recording that has a literally magical atmosphere. While listening, you will encounter all your nightmares, you will meet the most hideous demons and you will be forced to constantly turn up the volume. The German maniacs are inspired by the old MORBID ANGEL, IMPERATOR, SADISTIK EXEKUTION, NECROVORE, DIABOLIC, DEICIDE, PERDITION TEMPLE and other dark ones. The band works great with moods, it's not just a mess of disparate riffs, as is sometimes the case today, but the songs have a head and a heel, they gradually graduate. They had to be written on old parchments, deep underground. In places where only the fallen souls of the undead dare to go. I am really a participant in a long-forgotten ritual, the most heinous human instincts are attacked. Riffs hurt, burn, they are like a piece of red-hot iron that someone throws into your hands. OMEGAVORTEX branded me in the same way as Satan's servants did. Blasphemy, nihilism. You will find all this here accumulated, stuffed in a container full of poison and absolute evil. The record is a huge surprise for me and a proof that there is still pure, dirty, hateful black death metal. Excellent work! Hell!


Tracklist:
01. Netherworld Descendant
02. Cosmic Horror Maelstrom
03. Violent Transcendence
04. Void Possessor
05. Soul Harvest
06. Stellar Death
07. Gateways
08. From Obscurity
09. B.A.S.Share this games :

TWITTER