Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 13. března 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - PORTAL OF PAZUZU - Portal of Pazuzu (2021)

Recenze/review - PORTAL OF PAZUZU - Portal of Pazuzu (2021)


PORTAL OF PAZUZU - Portal of Pazuzu
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Moc lidí už pohřeb do země nechce. Většina přinese jen popel a žádá jeho uložení do hrobu. Tohle byl ale jiný případ. Divný pán, který byl za svého života doslova opředen záhadami. Říkalo se o něm, že ovládal temné síly. Prokletý, zavržený, žil v ústraní. Teď tu leží, s bílým tělem a já mám pocit, že vůbec nezemřel. Rozmlouvá se mnou, šeptá zlé modlitby. Nechce ještě pohřbít, chce zůstat a pomstít se za všechna příkoří, která mu byla způsobena. Je brzy ráno a nad hřbitovem se vznáší mlha. Jsem jeho první obětí.

Kapela PORTAL OF PAZUZU mi také přijde jako temný přízrak, jako monstrum, bestie, která dlouho odpočívala ve stínu, aby se právě probudila, vyvrhla mezi nás novou desku a všechny nás proklela. Death metal v této podobě je zlý, ošklivý, záhadný a zanechá vám po těle krvavé šrámy. 


Američané ctí staré death metalové pořádky. Jejich hudba je poctou dávno opuštěným katakombám. Mohutný, masivní zvuk, ostré riffy, surový vokál, tohle všechno dohromady dělá skvělý a velmi chutný pokrm pro všechny fanoušky reálné smrti. Co na tom, že je podáváno plesnivé maso věřících? Hroby jsou exhumovány podobným stylem, jako to uměly a umí třeba takoví MORBID ANGEL, SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, MONSTROSITY, BRUTALITY. Kapela složila mocné skladby, které vás přikovají na zeď, proříznou vám hrdlo. Z márnice se ozývá nářek. Bestie se opravdu probudila. Jedná se o prvotinu, v těchto případech bývám shovívavý, dokážu odpustit nepřesnosti, nedokonalosti, ale tentokrát nemusím. Album je totiž v podstatě dokonalé po všech stránkách. Grafika zaujme, o divokém a zběsilém zvuku jsem již mluvil. "Portal of Pazuzu" mě nenudí ani chvilku, neskutečně si jej užívám. Je pro mě ozvěnou ze záhrobí, pradávným rituálem smrti, kultem, který budu rád a s chutí uctívat. Pravý, nefalšovaný pohřeb do zmrzlé země. Hrob je připraven, stačí jen přidat hlasitost a nechat se proklít. Po PORTAL OF PAZUZU zůstává krvavá stopa a spálená země! Absolutně devastující nahrávka, která vám ukáže smrt v její nejhnusnější podobě! Skvěle!


Asphyx says:

Many people no longer want to be buried. They only bring ashes and ask to be placed somewhere. But this was a different case. A strange gentleman who was literally shrouded in mystery during his lifetime. People said he have controlled the dark forces. Cursed, condemned, he lived in seclusion. He's lying here now, with a white body, and I feel like he's not dead at all. He talks to me, whispers evil prayers. He does not want to be buried yet, he wants to stay and take revenge for all the hardships that have been inflicted on him. It is early in the morning and fog is hovering over the cemetery. I am his first victim.

The band PORTAL OF PAZUZU also comes to me like a dark ghost, like a monster, a beast that rested in the shadows for a long time to just wake up, threw a new record between us and curse us all. Death metal in this form is evil, ugly, mysterious and will leave you with bloody scars on your body.

Americans respect the old death metal rules. Their music is a tribute to the long-abandoned catacombs. Powerful, massive sound, sharp riffs, raw vocals, all this together makes a great and very tasty dish for all fans of real death. What about the mouldy meat of believers being served? The graves are exhumed in a similar style as MORBID ANGEL, SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, MONSTROSITY, BRUTALITY. The band composed powerful songs that nail you to the wall, they will cut your throat. There is a lamentation from the morgue. The beast really woke up. It is the first album, in these cases I am usually forgiving, I can forgive inaccuracies, imperfections, but this time I do not have to. The album is basically perfect in all respects. The graphics are interesting, I have already talked about the wild and frantic sound. "Portal of Pazuzu" doesn't bore me for a moment, I really enjoy it. For me, it is an echo from the grave, an ancient death ritual, a cult that I will love and worship. A real, unadulterated burial in frozen land. The grave is ready, just turn up the volume and be cursed. After the PORTAL OF PAZUZU, there is a bloody trail and scorched earth! An absolutely devastating recording that will show you death in its most disgusting form! Great!


Tracklist:
01. Call To Prayer
02. Eternal Insight
03. Invoke Our Majesty (The Hideous One)
04. Blasphemous Communion
05. Haunted By Tormented Entanglement
06. Pazunia
07. The Realm Of Gehenna
08. Lamashtu
09. Rechant (Demon Speak)
10. Winds Of Famine

band:
Don Benson- Guitar
Adam Karl- Drums
Hiran Deraniyagala (Battlecross)- Guitar
Mike Saraceno- Bass
Tony Ferro- Vocals


Share this games :

TWITTER