SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 30. března 2021

Recenze/review - WEREWOLVES - What a Time to Be Alive (2021)


WEREWOLVES - What a Time to Be Alive
CD 2021, Prosthetic Records

for english please scroll down

Abyste plně pochopili novou desku australských death metalistů WEREWOLVES, měli byste se vydat ke špinavé stoce, která vytéká za vaším městem. Hnis, kusy nahrubo nasekaných těl, smrad a temnota. Pokud rádi a často propadáte nihilismu, neváhejte ani chvilku. Na novince "What a Time to Be Alive" se odehrávají zakázaná jatka, hnusná a špinavá kafilerie, která vás rozemele na prach. 

Jedná se o druhé (mimochodem prvotina je také vynikající) album a také o značně morbidní zážitek. Někdy přemýšlím, kde se v lidech bere tolik zla, odkud vlastně přichází. Jestli z jejich nitra a nebo jsou to jen přirozené pudy. Australané sice nedávají na mé otázky odpovědi, ale rozhodně museli nahrávat v pravém, bolestivém pekle. Skladby totiž mají ďábelskou atmosféru, jsou v nich obsaženy zajímavé nápady a vy si tak můžete naplno vychutnat opravdové setkání se smrtí. 


Základem tvorby WEREWOLVES je death metal, ale kapela se nebrání ani výletům k thrashi, blacku a letos mají některé momenty i nádech grindu nebo techniky. Zvuk je masivní, mohutný a chladný zároveň. Pro mě osobně je pak asi nejdůležitější, že se nejedná jen o skvělé talentované muzikanty, ale také dokáží napsat motivy, které se mi doslova zadírají pod kůži. Opravdu stojím u špinavé stoky, ve které plavou jako nějaké výčitky, všechny zlé lidské činy. Jsme někdy predátoři, kteří neznají slitování. Nebereme ohledy na jiné druhy. Odpadává nám od zubů zkažené maso, brodíme se po kolena ve vlastní krvi. Podobný pocit mám i z desky "What a Time to Be Alive". Je pro mě nastaveným zrcadlem v pekle, kusem shnilé hudby, ke které se budu rád a často vracet. Stylový obal vše jen krásně podtrhuje.  WEREWOLVES vydali komplexní dílo pro všechny fanoušky extrémního metalu, obdivovatele dlouhých stínů a starodávných okultních rituálů. Nemělo by chybět ve sbírce žádného opravdového nihilisty. Nové album je surovou a syrovou odpovědí na ozvěny ze záhrobí. K dokonalosti nabroušený nůž, který bude použit pro oběť. Tak vnímám desku já. Démonický black death metal, který vás spálí na popel!


Asphyx says:

To fully understand the new record of Australian death metallers WEREWOLVES, you should head to the dirty sewer that flows out of your city. Pus, pieces of roughly chopped bodies, stench and darkness. If you like and often succumb to nihilism, do not hesitate for a moment. The new album "What a Time to Be Alive" takes place a forbidden slaughterhouse, a disgusting and dirty rendering plant, which will grind you to dust.

This is the second (by the way, the first album is also excellent) album and also a very morbid experience. Sometimes I wonder where so much evil comes from people, where it actually comes from. Whether from within them or they are just natural instincts. The Australians don't give answers to my questions, but they definitely had to record in a real, painful hell. The songs have a devilish atmosphere, they contain interesting ideas and you can fully enjoy a real encounter with death.


The basis of WEREWOLVES 'work is death metal, but the band does not resist trips to thrash, black and this year they have some moments and a touch of grind or technique. The sound is massive, powerful and cool at the same time. For me personally, perhaps the most important thing is that they are not only great talented musicians, but they can also write motifs that literally get under my skin. I really stand by a dirty sewer, in which all evil human deeds float like some remorse. We are sometimes predators who do not know mercy. We do not take into account other species. Corrupt flesh falls from our teeth, we wade to our knees in our own blood. I have a similar feeling from the album "What a Time to Be Alive". It is a mirror set for me in hell, a piece of rotten music to which I will gladly and often return. The stylish cover only beautifully underlines everything. WEREWOLVES have released a comprehensive work for all fans of extreme metal, admirers of long shadows and ancient occult rituals. It should not be missing in the collection of any true nihilist. The new album is a raw and response to echoes from the graveyard. A sharpened knife to perfection that will be used for the victim. That's how I perceive the record. Demonic black death metal that will burn you to ashes!


tracklist:
1. I Don't Like You
2. Sublime Wartime Voyeurism
3. Mission Statement
4. Crushgasm
5. Unfathomably Fucked
6. Antisocial
7. Traitors and Bastards
8. A Plague on All Your Houses
9. They Will Pay with Their Own Blood

band:
David Haley - bicí
Matt Wilcock - kytary
Sam Bean – zpěv, baskytaraShare this games :

TWITTER