DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 14. května 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MŮRA - Doom Invocations and Narcotic Rituals (2021)

Recenze/review - MŮRA - Doom Invocations and Narcotic Rituals (2021)


MŮRA - Doom Invocations and Narcotic Rituals
MC 2021, Caligari Records

for english please scroll down

Ztraceni v podzemních chodbách, hledáme alespoň malý kousek světla. Je tu zima a chlad. Špína a beznaděj. Říká se, že tyhle dveře vedou do pekla, ale možná je to jen zbožné přání. Průsvitná kůže, poslední zbytky masa. Konečně se dostanu ven. Utíkám tmou, rozdrásaný do krve. Naděje umírá poslední, ale nás už nečeká nikdy nic dobrého. Brodím se po kolena v močálu z krve, hnisu a doufám v brzkou smrt.

Kombinace syrového doom metalu, deathu, blacku a nihilismu, mi dělala vždy dobře. MŮRA je novou kapelou na scéně (poskládanou z muzikantů VOLUPTAS, BRAUNCHOLDA, SEKEROMLAT, THE TOWER, CONTROLLED EXISTENCE, LACK OF SUN), skupinou, která je plně oddána temnotě. Podobných nahrávek mi chodí na recenze poslední dobou velké množství, ale jen některé projdou mým sítem. Musí být uvěřitelní, opravdoví, shnilí, jako myšlenky šílené bestie. 


Pokud bych měl MŮRU k někomu připodobnit, určitě bych musel zmínit jména jako DISEMBOWELMENT. INVERLOCH, SWALLOWED, TEMPLE NIGHTSIDE, GRAVE UPHEAVAL, ENCOFFINATION, případně UNDERGANG, DISMA, FUNEBRARUM, CRYPTIC BROOD a v některých momentech slavné WINTER a INCANTATION. Obě skladby jsou velmi dobře napsány, mají potřebnou atmosféru, ale lehké výhrady bych měl ke zvuku. Osobně bych ocenil hutnější, mokvavější, bažinatější, hnusnější. Jedná se ale o první ochutnávku, buďme shovívaví. Jinak je vše v naprostém pořádku a vy se můžete vydat spolu s kapelou na dlouhý výlet do temných zákoutí lidské mysli. Líbí se mi rituální, tajemný nádech celého EP. Také cítíte zkaženou krev? Je pro mě velmi příjemné se zúčastnit této záhrobní seance. Pevně věřím, že se brzy dočkáme dlouhohrajícího alba, které bude i na CD. "Doom Invocations and Narcotic Rituals" vychází zatím jen na kazetě a digitálně. Myslím, že si své fanoušky určitě najde. Až zase jednou poběžím uprostřed noci černými smradlavými chodbami pod naším městem, určitě si tuhle nahrávku vezmu s sebou. Shnijeme spolu zaživa! Mokvající death doom metal, který vás utopí v bažinách!


Asphyx says:

Lost in the underground corridors, we are looking for at least a small piece of light. It's cold and cold. Dirt and hopelessness. It is said that this door leads to hell, but maybe it's just a pious wish. Translucent skin, the last remnants of meat. I'll finally get out. I'm running in the dark, crushed in blood. Hope dies last, but nothing good ever awaits us again. I wade knee-deep in a swamp of blood, pus, and hope for death soon.

The combination of raw doom metal, death, black and nihilism has always done me good. MŮRA is a new band on the stage (composed of musicians VOLUPTAS, BRAUNCHOLDA, SEKEROMLAT, THE TOWER, CONTROLLED EXISTENCE, LACK OF SUN), a group that is fully committed to darkness. I have a lot of similar recordings for reviews lately, but only some of them pass through my sieve. They must be believable, true, rotten, like the thoughts of a mad beast.


If I had to liken MŮRA to someone, I would definitely have to mention names like DISEMBOWELMENT. INVERLOCH, SWALLOWED, TEMPLE NIGHTSIDE, GRAVE UPHEAVAL, ENCOFFINATION, or UNDERGANG, DISMA, FUNEBRARUM, CRYPTIC BROOD and in some moments the famous WINTER and INCANTATION. Both songs are very well written, they have the necessary atmosphere, but I would have slight reservations about the sound. Personally, I would appreciate denser, wetter, swampy, uglier. But this is the first tasting, let's be forgiving. Otherwise, everything is in perfect order and you can go with the band on a long trip to the dark corners of the human mind. I like the ritual, mysterious touch of the whole EP. Do you also feel rotten blood? It is very pleasant for me to participate in this funeral session. I firmly believe that we will soon see a full-length album, which will also be on CD. "Doom Invocations and Narcotic Rituals" is currently only released on tape and digitally. I think he will definitely find his fans. When I run once again in the middle of the night through the black stinky corridors below our city, I will definitely take this recording with me. We rot together alive! Soaking death doom metal that will drown you in the swamps!tracklist:
1. Chambers of Decay
2. Pest Procession

band:
M. - vocals
H. - guitars
L. - guitars
S. - drums


Share this games :

TWITTER