Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 15. května 2021

Recenze/review - MORTICULA REX - Autumnal Rites (2021)


MORTICULA REX - Autumnal Rites
CD 2021, Satanath Records

for english please scroll down

Když vystoupil z mlhy, vyděsil mě k smrti. Očekával jsem ho. Démona temnoty. Už jsme se potkali několikrát v mých zlých snech. Pokaždé měl v ruce nůž od krve a říkal mi, že jsem další na řadě. Tak takhle vypadá moje smrt? Představoval jsem si ji tedy jinak. Jako krásnou paní s jedovatým úsměvem. Jenže realita je krutější, ošklivější, syrovější. Stejně jako doom death metal italských MORTICULA REX. Setkáváme se v podzemí již podruhé a opět se jedná o tajemnou seanci pro vyvolávání duší zemřelých.

Pro pomalé melodie musíte mít talent, jinak vám je nikdo věřit nebude. Italové jsou uvěřitelní, to je pro mě nejen v tomhle stylu jeden z nejdůležitějších aspektů. Novinka "Autumnal Rites" je drásavým poselstvím z onoho světa. Zprávou ze záhrobí, u které umrznete a budete prokleti.


Hudba MORTICULA REX je opět postavena na pevných death a doomových základech. Album je ošetřeno studeným zvukem, songy jsou dlouhé, shnijí vám doslova v rukou. Občas na povrch vypluje inspirace klasickým metalem a skladby dostanou další zajímavý rozměr. Netřeba kapelu k někomu přirovnávat, lepší je poslouchat. Sednout si do rohu pokoje, zhasnout všechna světla a nechat na sebe desku působit. Najednou jsem vtažen do pochmurného děje, jsem pozván na panychidu. Truchlíme za dalšího dobrého člověka, který právě odešel. Mými společníky jsou démoni ze snů a album "Autumnal Rites". Užíváme si jednotlivé pasáže, oceňujeme nejen přístup kapely, ale i celkový dojem, který je jedním slovem vynikající. Když nahrávku poslouchám, tak mám chuť na další dlouhý výlet nekonečnými chodbami podzemí. Smrt, život, strach, smutek. Z hudby je cítím. Jsou hmatatelné, uvěřitelné. Album jakoby bylo opředeno záhadami a obsahovalo v sobě magickou přitažlivost. Musel jsme si jej pouštět stále dokola. Ztrácím se v mlze. A teď už mě prosím nechte. Potřebuji klid. Klid na "Autumnal Rites". Death doom metalový obřad! Velmi dobře!


Asphyx says:

When he came out of the fog, he scared me to death. I was expecting him. The demon of darkness. We have met several times in my bad dreams. He always had a blood knife in his hand and told me I was next in line. Is this what my death looks like? So I imagined her differently. Like a beautiful lady with a poisonous smile. But the reality is crueler, uglier, rawer. Like the doom death metal of the Italian MORTICULA REX. We are meeting underground for the second time and again it is a mysterious session for summoning the souls of the dead.

You have to have talent for slow melodies, otherwise no one will believe them. Italians are believable, this is one of the most important aspects for me, not only in this style. The novelty "Autumnal Rites" is a poignant message from the other world. A message from the grave, where you will freeze and be cursed.


The music of MORTICULA REX is again built on solid death and doom foundations. The album is treated with a cold sound, the songs are long, they literally rot in your hands. Sometimes the inspiration of classic metal comes to the surface and the songs get another interesting dimension. No need to compare a band to someone, it's better to listen. Sit in the corner of the room, turn off all the lights and let the board act on you. Suddenly I'm drawn into a gloomy story, I'm invited to a funeral. We mourn another good man who has just left. My companions are the demons of dreams and the album "Autumnal Rites". We enjoy the individual passages, we appreciate not only the approach of the band, but also the overall impression, which is excellent in one word. When I listen to the recording, I feel like another long trip through the endless corridors of the underground. Death, life, fear, sadness. I can feel them from the music. They are tangible, believable. The album seemed to be shrouded in mystery and contained a magical appeal. We had to play it over and over again. I'm getting lost in the fog. And now please leave me. I need peace. Calm down to "Autumnal Rites". Death doom metal ceremony! Very good!


about MORTICULA REX on DEADLY STORM ZINE:



Tracklist:
01. Scars (06:18)
02. The Great Devourer (04:13)
03. Autumnal Rites (04:58)
04. They Come Out at Dusk (01:09)
05. The Silence Within (05:57)
06. Days of Darkness (04:31)
07. Sleeping Among the Dead (07:38)


Share this games :

TWITTER