SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 1. května 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NEKROMANTHEON - Visions of Trismegistos (2021)

Recenze/review - NEKROMANTHEON - Visions of Trismegistos (2021)


NEKROMANTHEON - Visions of Trismegistos
CD 2021, Indie Recordings worldwide | Hells Headbangers USA

for english please scroll down

Ve svých fantaziích jsem si všechno představoval trošku jinak. Tolik špíny, chladu a temnoty jsem opravdu nečekal. Ve zlých snech sice všechno působilo děsivě, ale realita je o hodně krutější. Vstup do podzemí chrání Kerberos, tříhlavý pes, stejně jako se píše ve starých bájích, ale připomíná spíše šílenou bestii, démona, než jen obyčejného psa. Řeka Styx je plná nafouklých mrtvol a Cháron má hlas, který skřípe jako rezavé dveře. Jediné, co poznávám jasně a zřetelně, je hudba.

V podzemí jsou norští thrash metalisté NEKROMANTHEON jako doma. I nová deska musela být nahrávána v temných zákoutích Hádovy říše. Je neméně černá, zběsilá, divoká, smrdí sírou a rozseká vás na malé kousky. Potvrzuji, tohle je thrash metal staré školy, u kterého pukají zdi tlakem. 


NEKROMANTHEON ctí nejen všechny zákonitosti podzemí, ale také thrash metal ve stylu SODOM, AURA NOIR, DESASTER, SLAYER, PROTECTOR, DEATHHAMMER, CONDOR a dalších, kteří jasně pochopili,  o čem je rychlost, špína a tma. Norové oproti jiným ale vynikají v několika věcech - mají skvělý prašivý zvuk, úžasný obal (Zbigniew Bielak) a navíc dokáží napsat motivy, které vás vykostí zaživa. Připadám si jako na nějakém velkém koncertě v katakombách. Tančíme se zombie, duše nemrtvých poletují kolem a na pódiu stojí kapela na hromadě ze starých kostí. Norové sice nepřinášejí do záhrobí nic nového, ale nové album "Visions of Trismegistos" se skvěle poslouchá, má v sobě pradávnou thrash metalovou sílu a drive. Fanoušci old schoolu a naprosté tmy budou spokojeni a ostatní můžou jít, víte kam (do pekla!). Pálí mě mozek v hlavě, chce vyskočit ven. Uvařil se ve vlastní šťávě a rychlých riffech. Smrt má dnes zase jednou rande se Satanem. Platím Cháronovi vlastní duší, peníze jsem všechny propil. Přidávám hlasitost a neskutečně si užívám true přístup kapely, uvěřitelnost, opravdovost. Existuje jen jediný, plesnivý thrash metal, který obstojí i v podsvětí. NEKROMANTHEON jej vybrousili k dokonalosti. Nahrávka, která vás předhodí prašivým psům! Thrash metal až za hrob! 


Asphyx says:

In my fantasies, I imagined everything a little differently. I really didn't expect so much dirt, cold and darkness. In bad dreams, everything seemed scary, but the reality is much more cruel. The entrance to the underground is protected by Kerberos, a three-headed dog, just as it is written in ancient myths, but it resembles a mad beast, a demon, rather than just an ordinary dog. The river Styx is full of bloated corpses, and Charon has a voice that creaks like a rusty door. The only thing I know clearly and distinctly is the music.

In the underground, Norwegian thrash metallers NEKROMANTHEON feel at home. Even the new record had to be recorded in the dark corners of the Serpent Empire. It is no less black, furious, wild, stinks of sulphur and cuts you into small pieces. I confirm, this is an old school thrash metal where the walls are bursting with pressure.


NEKROMANTHEON honors not only all the laws of the underground, but also thrash metal in the style of SODOM, AURA NOIR, DESASTER, SLAYER, PROTECTOR, DEATHHAMMER, CONDOR and others who have clearly understood what speed, dirt and darkness are all about. Compared to others, the Norwegians excel in several things - they have a great dusty sound, an amazing cover (Zbigniew Bielak) and, in addition, they can write motifs that will make you live alive. I feel like I'm at a big concert in the catacombs. We dance with zombies, the souls of the undead fly around and a band stands on a pile of old bones on the stage. The Norwegians don't bring anything new to the grave, but the new album "Visions of Trismegistos" is great to listen to, it has the ancient thrash metal power and drive. Fans of old school and complete darkness will be satisfied and others can go, you know where (to hell!). My brain is burning in my head, he want to jump out. He is cooked in his own juice and quick riffs. Death has another date with Satan today. I pay Charon with my own soul, I have drunk all the money. I add volume and I really enjoy the band's true approach, believability, authenticity. There is only one, mouldy thrash metal that will withstand the underworld. NEKROMANTHEON honed it to perfection. A recording that will throw you to dusty dogs! Thrash metal to the grave!tracklist:
1. The Visions of Trismegistos
2. Seven Rules of Fate
3. Faustian Rites
4. Neptune Descent
5. Scorched Deaths
6. Dead Temples
7. Thanasos
8. Zealot Reign

band:
Sindre Solem
Christian Holm
Arild Myren TorpShare this games :

TWITTER