SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 30. května 2021

Recenze/review - OBSOLETE - Animate//Isolate (2021)


OBSOLETE - Animate//Isolate
CD 2021, Unspeakable Axe Records

for english please scroll down

Je prostým faktem, že některá hudba musí uzrát. Je jako dobré víno. Když ji ochutnáte poprvé, zdá se vám kyselá a zůstává po ní trpká pachuť na jazyku. Vydržíte několik týdnů a stejně vám nakonec nechutná. Něco podobného se mi stalo i při poslechu amerických technických death/thrasherů OBSOLETE. I když objevují rád nové kapely a rád na sebe nechávám stále působit nové a nové desky, tentokrát jsem se nějak nemohl jejich novou deskou "Animate//Isolate" prokousat.

Jenže pak jsem si přečetl jednu skvělou sci-fi knížku a slovo dalo slovo. Došlo u mě doslova k prozření. Najednou jsem seděl a nasával jednotlivé skladby, jakoby byl můj mozek houbou, jako za mladých let. Fantazie se rozlétla vesmírem a já najednou zjistil, že je novinka skvělou záležitostí.


Pokud máte rádi v death metalu ATHEIST, CYNIC a v thrashi VEKTOR, VOIVOD, SADUS, nověji pak třeba CRYPTIC SHIFT, tak neváhejte ani chvilku. Budete nadšeni! Riffy jsou sice krkolomné, komplikované, zpočátku možná i trošku nezáživné, ale pokud jako já rádi objevujete, myslím, že s deskou strávíte nejednu krásnou chvíli. Je stará a moderní zároveň, je neklidná, připomíná živý organismus neznámého původu. Vesmír vám bude malý. Jen nesmíte mít uzavřenou svoji mysl a fantazii. Osobně se mi nejvíc líbí schopnost kapely napsat dobrou skladbu. Není to jenom dnes tolik časté preludování bez ladu a skladu, ale plnohodnotné songy s vysokým oktanovým číslem. Pro Američany není problém zahrát velmi rychle, komplikovaně. Sem tam zaskřípat, seknout drápem, potom se náhle zklidnit a vyšvihnout pasáž, za kterou by se nemusely stydět staré metalové legendy. OBSOLETE u hudby možná přemýšlejí až příliš, ale dělají to způsobem, který je zajímavý, přitažlivý, nebál bych se napsat až magický. Vznáším se ve stavu beztíže, se sluchátky na uších. Jednou jsi dole, jednou nahoře, hudba je jenom jedna. Ta na "Animate//Isolate" je vznešená, elegantní, zběsilá, šílená, ale hlavně opravdu velmi kvalitní. Skvělý technický death thrash metal z jiné dimenze!


Asphyx says:

It's a simple fact that some music has to mature. It's like good wine. When you taste it for the first time, it seems sour and you have a bitter taste on your tongue. You last a few weeks and you still don't like it anyway. Something similar happened to me when listening to American technical death / thrasher OBSOLETE. Even though they like to discover new bands and I like to let new and new records always work on me, this time I somehow couldn't get through their new album "Animate//Isolate".

But then I read a great sci-fi book and word got out. I literally saw it. Suddenly I sat and sucked in individual songs, as if my brain were a sponge, like in my young years. The fantasy flew through space and I suddenly found that the news was a great thing.If you like ATHEIST, CYNIC and thrash in death metal VEKTOR, VOIVOD, SADUS, more recently CRYPTIC SHIFT, then don't hesitate for a moment. You will be thrilled! The riffs are breakneck, complicated, at first maybe a little lifeless, but if, like me, you like to discover, I think you will spend many beautiful moments with the record. It is old and modern at the same time, it is restless, reminiscent of a living organism of unknown origin. The universe will be small for you. You just can't keep your mind and imagination closed. Personally, I like the band's ability to write a good song the most. It's not just a frequent prelude without ice and storage today, but full-fledged songs with a high octane number. It is not a problem for Americans to play very fast, complicated. Screaming here and there, cutting with a claw, then suddenly calming down and swinging out a passage behind which old metal legends would not be ashamed. OBSOLETE may think too much about music, but they do it in a way that is interesting, attractive, I wouldn't be afraid to write magically. I float in a state of weightlessness, with headphones on. Once you're down, once you're up, there's only one music. The one on "Animate//Isolate" is noble, elegant, furious, crazy, but above all really very high quality. Great technical death thrash metal from another dimension!


Track Listing:
1. Still
2. The Atrophy of Will
3. The Slough
4. Old Horizon
5. Silent Freeway
6. Stumbling and Listless
7. The Fog
8. Callousness of Soul
9. Intercostal

Obsolete is:
Lucas Scott – guitar, vocals
Scott Fryxell – guitar
Dan Lee – bass
Patrick Ruhland – drumsShare this games :

TWITTER