DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 8. května 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - PHLEBOTOMIZED - Pain, Resistance, Suffering (2021)

Recenze/review - PHLEBOTOMIZED - Pain, Resistance, Suffering (2021)


PHLEBOTOMIZED - Pain, Resistance, Suffering
EP 2021, Petrichor

for english please scroll down

Vesmírná odysea pokračuje. Vpravo zrovna zanikla další hvězda, vlevo další svět. Najednou se zdají být naše životy nicotné a pomíjivé. Hledáme jejich smysl a nakonec umíráme opuštění v šedivých pokojích. Někdy, když poslouchám hudbu, tak mám pocit, že je mi umožněno nahlédnout do jiné dimenze. Občas si připadám jako vetřelec, jindy se zase cítím, jako bych do ní patřil odjakživa. Muzika PHLEBOTOMIZED je opět o fantazii, o surfování na studených vlnách.

Když už progrese, tak v podobném provedení, prosím. Líbí se mi, že Holanďané skládají s ohlédnutím ke svým pevným základům. Tradiční myšlenky dále rozvíjejí, nechávají je plynout. Aranžují je do obrazů, které mohou být s klidem vystaveny v galeriích šílených malířů. Nenechte se ale mýlit, rozhodně se nejedná o dnes tolik častý chaos bez řádu. Naopak, nové EP "Pain, Resistance, Suffering" plyne s lehkostí, elegancí a vynikající řemeslnou zručností. 


Někdy mívám pocit, že někteří lidé chválí podobné kapely jenom proto, že jim příliš nerozumí. Nechtějí se dostat do úzkých. U PHLEBOTOMIZED to není potřeba. Jejich hudba je sice v některých momentech komplikovanější, ale vše je vyváženo a namícháno v dobrém poměru, netřeba mít strach z nepřehlednosti. Nápovědou pro poslech jsou odkazy na kapely typu MY DYING BRIDE, AT THE GATES, DEMILICH, NOCTURNUS, CONVULSE, které lze ve skladbách vystopovat. Nebo spíše jejich ozvěny, Holanďané mají svůj jasný, zřetelný a rozeznatelný rukopis. PHLEBOTOMIZED se mi letos opět trefili do vkusu. Aplikuji si je v momentech, kdy pozoruji zatmění měsíce, když přemýšlím o tom, kam celý náš prokletý svět směřuje. "Pain, Resistance, Suffering" si neskutečně užívám. Koneckonců, znáte mě, píšu a podporuji jen hudbu, o které si myslím, že je dobrá. Líbí se mi zvuk, obal, ale největší devizou jsou pro mě nápady. Jedovaté, chladné motivy, tiché našeptávání, smutek i strach. Vznešenost, pokora a hlavně vesmírný prach, který vás ochladí stejně jako songy na bod mrazu. Progresivní death doom metal, se kterým navštívíte jiné dimenze! Skvěle!


Asphyx says:

The cosmic odyssey continues. Another star has just disappeared on the right, another world on the left. Suddenly, our lives seem futile and fleeting. We look for their meaning and eventually die leaving the gray rooms. Sometimes when I listen to music, I feel like I'm allowed to look into another dimension. Sometimes I feel like an intruder, other times I feel like I've always belonged to her. The music PHLEBOTOMIZED is again about fantasy, about surfing on cold waves.

If it progresses, then in a similar design, please. I like that the Dutch compose with respect to their solid foundations. They further develop traditional ideas, letting them flow. They arrange them into paintings that can be safely exhibited in the galleries of mad painters. But make no mistake, it is definitely not such a common chaos without order today. On the contrary, the new EP "Pain, Resistance, Suffering" flows with lightness, elegance and excellent craftsmanship.


Sometimes I feel that some people praise similar bands just because they don't understand them very well. They don't want to get into trouble. This is not necessary for PHLEBOTOMIZED. Their music is more complicated in some moments, but everything is balanced and mixed in good proportion, there is no need to be afraid of clutter. Help for listening are links to bands such as MY DYING BRIDE, AT THE GATES, DEMILICH, NOCTURNUS, CONVULSE, which can be traced in the songs. Or rather their echoes, the Dutch have their clear, distinct and recognizable handwriting. PHLEBOTOMIZED hit my taste again this year. I apply them in moments when I observe a lunar eclipse, when I think about where our whole cursed world is heading. I really enjoy "Pain, Resistance, Suffering". After all, you know me, I only write and support music that I think is good. I like the sound, the cover, but the biggest motto for me are ideas. Poisonous, cold motives, quiet whispers, sadness and fear. Nobility, humility and especially cosmic dust that will cool you just like songs to freezing. Progressive death doom metal with which you will visit other dimensions! Great!


about PHLEBOTOMIZED on DEADLY STORM ZINE:


tracklist:
1. It Will Pass…
2. Pain, Resistance, Suffering
3. No Surrender
4. Beheaded Identity
5. You Have No Idea
6. Collusion Starts Here
7. GPS


Share this games :

TWITTER