SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 20. června 2021

Recenze/review - DISKORD - Degenerations (2021)


DISKORD - Degenerations
CD 2021, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Někdy mám pocit, že tančím na ostrých střepech. Do bosých nohou se mi zadírají nabroušené kousky skla. Každé místo je spojeno s mozkem a výrazem ve tváři. Pálí mě celé tělo, rozpadám se na tisíc kousků. Slabý, osamocený, uprostřed davu. Divné stavy, které můžete zažít snad jen při nějaké psychické chorobě a nebo při poslechu takových kapel, jako jsou norští DISKORD. Šílené, chaotické, maniakální, říkáte si u každé skladby.

Jímá mě podivný neklid, nejsem v posluchačské pohodě. Pořád se otáčím za sebe, sleduji stíny, jestli se v nich neukrývají přízraky. Novinka přichází po dlouhých letech nečinnosti. Poslední EP kapela vydala v roce 2014 a letos se znovu probudila, aby nás utopila v řece hnisu, špíny a beznaděje. 


Riffy jsou ostré, temné. Album má takovou zvláštní, přemýšlivou a zádumčivou atmosféru. Jako bych byl v galerii plné abstraktního umění. Moje fantazie pracuje na plné obrátky a ocitám se vlastně ve dvou stavech. Buď se mi deska neskutečně líbí, obdivuji ji a hltám jako hustou krev a nebo kolem mě prolétne jen tak bez povšimnutí. Musím mít odpočatý mozek. Skladby mají totiž mnoho vrstev, odboček, jsou košaté a pestré. To je samozřejmě skvělé, ale někdy se mi zdají až příliš neuchopitelné, možná i avantgardní. Asi to tak má být, některé momenty nedokážu vůbec "vyhnat" z hlavy, jiné kolem mě proletí jako papír ve větru. Jako celek mě ale nová deska "Degenerations" baví. Rád a s chutí znovu a znovu tančím na střepech, užívám si jednotlivé pasáže. Nesmím být unavený a musím mít chuť rozplétat složitější a komplikovanější motivy. Nahrávku si asi pravděpodobně nejvíc užijí lidé s bohatou fantazií. Oceňuji dobrý zvuk, užívám si i obal, který se k hudbě perfektně hodí. "Degenerations" je pro mě prasklým zrcadlem, ve kterém uvidíte démony! 

Pro fanoušky - Demilich, Carcass, Morbus Chron, VoidCeremony, early Cadaver, Atheist, Disharmonic Orchestra, Cynic, Atrocity, Phlebetomized, Cryptic Shift, Defect Designer


Asphyx says:

Sometimes I feel like I'm dancing on sharp shards. Sharpened pieces of glass cutting into my bare feet. Each place is associated with the brain and facial expression. My whole body burns, I break up into a thousand pieces. Weak, lonely, in the middle of a crowd. Strange states that you can experience only with a mental illness or listening to such bands as the Norwegian DISKORD. Crazy, chaotic, manic, you say to yourself at every song.

I am strangely restless, I am not comfortable. I keep turning behind me, watching the shadows for ghosts. The new album comes after many years of inactivity. The last EP band released in 2014 and this year they woke up again to drown us in a river of pus, dirt and hopelessness.


The riffs are sharp and dark. The album has such a strange, thoughtful and pensive atmosphere. It's like being in a gallery full of abstract art. My imagination is working at full speed and I find myself in two states. Either I really like the record, I admire it and devour it like thick blood, or it just flies around me unnoticed. I have to have a rested brain. The songs have many layers, branches, are rough and colourful. That's great, of course, but sometimes they seem too elusive to me, maybe even avant-garde. I guess that's how it's supposed to be, some moments I can't "banish" from my head at all, others fly past me like paper in the wind. But as a whole, I enjoy the new album "Degenerations". I like to dance on shards again and again with pleasure, I enjoy individual passages. I must not be tired and I must feel like unravelling more complex and complicated motifs. People with a rich imagination will probably enjoy the recording the most. I appreciate the good sound, I also enjoy the cover, which goes perfectly with the music. "Degenerations" is a cracked mirror for me, in which you will see demons!

For fans - Demilich, Carcass, Morbus Chron, VoidCeremony, early Cadaver, Atheist, Disharmonic Orchestra, Cynic, Atrocity, Phlebetomized, Cryptic Shift, Defect DesignerLine up -
Hans Jørgen - Drums and vocals
Dmitry (Defect Designer) - Guitars and vocals
Eyvind (Defect Designer) - Bass guitar, electric upright bass, cello, theremin, synth, vocals

Artwork by Sindre Foss Skancke
Mixed and mastered by Colin Marston (Gorguts)

Track listing -
1. Loitering in the Portal
2. Bionic Tomb Eternal
3. Abnegations
4. The Endless Spiral
5. Dirigiste Radio Hit
6. Lone Survivor
7. Dragged for Coronation
8. Clawing at the Fabric of Space
9. Atoms Decay
10. Raging Berzerker in the Universe Rigid
11. Gnashing
12. Beyond the Grime

Share this games :

TWITTER