DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 28. června 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - GENERAL SURGERY - Lay Down and Be Counted (2021)

Recenze/review - GENERAL SURGERY - Lay Down and Be Counted (2021)


GENERAL SURGERY - Lay Down and Be Counted
EP 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Vždycky, když jsem vezl dolů do sklepa další tělo, tak jsem měl pocit, že každou chvíli obživne a vysaje ze mě mozek. Nade mnou blikala špatně seřízená světla a patologové měli vždycky černý humor. Dělal jsem v nemocnici dlouhých dvacet let a postupně si zvykal na pach smrti. Byl jsem cítit desinfekcí a nešlo to vůbec vyčistit. Dnes bylo všechno jiné. Mám na uších sluchátka a v nich nové EP švédských GENERAL SURGERY. Vezu zrovna oběť násilného činu. Už ve výtahu jsem si chvíli myslel, že se tělo pohnulo. Občas se mi to stávalo, jenže dnes to bylo doopravdy. Pak už si nepamatuji nic. Jenom bolest v krku, to když mi prokousla tepnu.

Odejít ze světa můžete různými způsoby, ale já jsem na tohle velký tradicionalista. Mám rád starý death metal, prašivý grindcore a na každou novou desku se jako správný fanoušek hrozně těším. GENERAL SURGERY mě provází od mého mládí a jako u každé staré kapely jsem přeci jen napnutý, jestli mě nezklamou. Občas se to stává. Ale mohu vás uklidnit. Pánové rozhodně neztratili touhu po krvi, stále umí vytvořit pořádný tlak a operovat vás zaživa.


Mám rád smečky na které je spolehnutí. GENERAL SURGERY patří mezi ně. "Lay Down and Be Counted" je albem, které vás naporcuje na malé kousky. Jak už je dobrým zvykem, má velmi dobrý zvuk (Dan Randall), pandemický obal (Per Wiberg). Po řemeslné stránce nelze seveřanům nic vytknout. Psát o této smečce, že ji lze stylově zařadit po bok kapel jako CARCASS, DISMEMBER, je asi zbytečné, stejně jako to, že už asi nikdy nepřijdou s ničím vyloženě novým. Vůbec mi to nevadí. Dostal jsem přesně to, co požaduji - vanu plnou krve, ještě teplých orgánů, ostrých riffů, masa trhaného od kosti a několik tun černé energie. Podobné nahrávky se musí opravdu poslouchat v opuštěných nemocnicích, ve starých pitevnách, případně na jatkách. GENERAL SURGERY si stále zachovávají svoji kvalitu. Novinku mě zkrátka baví poslouchat. A je úplně jedno, jestli jsem zrovna v našem nebo na onom světě. Švédi jsou po všech těch letech stále v dobré formě a dokáží vám rozsekat ksicht do krve. Syrový, chladný a temný death metal, goregrind a atmosféra známá z veřejných pitev. Klasický masakr motorovou pilou! Velmi dobře!


Asphyx says:

Every time I drove another body down to the cellar, I felt like it was coming to life and sucking my brain out at any moment. Poorly adjusted lights flashed above me, and pathologists always had black humor. I worked in the hospital for twenty long years and gradually got used to the smell of death. I could smell disinfectant and it couldn't be cleaned at all. Today everything was different. I have headphones on my ears and the new EP of Swedish GENERAL SURGERY in them. I'm just taking a victim of a violent act. Already in the elevator, I thought for a moment that the body had moved. Sometimes it happened to me, but today it was for real. Then I don't remember anything. Just a sore throat when it bit my artery.

You can leave the world in different ways, but I'm a great traditionalist for this. I like old death metal, dusty grindcore and I'm really looking forward to every new record as a good fan. GENERAL SURGERY has been with me since my youth, and as with any old band, I'm still tense if they don't let me down. Sometimes it happens. But I can calm you down. Gentlemen have certainly not lost their desire for blood, they can still put up a lot of pressure and operate on you alive.


I like packs you can count on. GENERAL SURGERY is one of them. "Lay Down and Be Counted" is an album that cuts you into small pieces. As is customary, it has a very good sound (Dan Randall), a pandemic cover (Per Wiberg). In terms of craftsmanship, the Northerners cannot be blamed. Writing about this pack, that it can be stylistically placed alongside bands like CARCASS, DISMEMBER, is probably useless, as well as the fact that they will probably never come up with anything downright new. I do not mind at all. I got exactly what I wanted — a tub full of blood, still warm organs, sharp riffs, bone-ripped meat and a few tons of black energy. Similar recordings must really be listened to in abandoned hospitals, in old autopsies, or in slaughterhouses. GENERAL SURGERY still maintains its quality. I simply enjoy listening to the news. And it doesn't matter if I'm in our world or in the next. After all these years, the Swedes are still in good shape and can cut your face into blood. Raw, cool and dark death metal, goregrind and atmosphere known from public autopsies. A classic chainsaw massacre! Very good!


Tracklist:
01. Effusive Opulent Decampment/Lay Down And Be Counted
02. (In The Realm Of The) Thorax Embalmer
03. At Cut Throat Speed
04. Liquefactive Decay Of Remnant Lung Tissue
05. Necrogore
06. Psychotic Cerebral Procedure
07. Sentenced To The Slab/Organ Failure


Share this games :

TWITTER