DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 27. června 2021

Recenze/review - PESTILENCE - Exitivm (2021)


PESTILENCE - Exitivm
CD 2021, Agonia Records

for english please scroll down

Nejdřív jsem vůbec netušil, že jsem v jiné dimenzi. Vše vypadalo úplně stejně jako v realitě. Jen jsem měl divný pocit kolem žaludku. Lidé kolem měli mrtvé černé oči. Navzájem se pojídali, trápili, mučili, znásilňovali. Často bez důvodu, jen tak, pro vlastní požitek nebo zábavu. Někdy stačilo falešné obvinění, lehký vtip, který ostatní nepochopili. Vláčeli vás bahnem, soudili a nakonec popravili. Všechno zde bylo ostřejší, pálivější. Časem jsem ztratil pojem o tom, co je pravda a co lež. V jednotě je síla, říkali stále dokola a jiný názor se nepřipouštěl. Utekl jsem, jako vždy do podzemí, abych oživil staré stroje na zabíjení. Jinak to nešlo. Začít znovu, měli bychom restartovat a začít znovu.

Každá hudba, kterou si pustím, tak ve mě probouzí nějaké emoce. Pokud ne, tak ji neposlouchám. Na PESTILENCE si hodně potrpím, mám je rád ve všech jejich podobách. Staré klasické prašivé desky, i nové progresivnější a techničtější. Letos se jim opět povedlo namíchat hodně smrtící koktejl. Na tradičních základech, které tato kapela sama položila, jsou vystavěny pestré a zajímavé motivy. Komplikovanější pasáže se potkávají se smrtí v podobě, v jaké ji všichni známe. Patrick Mameli opět drží vše pevně v rukou a jeho kolegové mu velmi zdatně sekundují. 


Takto mám PESTILENCE nejraději. Když mají kvělý, masivní a hutný zvuk (Patrick Mameli a Jory Hogeveen), ostré riffy, surový rytmus, k tomu typické a nezaměnitelné melodie. Nic není "zbytečně" nepřehledné, songy mají jasný řád a směr. Obal se také povedl (Michał "Xaay" Loranc), připomíná mi ilustrace ke starým sci-fi knihám. Budoucnost v podání PESTILENCE je temná, děsivá, hrozivá. Poslední roky mám bohužel pocit, že se tento názor začíná nebezpečně blížit pravdě. U "Exitivm" nemá cenu rozebírat jednotlivé skladby. Album se musí poslouchat v kuse, nechat na sebe působit, užívat si jej. Líbí se mi, že si tuhle smečku s nikým jiným nespletete, to se dneska platí krví! Pánové sice neposouvají death metal dále, ale jsou jasně rozpoznatelní. Dokáží být syroví, temní, chladní, jako staré kapely z devadesátých let a zároveň ostří, zajímaví a současní. Všemu nasazuje korunu jedovatý Patrickův hlas, který si s nikým jiným také nespletete. "Exitivm" je komplexní, popracovaným a velmi inteligentně složenou deskou, zároveň svým způsobem šílenou a zničující. Můžete si ji užívat jen tak, ale zároveň vás donutí přemýšlet, pokud jí to dovolíte. Navíc, atmosféra nahrávky je doslova magická. Chci se k ní stále vracet (a činím tak opravdu rád), znovu a znovu vstupovat do jiné dimenze. Nějak podvědomě cítím, že svět se řítí do záhuby. Hrát nám k tomu budou PESTILENCE, na to vezměte jed! Absolutně temné, zabijácké, death metalové album, které vás rozdrtí na prach!


Asphyx says:

At first, I had no idea I was in another dimension. Everything looked the same as in reality. I just had a strange feeling in my stomach. The people around me had dead black eyes. Eating each other, torturing, torturing, raping. Often for no reason, just for their enjoyment or entertainment. Sometimes all it took was a false accusation, a light joke that the others didn't get. You were dragged through the mud, tried and eventually executed. Everything here was sharper, hotter. Over time, I lost track of what was true and what was false. There is strength in unity, they said over and over again, and no other opinion was allowed. I fled, as I always did, to the underground to revive the old killing machines. There was no other way. To start again, we should restart and start again.

Every music that I listen to brings out some emotion in me. If it doesn't, I don't listen to it. I like PESTILENCE a lot, I like them in all their forms. The old classic dusty records, and the new more progressive and technical ones. This year they managed to mix a very deadly cocktail again. Colourful and interesting themes are built on the traditional foundations that this band laid themselves. More complicated passages meet death as we all know it. Patrick Mameli once again holds everything firmly in his hands and his colleagues follow him very ably.


This is how I like PESTILENCE best. When they have a floral, massive and dense sound (Patrick Mameli and Jory Hogeveen), sharp riffs, raw rhythm, plus typical and unmistakable melodies. Nothing is "unnecessarily" cluttered, the songs have a clear order and direction. The cover art is also good (Michał "Xaay" Loranc), it reminds me of illustrations for old sci-fi books. The future as performed by PESTILENCE is dark, scary, threatening. Unfortunately, in recent years I have the feeling that this view is getting dangerously close to the truth. there is no point in discussing individual tracks with "Exitivm". The album must be listened to in one piece, let it affect you, enjoy it. I like that you won't confuse this pack with anyone else, that's paid in blood these days! Gentlemen don't push death metal further, but they are clearly recognizable. They can be raw, dark, cold, like the old bands from the nineties and at the same time sharp, interesting and contemporary. All this is crowned by Patrick's venomous voice, which you won't mistake for anyone else's either. "Exitivm" is a complex, polished and very intelligently composed record, at the same time insane and devastating in its way. You can just enjoy it, but it will also make you think if you let it. Plus, the atmosphere of the record is magical. I want to keep coming back to it (and I really like doing so), entering another dimension again and again. Somehow, subconsciously, I feel that the world is going down the drain. PESTILENCE will play to that, take poison! Absolutely dark, killer, death metal album that will crush you to dust!


about PESTILENCE on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - PESTILENCE - Hadeon (2018)tracklist:
1. In Omnibvs (Intro)
2. Morbvs Propagationem
3. Deificvs
4. Sempiternvs
5. Internicionem
6. Mortifervm
7. Dominatvi Svbmissa
8. Pericvlvm Externvm
9. Inficiat
10. Exitivm
11. Immortvos
12. Personatvs Mortem (Outro)band:
Patrick Mameli - Vokillz & Lead, rhythm guitar
Joost vd Graaf - Bass
Rutger v. Noordenburg - Lead, rhythm guitar
Michiel van der Plicht - Drums

Recorded at Pitch Note Studios (NL)
Drums recorded at Drumschool van der Plicht (NL)
Mixed & mastered by Jory Hogeveen at Picth Note Studios (NL)
Produced by Patrizio Mameli
Share this games :

TWITTER