SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 10. června 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - RIEXHUMATION - The Final Revelation of Abaddon (2021)

Recenze/review - RIEXHUMATION - The Final Revelation of Abaddon (2021)


RIEXHUMATION - The Final Revelation of Abaddon
CD 2021, Lavadome Productions

for english please scroll down

Nejdřív měl jenom divný pocit někde uvnitř břicha. Probouzel se uprostřed noci a tlak postupně zesiloval. Bolest se stupňovala. Začínal slyšet hlasy, odněkud z černé oblohy. Nenávist v něm rostla, začal nesnášet vše živé kolem sebe. Toužil po krvi. Už si nepamatuje, kdy vzal poprvé do ruky nůž. V domě šílenství můžete narazit na spoustu podobných příběhů. Kde je hranice mezi dobrem a zlem? Opravdu nás můžou ovládnout temné síly? Shodneme se asi na jediném. Zlo opravdu existuje, i když mnohdy neznáme jeho příčinu.

Death metal byl vždycky hudební styl o špatných věcech, o negaci všeho dobrého. O tmě, bolesti, strachu. O zákeřné síle z vesmíru, která nás může ovládnout a zničit. Dovolte mi prosím dnes představit další zástupce z dlouhé řady prokletých. Italští RIEXHUMATION jsou kapelou složenou ze samých zkušených muzikantů. Letos přicházejí se svoji prvotinou, která smrdí sírou a ryzím death metalem. 


RIEXHUMATION ctí bezezbytku tradiční, surový smrtící kov. Nicméně se rozhodně nejedná jen obyčejnou kopii věcí minulých. Základy jsou sice jasné a zřetelné, ale kapela se snažila do skladeb propašovat i spoustu svých nápadů a myšlenek. Výsledkem této zajímavé rovnice je deska, která rozhodně stojí za pozornost. Songy obsahují neotřelé a bolestivé prvky. Člověk má nejednou pocit, že stojí na starodávném pohřebišti, na kterém se obětovalo vetřelcům z vesmíru, šíleným bohům i samotnému peklu. Líbí se mi, že se musí dát albu čas, uzrává postupně. Má několik vrstev, které musí posluchač jako archeolog odkrýt. Motivy jsou složeny inteligentně, je slyšet, že při skládání kapela přemýšlela, chtěla se vyjádřit upřímně, opravdově. A zvolila k tomu prostředky, které dělají mojí padlé duši více než dobře. Užívám si i hutný, masivní a chladný zvuk. Obal mi připadá trošku nevýrazný, ale to jsou možná jenom mé dojmy. Zase tolik kapel, které dokáží zhmotnit tmu a nenávist není. Na nahrávce je spousta jasných, zřetelných nápadů, které vás sežehnou na popel. Desku určitě ocení každý, kdo rád tráví čas ve stínu. Nejdřív budete mít jenom divný pocit někde uvnitř břicha. Probudíte se uprostřed noci a tlak se bude postupně zesiloval. Bolest stupňovat. Začnete slyšet hlasy, odněkud z černé oblohy. Takové je i album "The Final Revelation of Abaddon". Nahrubo nasekaná tma, temná death metalová energie z vesmíru! Skvěle!


Asphyx says:

At first he just had a weird feeling somewhere inside his stomach. He woke up in the middle of the night and the pressure gradually intensified. The pain escalated. He was beginning to hear voices, from somewhere in the black sky. The hatred grew in him, he began to hate everything living around him. He longed for blood. He no longer remembers the first time he picked up a knife. In the house of madness you can come across a lot of similar stories. Where is the line between good and evil? Can dark forces really control us? Let's agree on one thing. Evil does exist, although we often do not know its cause.

Death metal has always been a musical style about bad things, about the negation of all good things. About darkness, pain, fear. About an insidious force from space that can control and destroy us. Please allow me to introduce another representative from a long line of the damned today. Italian RIEXHUMATION is a band composed of experienced musicians themselves. This year, they come up with their first album, which stinks of sulphur and pure death metal.


RIEXHUMATION honours the traditional, raw death metal. However, it is definitely not just an ordinary copy of things of the past. The basics are clear and distinct, but the band tried to smuggle a lot of their ideas into the songs. The result of this interesting equation is an album that is definitely worth attention. The songs contain fresh and painful elements. One often feels that he is standing in an ancient burial ground, where he was sacrificed to invaders from outer space, mad gods and hell itself. I like that the album has to be given time, it is maturing gradually. It has several layers that the listener must uncover as an archaeologist. The motifs are composed intelligently, it is heard that when composing the band, they thought, wanted to express themselves honestly, truly. And they choose exactly things which make my fallen soul more than well. I also enjoy the dense, massive and cool sound. The cover seems a bit bland, but maybe it's just my impressions. Again, so many bands that can materialize darkness and hatred. There are a lot of clear ideas on the record that will burn you to ashes. The record will definitely be appreciated by everyone who likes to spend time in the shade. At first you will just have a strange feeling somewhere inside your belly. You will wake up in the middle of the night and the pressure will gradually increase. Pain escalating. You begin to hear voices from somewhere in the black sky. Such is the album "The Final Revelation of Abaddon". Roughly chopped darkness, dark death metal energy from space! Great!

Tracklist:
01. Intro
02. Inbreeding A Final Form In The Flesh
03. Ake The Throne Of Enlil
04. Conflagration Mantra
05. Manifestation Of The Horned-Head Presence
06. Ascension XIV
07. He Vectorcvlt
08. Embrace Nihility
09. Triumph Of Perfect Darkness


Share this games :

TWITTER