DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 12. července 2021

Recenze/review - REPLICANT - Malignant Reality (2021)


REPLICANT - Malignant Reality
CD 2021, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Úspěšný mladý muž. Život mu dával mnoho možností, lidé ho měli rádi. Rád se obklopoval milou společností a toužil po obdivu. Dobrá práce, krásný dům, žena a děti. Nikdo nechápal, proč se začal po nocích toulat a zůstávala po něm jenom mrtvá zohavená těla. Své oběti mučil a trápil. Za milým úsměvem se ukrývala bestie. Nikdy se nepřiznal, ani neprojevil jakýkoliv náznak lítosti. V jeho duši byl jenom chlad a nekonečná temnota. Vzpomněl jsem si na něj, když opět obnovili jeho proces. Lidská mysl je někdy hodně šílená.

Tenhle příběh se mi spojil i s novou deskou amerických maniaků REPLICANT. Jejich letošní album "Malignant Reality" je démonické, zničující, zběsilé, blasfemické. Jako bych při poslechu vedl dlouhý rozhovor s někým, kdo provedl spoustu hnusných činů. Atmosféra desky je podmanivá, nejdřív se kolem vás plazí jako jedovatý had a čeká na chvilku nepozornosti. Potom se vám dostane do žil, do mozku a rozloží vás. Death metal v podání Američanů pálí jako rozžhavené železo.


Při poslechu "Malignant Reality" cítím v kostech přesně takový ten bolestivý tlak v kostech, který dokáží svojí hudbou vytvořit jenom dobré kapely. REPLICANT jsou suroví, temní, syroví jako kus shnilého masa, zároveň ale nezapomínají na jasnou a zřetelnou strukturu skladeb. Realita se prolíná se zlým snem. Toulám se v mlhavém oparu, nasávám pach zkažené krve. Fanoušci třeba takových MORBID ANGEL, ULCERATE, GORGUTS, DEMILICH, BOLT THROWER, DEATHSPELL OMEGA a dalších kapel, které hledají nová temná zákoutí lidské mysli i hudebního šílenství, by mohli být spokojeni. Nad albem "Malignant Reality" se jako mrak vznáší černá aura. Chvílemi nevím, jestli jsem ještě vůbec v našem světě, jestli už se nerozkládám v záhrobí. Negace všeho dobrého, totální nihilismus. Beznaděj, strach. Tohle není jen obyčejná deska, ale mocný rituál smrti. Výlet do hlavy šílené bestie. Co je normální a co už ne? Kdo určuje pravidla? A proč mi čím dál tím víc chutná syrové maso? Vyprávěl mi, jak se probudil uprostřed noci a měl nutkání vzít do ruky nůž. Vyrazit do ulic. Někde na hranici mezi realitou a temnou noční můrou se pohybují i REPLICANT. A dělají to elegantně, zkušeně, propracovaně. Vítejte v království death metalového šílenství! Démoni se probudili! Vynikající temné, nihilistické album!


Asphyx says:

A successful young man. Life gave him many opportunities, people liked him. He liked to surround himself with nice company and craved admiration. A good job, a nice house, a wife and children. No one understood why he started wandering around at night, leaving only dead, mutilated bodies. He tortured and tormented his victims. Behind the kind, smile was a beast. He never confessed or showed any sign of remorse. There was only coldness and endless darkness in his soul. I remembered him when they resumed his trial. The human mind is very crazy sometimes.

This story is also connected to the new album of American maniacs REPLICANT. Their album this year "Malignant Reality" is demonic, devastating, frantic, blasphemous. It's like having a long conversation with someone who has done a lot of nasty things while listening to it. The atmosphere of the record is captivating, at first, it slithers around you like a venomous snake waiting for a moment of inattention. Then it gets into your veins, into your brain, and disintegrates you. Death metal by the Americans burns like hot iron.


Listening to "Malignant Reality", I feel exactly that painful pressure in my bones that only good bands can create with their music. REPLICANT is raw, dark, and raw like a piece of rotten meat, but at the same time, they don't forget the clear and distinct structure of the songs. Reality is intertwined with a bad dream. I wander in a misty haze, sucking in the smell of rotten blood. Fans of the likes of MORBID ANGEL, ULCERATE, GORGUTS, DEMILICH, BOLT THROWER, DEATHSPELL OMEGA and other bands that seek new dark corners of the human mind and musical madness might be satisfied. A black aura hovers over the album "Malignant Reality" like a cloud. At times I don't know if I'm still in our world if I'm not already decomposing in the beyond. The negation of everything good, total nihilism. Hopelessness, fear. This is no ordinary record, but a powerful death ritual. A trip into the head of a mad beast. What's normal and what's not? Who makes the rules? And why do I like raw meat more and more? He told me how he woke up in the middle of the night and felt the urge to pick up a knife. To hit the streets. Somewhere between reality and a dark nightmare, there are REPLICANTs. And they do it with grace, skill, sophistication. Welcome to the kingdom of death metal madness! The demons have awakened! Excellent dark, nihilistic album!


about REPLICANT on DEADLY STORM ZINE:

Line up -
Mike Gonçalves - Vocals, Bass, Guitars
Pete Lloyd - Guitars, High-frequency transmissions
James Applegate - Drums

Theremin on “Caverns of Insipid Reflection” by Cody McCorry
Guitar solo on “Dressed in Violence” by Peter Brown
Spoken word on “The Ubiquity of Time” by Mike Hill
Violin on “The Ubiquity of Time” by Ben Karas

Cover art by Alli Tuttle

Track listing -
1. Caverns Of Insipid Reflection
2. Relinquish The Self
3. Excess Womb
4. Death Curse
5. Coerced To Be
6. Rabid Future
7. Chassis Of Deceit
8. Dressed In Violence
9. Ektoskull
10. The Ubiquity Of Time

Share this games :

TWITTER