SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 4. července 2021

Recenze/review - VULTURE LORD - Desecration Rite (2021)


VULTURE LORD - Desecration Rite
CD 2021, Odium Records

for english please scroll down

Každou neděli poklekáš před dávno padlou modlu. Věříš jedovatým falešným slovům. Osamocené duše jsou vždy zranitelné. Za dokonalou tváří se ukrývá rozeklaný jazyk hada. Poznáš jenom utrpení, zlo a špínu. Proč? Proč neroztrhneš řetězy a nevěříš vlastnímu rozumu? Víra byla vždy slepá. Dodnes se nic nezměnilo. Tupé stádo jde na porážku, bez svobody, bez radosti. Nevěříš? Tak se rozhlédni kolem sebe.

VULTURE LORD jsou staří black thrash metaloví bojovníci z Norska. Hrají poctivě, uvěřitelně, jejich hudba vždy smrděla peklem a sírou. Strhněte všechny modly světa, zapalte ohně a konečně očistěte svět od největšího zla. Pro pochopení alba je nutné se přenést o mnoho let zpět, do doby, kdy tento styl vznikal. Norové ctí tradice, jsou syroví, chladní, jako katakomby pod kostelem, kam jsou pochováváni všichni prokletí!


VULTURE LORD i letos působí jako vyslanci nekonečné temnoty. Mrazivý black metal, kousky surového thrashe, chorobný vokál, tohle všechno vás nenechá na pochybách. Na novince "Desecration Rite" se odehrává starý rituál smrti. Nikde nic nechybí, ani nepřebývá. Norové jsou nekompromisní v tom, jak hrají. Bez příkras a zbytečností vám vypálí cejch se zkušenostmi starých mistrů. Přesně vědí, co chtějí hrát - black thrash metal ve stylu třeba takových VENOM, MAYHEM, DARTHRONE, AURA NOIR, IMMORTAL, CRAFT, zazní ale i odkazy třeba na SLAYER. WARLUST, VOMITOR, SACROFAGO, DESASTER. Má přirovnání ale berte jen jako náznaky, lehké odkazy, kapela má rozhodně svůj vlastní výraz, rozpoznatelný rukopis. Vyznačuje se chladem, tmou a nekonečnou bolestí. Klasické, tradiční postupy jsou okořeněny typickými melodiemi. Jakoby člověk při poslechu sestoupil několik metrů pod zem, někam do míst, kde jsou padlé duše připravovány na peklo. Odněkud z těchto míst kapela kdysi vzešla. Kříže jsou obráceny směrem dolů, oběť je připravena. Pradávný black thrash metalový rituál může začít! Inferno!


Asphyx says:

Every Sunday you kneel before a long-falled idol. You believe poisonous false words. Lonely souls are always vulnerable. Behind the perfect face lies the forked tongue of a snake. You know only suffering, evil and dirt. Why? Why don't you break the chains and trust your own reason? Faith has always been blind. To date, nothing has changed. The blunt herd goes to slaughter, without freedom, without joy. Don't you believe? So look around you.

VULTURE LORD are old black thrash metal fighters from Norway. They play honestly, believably, their music has always smelled of hell and brimstone. Take down all the idols of the world, light fires and finally cleanse the world from the greatest evil. To understand the album, it is necessary to go back many years, to the time when this style was created. Norwegians honor tradition, they are raw, cold, like the catacombs under the church, where all the curses are buried!


VULTURE LORD acts as ambassadors of endless darkness again this year. Frosty black metal, pieces of raw thrash, sick vocals, all this will not leave you in any doubt. An old death ritual takes place on the novelty "Desecration Rite". Nothing is missing or left over. Norwegians are uncompromising in the way they play. Without embellishments and unnecessary things, they will burn a mark with the experience of old masters. They know exactly what they want to play — black thrash metal in the style of such VENOM, MAYHEM, DARTHRONE, AURA NOIR, IMMORTAL, CRAFT, but there will also be links to SLAYER. WARLUST, VOMITOR, SACROFAGO, DESASTER. But take my comparisons only as hints, light references, the band definitely has its own expression, recognizable handwriting. It is characterized by cold, darkness and endless pain. Classical, traditional techniques are spiced with typical melodies. It is as if a man has descended a few meters underground when listening, somewhere in places where fallen souls are being prepared for hell. The band once came out of some of these places. The crosses are turned down, the sacrifice is ready. The ancient black thrash metal ritual can begin! Hell!


Tracklist:
01. Glorification Of The Dethronation
02. Bloodbound Militia
03. Stillborn Messiah
04. The Vulture Lord
05. Diabolical Intervention
06. Prepare The Coffin
07. Beneficial Martyrdom
08. Burning The Kingdom Of God
09. Perverting The Bible


Share this games :

TWITTER