SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 8. srpna 2021

Recenze/review - NOCTAMBULIST - The Barren Form (2021)


NOCTAMBULIST - The Barren Form
CD 2021, Willowtip Records

for english please scroll down

Když ke mě otočila svoji tvář, neměla oči. Přesto jsem cítil její pohled. Zohavené tělo, které se otáčelo ve špinavé stoce. Kolem se vznášela neskutečná bolest a také nasládlý zápach smrti. Pak promluvila, tiše a opatrně, jakoby se pořád bála. Chvíli jsem nevěděl, jestli sním a nebo jsem vzhůru. Jenže tomu tak opravdu bylo. Rozmlouval jsem s mrtvou. Krve by se ve mě nedořezal, měl jsem opravdu strach, bál jsem se vlastního stínu. Cítil jsem se úplně stejně, jako při nové desce amerických black death metalistů NOCTAMBULIST.

Na letošní nahrávku jsem se opravdu těšil, protože předchozí album "Atmospheres of Desolation" (odkaz na recenzi je dole pod článkem) jsem rád a často protáčel ve svém přehrávači. Mám rád black death metalovou temnotu, líbí se mi nekonečné chodby podsvětí. 


NOCTAMBULIST se zaobírají smrtí ve stejné podobě, jako to dělají jejich kolegové SULPHUR AEON, ARTIFICIAL BRAIN, BLOOD INCANTATION, ULCERATE, SUFFERING HOUR. Na pevných, tradičních death metalových základech jsou dále vystavěny atmosférické black metalové plochy. Album žhne a pálí zevnitř, kýžený efekt se dostavuje až po několika setkáních, deska není rozhodně záležitostí jen na několik poslechů. Procházím se černou mlhou, někde v opuštěných močálech. Sem ústí stoka pod vaším městem. Další těla, další tváře bez očí. Stíny jsou dlouhé a bestie se ukrývá v nicotě. Kapela dokáže napsat zajímavé a neotřelé motivy, jen to od posluchače vyžaduje soustředění a schopnost rozkrýt jednotlivé vrstvy. Při poslechu mám pocit, že je mi promítán starý hororový film. Odehrává se v něm pradávný rituál, vše je černobílé - dobro proti zlu a jako vždy v death metalu asi víte, kdo vyhrává. Brodím se po kolena ve špinavé stoce, dusím se zkaženým vzduchem. Umírám a znovu se rodím a poslouchám u toho pořádně nahlas desku "The Barren Form". Myslím, že se opět povedla. Když ke mě otočila svoji tvář, neměla oči. Přesto jsem cítil její pohled. Zohavené tělo, které se otáčelo ve špinavé stoce. Kolem se vznášela neskutečná bolest a také nasládlý zápach smrti. Black death metal, který smrdí zkaženou krví!


Asphyx says:

When she turned her face to me, she had no eyes. Yet I could feel her gaze. A bent body turning in a dirty gutter. The pain was incredible, and so was the sweet smell of death. Then she spoke, quietly and carefully, as if she were still afraid. For a moment I didn't know if I was dreaming or awake. Only it was true. I was talking to the dead. The blood wouldn't have finished in me, I was really scared, scared of my own shadow. I felt exactly the same as I did during the new album of American black death metallers NOCTAMBULIST.

I was really looking forward to this year's release, because the previous album "Atmospheres of Desolation" (the link to the review is below the article) I liked and often played in my player. I like the darkness of black death metal, I like the endless corridors of the underworld.


NOCTAMBULIST deal with death in the same form as their colleagues SULPHUR AEON, ARTIFICIAL BRAIN, BLOOD INCANTATION, ULCERATE, SUFFERING HOUR. On solid, traditional death metal foundations are further built atmospheric black metal surfaces. The album glows and burns from the inside, the desired effect comes only after a few sessions, the album is definitely not a matter for just a few listens. I'm walking through a black fog, somewhere in the deserted swamps. This is the mouth of the sewer below your town. More bodies, more faces without eyes. The shadows are long and the beast hides in nothingness. The band can write interesting and novel themes, it just requires concentration and the ability to peel back the layers. Listening to it, I feel like I'm being shown an old horror movie. There's an ancient ritual going on, everything is black and white - good versus evil, and as always in death metal, you probably know who's winning. I'm wading knee-deep in a filthy sewer, choking on tainted air. I'm dying and being born again and listening to "The Barren Form" really loud. I think it's done well again. When she turned her face to me, she didn't have eyes. Yet I could feel her gaze. A bent body turning in a dirty gutter. The pain was unreal, and so was the sweet smell of death. Black death metal that stinks of corrupted blood!

about NOCTAMBULIST on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Exordium
02. Depletion
03. Infinitesimal
04. Engulfed
05. Contrivance
06. DissolutionShare this games :

TWITTER