DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 23. srpna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - TEMPLE OF DREAD - Hades Unleashed (2021)

Recenze/review - TEMPLE OF DREAD - Hades Unleashed (2021)


TEMPLE OF DREAD - Hades Unleashed
CD 2021, Testimony Records

for english please scroll down

Navštívil jsem několik hřbitovů na horách. Toulal jsem se v mlze a dešti a hledal svoje předky. Nakloněné náhrobky, opuštěné márnice. Rezavý Ježíš, klid a ticho. Jakoby se zde zastavil čas. V přehrávači mi hrála letošní deska německých TEMPLE OF DREAD. Možná i díky nim jsem konečně našel hrob se svým jménem. Cestoval jsem v čase, tam a zpět. Zpátky do devadesátých let minulého století, kdy světu vládl podobný shnilý death metal.

Vypadá to, že nám s kapelou v žilách koluje stejně zkažená krev. Najednou přede mnou ožívaly pradávné přízraky, duše zemřelých létaly všude kolem. Ne, neměl jsem strach. V podzemí jsem jako doma. Jsem ortodoxní fanoušek smrtícího kovu a jako takovému se mi deska "Hades Unleashed" opravdu hodně líbí. Prověřil jsem ji koneckonců na starých hřbitovech.


TEMPLE OF DREAD vám zlámou kosti podobným způsobem, jako to umí kapely typu OBITUARY, DECEASED, MALEVOLENT CREATION, PESTILENCE, ale zazní i odkazy třeba na takové CELTIC FROST, SODOM, SLAYER. Smrtící koktejl je umíchám se zkušenostmi starých mistrů. Ze skladeb cítím absolutní oddanost stínům. Poctivé řemeslo je samozřejmostí. Němci ale navíc přidávají ještě kus sebe samého, songy jsou ohlodané do morku kostí. Mají atmosféru, drive a sílu, kterou lze potkat opravdu jen na starých pohřebištích. Nahrávka se stala po dlouhou dobu mým průvodcem záhrobím. Líbí se mi zvuk, obal, celková produkce. Vše sedí přesně na svých místech. Představuji si, jak nemrtví znovu vstupují na náš svět. Chtějí se pomstít za všechno zlo, které na nich bylo spácháno. Troufám si tvrdit, že budu jeden z prvních, který se stane obětí. Věřím kapele totiž každý tón, každou notu, každý motiv. Songy se mi zadřely hluboko pod kůži, do mozku. Každý den ráno, když se vydávám na svoji další cestu, přemýšlím, co si vezmu s sebou za hudbu. "Hades Unleashed" volím přirozeně, automaticky. V albu je jsou totiž obsaženy všechny potřebné ingredience pro vyvolání temných sil. Hádova říše vydala další svědectví! Absolutní death metal! Krvavé inferno!


Asphyx says:

I visited several cemeteries in the mountains. I wandered in the fog and rain and I have been looking for my ancestors. Inclined tombstones, abandoned morgue. Rusty Jesus, peace and quiet. It was as if time had stopped here. This year's German album TEMPLE OF DREAD played in my stereo. Maybe thanks to them, I finally found a grave with my name on it. I travelled in time, back and forth. Back to the nineties of the last century, when the world was ruled by similar rotten death metal.

It seems that the same rotten blood is circulating with the band in our veins. Suddenly, ancient ghosts came to life in front of me, the souls of the dead flew all around. No, I wasn't scared. Underground is my home. I'm an orthodox fan of death metal and as such I really like the album "Hades Unleashed". After all, I checked it out in the old cemeteries.


TEMPLE OF DREAD will break your bones in a similar way as bands such as OBITUARY, DECEASED, MALEVOLENT CREATION, PESTILENCE, but there will also be references to such CELTIC FROST, SODOM, SLAYER. The deadly cocktail is mixed with the experience of old masters. From the songs I feel absolute devotion to the shadows. Honest craft is a matter of course. But the Germans also add a bit of themselves, the songs are gnawed to the bone. They have an atmosphere, drive and strength that can only really be found in old cemeteries. The recording became my guide to the grave for a long time. I like the sound, the cover, the overall production. Everything fits exactly in its places. I imagine the undead re-entering our world. They want revenge for all what evil has been done to them. I dare say I will be one of the first to fall victim. I trust the band every tone, every note, every motif. The songs stuck deep under my skin, into my brain. Every morning, as I embark on my next journey, I wonder what music I will take with me. I choose "Hades Unleashed" naturally, automatically. The album contains all the necessary ingredients to evoke dark forces. The Serpent Empire has given another testimony! Absolute death metal! Bloody inferno!


about TEMPLE OF DREAD on DEADLY STORM ZINE:
Recenze/review - TEMPLE OF DREAD - Blood Craving Mantras (2019)
Recenze/review - TEMPLE OF DREAD - World Sacrifice (2020)


Tracklist:
01. Aithon's Hunger
02. Necromanteion
03. Wrath Of The Gods (Furor Divinus)
04. Threefold Agony
05. Empyrean
06. Crypts Of The Gorgon
07. Nefarious, I
08. Whores Of Pompeii
09. Procession To Tartarus

Share this games :

TWITTER