DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 28. listopadu 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - POPPY SEED GRINDER - Faceless Atrocities (2021)

Recenze/review - POPPY SEED GRINDER - Faceless Atrocities (2021)


POPPY SEED GRINDER - Faceless Atrocities
CD 2021, Amputated Vein Records

for english please scroll down

Možná jsem žil v bublině. Mezi lidmi, kteří jsou chytří, hodní a spolehliví. Potkával jsem jen moudré starce. Jenže to se změnilo. Časem začaly dostávat čím dál tím větší hlas primitivové. Vyzývali k nenávisti. S chutí se dívali, jak jiní trpí. Kde se to v lidech vzalo? Všechna ta zloba a jed? Často o tom poslední dobou přemýšlím. Když se dívám večer na zprávy, když čtu dlouhé monology o zlu, když se podívám kolem sebe. Zaplať Satan za každého dobrého člověka, zaplať za desky, jako je ta od českých veteránů POPPY SEED GRINDER.

Nejsem žádným velkým příznivcem hardcore, v grindcore si také dost vybírám, ale pražští maniaci to se mnou vždycky uměli. Jejich mix zmiňovaných stylů a death metalu mě dokáže vždy doslova nabít energií. Pánové a dáma hrají a zpívají o ošklivých věcech, které se nás přímo dotýkají, přesto po každém setkání odcházím a usmívám se. Novinka není výjimkou. 


POPPY SEED GRINDER měli vždy dobrý čich na zpěváky a nová vokalistka Bára za mikrofonem to jen potvrzuje. Skvělý výkon! Nezaostávají ale ani ostatní. Skladby jsou opět elegantně napsány, mají v sobě potřebnou sílu a drive, nahrávka se opravdu skvěle poslouchá. Oproti minulé desce je zvuk důraznější, temnější, syrovější a surovější. Připadám si jako bych běžel uličkou smrti. Uprostřed šíleného davu, toužícím po krvi. Měli bychom být chytřejší, vzdělanější a místo toho čím dál tím víc věříme lžím a polopravdám. Jak z toho ven? Doporučuji poslech "Faceless Atrocities" pořádně nahlas. Očistí vám mozek od zbytečností, propláchne jej ostrými nahrubo nasekanými riffy, masakrujícími bicími, dunivou basou (jak já tenhle nástroj rád pořádně slyším!) a démonicky odvedeným vokálem. Vše sedí poctivě na svých místech, drtí, pálí a žhne. Podupávám si nohou, chci tančit v mosh-pitu (a také to na živých koncertech s chutí činím). Poslední roky je hrozně příjemné být fanouškem kapely. Jasně, můžeme jako vždy napsat, že se zde neděje nic novátorského a převratného, ale ono taky šlo vždy o něco jiného. Rozsekat vám ksicht do krve hudbou. Najednou jsou pryč lži, pomluvy, lidská nenávist. Zůstal jsem jenom já a "Faceless Atrocities". Doporučuji všem, kterým nechybí zdravý rozum a štve je to špatné kolem. Brutální death grind metalový buldozer, který nezná slitování! Masakr!


Asphyx says:

Maybe I lived in a bubble. Among people who are smart, kind and reliable. I only met wise old men. But that has changed. Over time, primitives began to receive an increasing voice. They called for hatred. They watched with gusto how others were suffering. Where did it come from in people? All that malice and poison? I've been thinking about it a lot lately. When I watch the news in the evening, when I read long monologues about evil, when I look around. Pay Satan for every good person, pay for records like the one from Czech veterans POPPY SEED GRINDER.

I'm not a big fan of hardcore, I also choose a lot in grindcore, but the Prague maniacs have always been able to do that with me. Their mix of mentioned styles and death metal can always literally charge me with energy. Gentlemen and checkers play and sing about ugly things that directly affect us, yet after each meeting I leave and smile. The novelty is no exception.POPPY SEED GRINDER has always had a good sense of smell for singers and the new vocalist Bára behind the microphone only confirms this. Great performance! But neither do the others. The songs are again elegantly written, they have the necessary strength and drive in them, the recording is really great to listen to. Compared to the previous album, the sound is louder, darker, raw and raw. I feel like I'm running down the aisle of death. In the midst of a mad crowd longing for blood. We should be smarter, more educated, and instead believe more and more lies and half-truths. How to get out of it? I recommend listening to "Faceless Atrocities" really loud. It cleanses your brain of nonsense, rinses it with sharp roughly chopped riffs, massacred drums, booming bass (as I like to hear this instrument!) And demonically conducted vocals. Everything sits honestly in its places, crushing, burning and glowing. I stamp my feet, I want to dance in a mosh-pit (and I also do it at live concerts). In recent years, it's been a lot of fun to be a fan of the band. Sure, we can write, as always, that nothing innovative and revolutionary is happening here, but it has always been something else. Cut your face into your blood with music. Suddenly lies, slanders, human hatred are gone. All I was left was "Faceless Atrocities". I recommend it to everyone who does not lack common sense and annoys it bad around. A brutal death grind metal bulldozer that knows no mercy! Massacre!


Tracklist:
01. No Way Out
02. Overdosed
03. Faceless Atrocities
04. Time To Kill
05. Incinerated Mind
06. Under The Pretext Of Law
07. Chaos In Veins
08. Retribution
09. Rat Park


Share this games :

TWITTER