DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 18. ledna 2022

Home » , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CODEX NERO - The Great Harvest of Death (2021)

Recenze/review - CODEX NERO - The Great Harvest of Death (2021)


CODEX NERO - The Great Harvest of Death
CD 2021, Liber Khaos Productions

for english please scroll down

Stará opuštěná kobka, která mě lákala již dlouhý čas. Vstoupil jsem dovnitř a na zemi spatřil klubko jedovatých hadů. Plazili se po zemi a šeptali slova plná zášti, nenávisti a smrti. Vzduchem se vznášel těžký pach rozkládajícího se těla. Tajemné symboly žhnuly do tmy. Poslouchal jsem prvotinu polských black death metalistů CODEX NERO a věděl jsem, že jsem právě vstoupil na onen svět. 

Nad hřbitovem se vznášela krvavá mlha a já spolu s kapelou vzpomínal na staré časy, když se ještě pohřbívalo do země. Jsem velmi spokojený se zvukem, s obalem, s celkovým provedením nahrávky. Z každého tónu je cítit, že hudbu skládali zkušení muzikanti, kteří přesně ví, co chtějí. Deska působí velmi kompaktním dojmem, songy krásně gradují, mají v sobě vnitřní sílu a energii. 


V kobce s nápisem CODEX NERO jsem jako prokletý. Uštknutý jedem namíchaným z klasického black metalu, kousků deathu i lehkých a svěžích progresivních pasáží, které dodávají "The Great Harvest of Death" na zajímavosti. Jako bych tančil bosý po ostrých střepech. Někde uvnitř mé hlavy i ve vnitřnostech se usadilo něco zlého. Postupně to roste, pojídá mě a ničí. S albem to mám hodně podobné. Stále se k němu opakovaně a rád vracím. Má v sobě totiž něco přitažlivého, nebál bych se napsat až magického. Líbí se mi být v jeho společnosti a navíc jsem stále napnutý jako struna. Těším se na další riff, mokvající motiv, který mě strhne do hlubin. V žilách mi dávno koluje stejný jed, jako ten od CODEX NERO. Pradávné seance pro vyvolávání temných sil. Zase tolik kapel, které by mě uměly převést přes řeku Styx není. Strach, vášeň, beznaděj, nekonečná nicota, smutek, smrt i oheň, který hoří jasným plamenem, vše zde najdete v množství větším, než malém. Melancholie, ambientní ozvěny, dramaturgie připomínající pohřeb démona. Černé harmonie se potkávají s devastujícím účinkem. Nemám už další slova, raději poslouchám, vnímám, nasávám pach záhrobí. Black death metalový opus, magický rituál!


Asphyx says:

An old abandoned dungeon that has been attracting me for a long time. I went inside and saw a ball of venomous snakes on the ground. They crawled on the ground, whispering words full of resentment, hatred, and death. The heavy smell of decaying body hung in the air. Mysterious symbols glowed into the darkness. I listened to the first Polish black death metalists CODEX NERO and I knew that I had just entered the afterlife.

A bloody mist hovered over the cemetery, and I and the band remembered the old days when they were still buried. I am very satisfied with the sound, with the cover, with the overall performance of the recording. You can feel from every tone that the music was composed by experienced musicians who know exactly what they want. The album has a very compact impression, the songs graduate beautifully, they have inner strength and energy in them.


In the dungeon with the inscription CODEX NERO, I'm like a curse. Bitten by poison mixed from classic black metal, pieces of death and light and fresh progressive passages, which add "The Great Harvest of Death" to the attractions. It was as if I were dancing barefoot on sharp shards. Somewhere inside my head and in my entrails, something bad has settled. It gradually grows, eats me and destroys me. I have a lot like that with the album. I keep coming to him repeatedly and gladly coming back. It has something attractive in it, I wouldn't be afraid to write magical. I like being in his company and moreover I'm still tense like a string. I'm looking forward to another riff, a soaking motif that will take me to the depths. The same poison as the one from CODEX NERO has been circulating in my veins for a long time. Ancient sessions for summoning dark forces. Again, there aren't that many bands that could take me across the Styx River. Fear, passion, hopelessness, infinite nothingness, sadness, death and fire burning with a bright flame, you will find everything here in quantities greater than small. Melancholy, ambient echoes, dramaturgy reminiscent of a demon's funeral. Black harmonies meet with a devastating effect. I have no more words, I prefer to listen, I perceive, I smell the graveyard. Black death metal opus, magic ritual!Tracklist:
01. Khaos Vortex
02. Terra Nullius
03. Spiritual Hibernation
04. Transmutations Code
05. The Unborn Spirit Awakens
06. Pestis
07. Misanthropy
08. Mavrisma


Share this games :

TWITTER