DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 19. ledna 2022

Recenze/review - ABYSSUS - Death Revival (2022)


ABYSSUS - Death Revival
CD 2022, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

U některých exhumací přemýšlím, jak dotyčný zemřel. I dlouho po smrti zůstává ve tvářích vyděšený výraz. Ztrouchnivělé tkáně, oční důlky, které jsou dávno bez očí, přesto mi připadá, že se na mě dívají, prosí, žalují. Tělo jakoby zůstalo v posmrtné křeči. Stačí odkrýt několik vrstev, odehnat neodbytné červy a je naprosto jasné, že se jedná o pohřeb zaživa. Podivné symboly na rakvi vypovídají o prokletí. Ani se potom nedivím, když mrtvola drží v rukou novou desku řeckých ABYSSUS.

Jejich hudba se totiž sem, do starých, čerstvě exhumovaných hrobů, skvěle hodí. Je stejně plesnivá, mokvající, pokrytá tlustou vrstvou pavučin. Se základy sahajícími až někam do osmdesátých a devadesátých let minulého století. Pro nás, pro death metalové archeology, se jedná o další skvělý zásek do rakve. 


ABYSSUS jsou ze stejného kmene, podobného druhu jako kapely typu POSSESSED, HELLHAMMER, OBITUARY, BOLT THROWER, ASPHYX, ENTOMBED, MORGOTH, SOLSTICE, DEICIDE. Představte si staré, dávno opuštěné pohřebiště, s rezavými kříži, vyvrácenými náhrobky, zdánlivě opuštěnou márnicí s neupravenými cestami. Někde tady musela být nová deska "Death Revival" nahrána. Má v sobě totiž vše potřebné pro záhrobní rituály. Je poctivá, uvěřitelná, šílená a temná, jako odvrácená strana lidské mysli. Pokud jste jako já často a rádi hudebními archeology s chutí cestujícími po časové ose zpět, do death metalového pravěku, tak neváhejte ani chvilku. Svět je ve společnosti Řeků zahalen do černé, krvavé mlhy. Potřebuji další dávku, další song přímo do žil. Působí na mě jako jedovatá látka, extrahovaná z těch nejzběsilejších zombie. Užívám si zvuk, s nadšením se dívám na obal. Tohle album řeže jako rezavý nůž, který vám někdo zabodne přímo do břicha. Při poslechu vás zasáhne sněť a zemřete v nekonečných křečích. Možná dojde i ke vzkříšení, ale to jenom v případě, že máte pro podobnou hudbu vlohy a potřebnou dávku fantazie. Jinak běžte pryč. Zničující exhumace plesnivého death metalového hrobu! Skvěle!


Asphyx says:

For some exhumations, I wonder how he died. Even after his death, a frightened look remains on his face. The rotten tissues, the eye sockets, which have long been without eyes, nevertheless seem to me that they are looking at me, begging, suing. The body seemed to remain in a post-mortem spasm. All you have to do is uncover a few layers, drive away the relentless worms, and it's very clear that this is a funeral alive. Strange symbols on the coffin speak of a curse. Even then, I'm not surprised when the corpse holds a new record of the Greek ABYSSUS.

Their music fits here, into old, freshly exhumed graves. It is equally moldy, wet, covered with a thick layer of cobwebs. With foundations dating back to the 1980s and 1990s. For us, death metal archaeologists, this is another great casket.


ABYSSUS are from the same tribe, similar to the bands like POSSESSED, HELLHAMMER, OBITUARY, BOLT THROWER, ASPHYX, ENTOMBED, MORGOTH, SOLSTICE, DEICIDE. Imagine an old, long-abandoned burial ground, with rusty crosses, overturned tombstones, a seemingly abandoned morgue with unimproved paths. The new album "Death Revival" had to be recorded somewhere here. He has everything he needs for grave rituals. It is honest, believable, insane, and dark, like the flip side of the human mind. If, like me, you are often and happy to be music archaeologists with a taste for travellers in the timeline, back to death metal prehistory, then do not hesitate for a moment. The world is shrouded in a black, bloody mist in the company of the Greeks. I need another dose, another song right into my veins. It acts on me like a poisonous substance, extracted from the most raging zombies. I enjoy the sound, I look at the cover with enthusiasm. He cuts this album like a rusty knife that someone will stab you right in the stomach. As you listen, you are struck by scabies and die in endless convulsions. There may be a resurrection, but only if you have the talents and the necessary dose of imagination for similar music. Otherwise, go away. The devastating exhumation of the moldy death metal grave! Great!about ABYSSUS on DEADLY STORM ZINE:

Line up -
Konstantinos Analytis - Vocals
Panos Gkourmpaliotis - Guitar
Konstantinos Ragiadakos - Bass
Jan Westermann - Drums
Chris Liakos - Guitar

Album artwork by Andreas Marschall (Obituary, Destruction)

Track listing -
1.Metal Of Death
2.The Ten Commandments
3.Uncertain Future
4.The Beast Within
5.Genocide
6.The Witch
7.When Wolves Are Out To Hunt

Share this games :

TWITTER