DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 25. května 2022

Recenze/review - HEAVING EARTH - Darkness Of God (2022)


HEAVING EARTH - Darkness Of God
CD 2022, Lavadome Productions

for english please scroll down

Poslední roky mi připadá, že je neustále vytvářeno napětí mezi chaosem a řádem. Spravedlnost dávno existuje už jen v představách naivních jedinců. Kdysi platné zásady a pravidla jsou překonány a stínů je někdy možná až příliš. Připadá mi, že se tohle všechno promítá i do hudby. Alespoň tak to cítím a slyším i z nové desky českých tmářů HEAVING EARTH. Ta se vrací po dlouhé době, se zcela překopanou sestavou. Nicméně, rukopis zůstal a rozhodně to neznamená, že by kapela stagnovala.

Jako houba nasáklá krví. S mozkem po ráně velkým kladivem. Tak jsem si připadal při prvních setkáních. Vše mi připadalo neskutečně složité, komplikované a abych pravdu řekl, tak jsem chvílemi souhlasil s jedovatými hlasy líných a věčně nespokojených fanoušků - příliš šílené! Jenže znáte to, stále mě přitahoval zvláštní neklid, temnota a ano, zdánlivý chaos. Nové album "Darkness Of God" je v mnohých bodech jiné, odvážnější, pestřejší a košatější, než předchozí počiny. Přesto si zachovává surovost a syrovost, která byla pro tuhle smečku vždy tak typická. 


"Darkness Of God" je dlouhou, masivní a náročnou death metalovou orgií. Skladby spíše než obyčejné songy připomínají eposy o bolesti. Hodně k tomu přispívá hutný, odlidštěný a přesto živočišný zvuk, na kterém si dali všichni opravdu záležet. Vše zní neskutečně uvěřitelně, na dobré reprosoustavě vám album doslova zbourá pokoj. Povedla se i grafická stránka věci. Máme tu tak před sebou kompaktní, komplexní dílo, které nejvíc asi ocení posluchači, kteří rádi nad hudbou přemýšlejí, s chutí rozkrývají jednotlivé vrstvy (často si při poslechu vzpomenu na klasickou vážnou hudbu). Mám při poslechu pocit, že jsem zavřený v nějaké staré kobce, kde mi skupina nemrtvých hraje symfonii smrti. Na desce se lehce experimentuje, je nahrána s nadhledem a samozřejmostí. Některé motivy jsou možná až příliš dlouhé a rozevláté, ale to beru jako skladatelskou vášeň pro věc. Pro mě osobně je potom nejdůležitější to, že jsou HEAVING EARTH svým způsobem originální. Stavějí sice na podobných základech, jako třeba MORBID ANGEL, HATE ETERNAL, IMMOLATION, ale přidávají velkou porci svých nápadů. Jsou vlastně staří a moderní zároveň. Na "Darkness Of God" se pokouší kapela bádat, objevovat, hledat. A daří se jí to na výbornou. Nedá vám ani na chvilku vydechnout. Kdo máte rádi šílené úprky po hmatnících kytar a spoustu nápadů narvaných pod tlakem, tak si tuhle nahrávku určitě také oblíbíte. Death metal, ukovaný z toho nejkvalitnějšího pekelného železa!


Asphyx says:

In recent years, it seems to me that tension between chaos and order is constantly being created. Justice has long existed only in the imagination of naive individuals. The once valid principles and rules have been overtaken and the shadows are perhaps sometimes too much. It seems to me that all this is reflected in the music. At least that's how I feel and hear it from the new album of Czech darkies HEAVING EARTH. The band is back after a long time, with a completely revamped line-up. However, the handwriting has remained and it certainly doesn't mean that the band has stagnated.

Like a sponge soaked in blood. With a brain hit with a big hammer. That's how I felt the first time we met. Everything seemed incredibly complex, and complicated, and to be honest, at times I agreed with the venomous voices of lazy and perpetually disgruntled fans - too crazy! But you know, I was still drawn to the strange unease, the darkness, and yes, the seeming chaos. The new album "Darkness Of God" is different in many ways, bolder, more colorful, and more colorful than previous efforts. Yet it retains the rawness and rawness that has always been so typical of this pack.


"Darkness Of God" is a long, massive and demanding death metal orgy. The songs are more like epics of pain than ordinary songs. A lot of this is contributed by the dense, dehumanized, and yet animalistic sound that everyone really cared about. Everything sounds incredibly believable, on a good speaker system the album will literally blow your room away. The graphic side of things is also very good. What we have before us is a compact, complex work that will probably be most appreciated by listeners who like to think about music, to unravel the individual layers with gusto (I often think of classical music when listening to it). Listening to it, I feel like I'm locked in some old dungeon, where a group of the undead is playing a symphony of death. The album is lightly experimental, recorded with insight and self-consciousness. Some of the motifs are perhaps a little too long and rambling, but I take that as the composer's passion for the cause. For me personally, then, the most important thing is that HEAVING EARTH are original in its own way. They build on similar foundations as MORBID ANGEL, HATE ETERNAL, and IMMOLATION, but add a big portion of their own ideas. They are actually old and modern at the same time. In "Darkness Of God" the band tries to explore, discover, and search. And they do it very well. It won't let you breathe for a moment. If you like crazy escapes on guitar fretboards and a lot of ideas crammed under pressure, you'll love this record too. Death metal, forged from the finest hell iron!


TRACKLIST
1. Violent Gospels (Ordination of the Holy Trinity)
2. Crossing the Great Divide (Prayer to a Crumbling Shrine)
3. Apologetics (Of Failure and Fall)
4. Forever Deceiving Dismal Gods
5. Cardinal Sin
6. The Lord’s Lamentations
7. Earthly Kingdom of God in Ruins
8. Flesh–Ridden Providence
9. Woeful Redemption

LINE-UP
Marek Štembera - Vocals
Tomáš Halama - Guitars
Martin Meyer - Guitars
Tomáš Ledvina - Bass
Giulio Galati - Session Drums

Drums recorded by Giulio Galati at 16th Cellar Studio in autumn 2019.
Vocals, guitars and bass recorded at Davos Studio during the years 2020 and 2021.
Mixed and mastered at MSTR Sound Studio by Andrea Petucco.
Additional sounds created and arranged by Tomáš Halama and Ota Hobst except for sounds created by Gleb Kanasevich – used with permission of the owner.
Cover artwork by Sözo Tozö.


Share this games :

TWITTER