DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 22. května 2022

Recenze/review - VIOGRESSION - 3rd Stage of Decay (2022)


VIOGRESSION - 3rd Stage of Decay
CD 2022, Satanath Records, Moribund Records, Murdher Records, Dark United Media

for english please scroll down

Nejdřív jsem spatřil žhnoucí oči. Fascinovaly mě, hypnotizovaly. Jakoby hleděly přímo do mé zkažené duše. Potkali jsme se v naprosté tmě, uprostřed města, hned vedle hřbitovní zdi. Krev mi ztuhla v žilách a po zádech mi přeběhl mráz. Nejdřív jsem si myslel, že pro mě přišla Smrt, ale bylo to něco mnohem horšího. Dávný démon, bestie, noční můra, která se mi znovu vrátila. Byl jsem zpět v devadesátých letech minulého století a poslouchal jsem staré death metalové klasiky.

Američtí VIOGRESSION patří mezi ně. Spali dlouhé roky, aby se letos vrátili. Silnější než dřív. Mocnější, šílenější. Už jenom zvuk vám vypálí do kůže bolestivý cejch. Skladby doslova mokvají a vy si můžete naplno vychutnat morbidní smrtící kov tradičního amerického střihu. Slyším šepot nemrtvých!

 

Na "3rd Stage of Decay" jsem si pro sebe nalezl vše potřebné pro poctivou exhumaci shnilých hrobů. Dívám se do tmy, chodím opuštěnými ulicemi a neustále přidávám hlasitost. Potřebuji svoji denní dávku VIOGRESSION, jinak mám pocit, že mi něco chybí. Oceňují zajímavý způsob, jakým jsou skladby napsány. Dlouholeté zkušenosti, poctivá práce a odhodlání se promítly do skladeb, jsou jako krvavé otisky, které byly způsobeny ostrým skalpelem. Pořád si, i po dlouhých letech v záhrobí, myslím, že se tenhle styl musí hrát srdcem. A z Američanů cítím velkou, černou sílu i pokoru, načerpané snad v nekonečných chodbách Hádovy říše. Pokud máte rádi smečky jako MORBID ANGEL, PESTILENCE, MORTA SKULD, CIANIDE, MORGOTH, OBITUARY, DEICIDE, myslím, že budete velmi spokojeni. Na tomhle albu se totiž odehrává velmi nečistá hra. Démoni sedí kolem kulatého stolu, připraveni ihned zaútočit. Srdce mi tepe ve stejném rytmu, plíce se neklidně nadechují. Album je skvělé po všech stránkách, ale nejvíc se mi asi líbí podmanivá, chladná a černá atmosféra. Podobné nálady nikde jinde nenajdete, přinejmenším ne v takovém množství. Teď už vím jméno dávného démona, bestie i noční můry. Říká si VIOGRESSION a je opravdu silnější, mocnější než dřív. Energii načerpal na starých pohřebištích a promítl ji do nové desky. Vynikající zásek! Death metal, ze kterého odkapává zkažená krev!


Asphyx says:

First I saw the glowing eyes. They fascinated me and hypnotized me. It was as if they were looking straight into my corrupt soul. We met in total darkness, in the middle of the city, next to the cemetery wall. My blood ran cold in my veins and a chill ran down my spine. At first, I thought Death had come for me, but it was something much worse. An ancient demon, a beast, a nightmare that had come back to me again. I was back in the 1990s, listening to old death metal classics.

American VIOGRESSION is one of them. They slept for years to come back this year. Stronger than before. Stronger, crazier. The sound alone burns a painful mark on your skin. The songs swell and you can fully enjoy the morbid death metal of the traditional American cut. I hear the whispers of the undead!


At "3rd Stage of Decay" I found everything I needed for an honest exhumation of rotten graves. I stare into the darkness, walk the deserted streets and keep turning up the volume. I need my daily dose of VIOGRESSION, otherwise, I feel like I'm missing something. Appreciate the interesting way the songs are written. Years of experience, honest work, and dedication have translated into the songs, they are like bloody imprints that have been inflicted with a sharp scalpel. I still think, even after many years in the afterlife, that this style has to be played with the heart. And from the Americans, I sense a great, black power and humility, drawn perhaps from the endless corridors of Hades. If you like packs like MORBID ANGEL, PESTILENCE, MORTA SKULD, CYANIDE, MORGOTH, OBITUARY, and DEICIDE, I think you will be very satisfied. Because there's a very dirty game going on on this album. The demons are sitting around a round table, ready to attack at a moment's notice. My heart is beating in the same rhythm, my lungs are breathing restlessly. The album is great in all aspects, but I think what I like the most is the captivating, cold and black atmosphere. You won't find similar moods anywhere else, at least not in such quantity. Now I know the name of the ancient demon, the beast, and the nightmare. It's called VIOGRESSION and it's stronger, more powerful than before. He has drawn energy from old burial grounds and projected it into the new record. Excellent hit! Death metal dripping with bad blood!


Tracklist:
01. Nectar Of Veins
02. Under The Riverbed
03. Death Dive
04. 3 Skulls
05. From Dust
06. Caliginous Conflagration
07. Murder
08. Sisters Of Iris / Taurion
09. Blood Stained Path
10. Cipher
11. Memory Ever AfterShare this games :

TWITTER