DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 1. července 2022

Recenze/review - CORROSIVE - Death as a Process (2022)


CORROSIVE - Death as a Process
CD 2022, Black Sunset / MDD Records

for english please scroll down

Každý člověk žije ve své sociální bublině. Naivně jsme si mysleli, že se naše společnost postupně vyvíjí k lepšímu. Jenže historie nás učí, že to není pravda. Byli jsme hloupí. Mysleli jsme si, že budeme létat na dovolenou do vesmíru a místo toho zase sledujeme, jak někdo mučí nevinné lidi. Vytrhaná střeva, rozstřelené hlavy. Bolest a utrpení. Temnota se vrátila. Jde jen o to, se ze všeho nezbláznit.

Píšu a myslím si to i po více než třiceti letech v death metalovém undergroundu. Hudba mi pomáhá přežít, uvolnit napětí. S německými maniaky CORROSIVE jsem měl již několikrát co do činění. Vždy se mi na nich líbila upřímnost, brutalita a schopnost napsat surový a úderný song. Letos kapela přichází s dalším ze svých pověstných surových útoků. 


I novinka utíká v podobných rytmech, jako desky od kapel typu OBITUARY, CARCASS, BOLT THROWER, VOMITORY, plus je samozřejmě přítomen severský odér. Němci jsou nekompromisní, s ničím se moc nepářou, ale nezapomínají ani na chlad a temnotu, která k tomuto stylu vždy patřila jako dobrá rakev k mrtvole. Jsem rád zavřený s deskou v pokoji, s chutí si užívám masivní a hutný zvuk. Daleko od zpráv, daleko od debilních statusů na sociálních sítích. Jen já a hudba, jen já a krutý, ošklivý a morbidní smrtící kov. Neznám nic lepšího, než přijít z práce, unavený a utahaný, a pustit si pořádně nahlas desky, jako je "Death as a Process". Najednou jsem ve staré márnici hluboko pod naším městem. Nahoře se mezi sebou loví další a další lidé a my ohledáváme mrtvoly. Suchá statistika, ale také tisíce příběhů, zmařených životů. Kdy tohle skončí? Nevidím světlo na konci tunelu. Zlo a touha po krvi je totiž v každém z nás. Záleží jen na situaci a příležitosti. Nezměním to, ale jedno vím jistě. Pokud by lidé víc poslouchali podobný death metal, byli by klidnější. Frustrace, nenávist a touha ničit by zůstaly zavřeny v pokoji i v našich hlavách. V temných myšlenkách, které byly na novince zhmotněny. Nový zásek se kapele opravdu povedl. A to po všech stránkách. Zničující, krvavý, death metalový masakr!


Asphyx says:

Everyone lives in their own social bubble. We naively thought that our society was gradually evolving for the better. But history teaches us that this is not true. We were stupid. We thought we were going to fly to space on vacation, and instead we're back to watching innocent people being tortured. Guts ripped out, heads blown off. Pain and suffering. The darkness has returned. It's just a matter of not going crazy.

I'm writing and thinking this after more than 30 years in the death metal underground. Music helps me to survive, to release tension. I've already had to deal with German maniacs CORROSIVE several times. What I always liked about them was their honesty, brutality and ability to write a raw and punchy song. This year the band comes with another one of their legendary raw attacks.

The new album also runs in similar rhythms as records by bands like OBITUARY, CARCASS, BOLT THROWER, VOMITORY, plus of course there is a Nordic flavour. The Germans are uncompromising, they don't fight too much with anything, but they don't forget the coldness and darkness that has always belonged to this style like a good coffin to a corpse. I'm happy to be locked in a room with the record, relishing the massive and dense sound. Away from the news, away from the moronic social media statuses. Just me and the music, just me and the cruel, ugly and morbid death metal. I don't know anything better than coming home from work, tired and worn out, and turning up the volume on records like "Death as a Process". Suddenly I'm in an old morgue deep under our town. Up there, more and more people are hunting each other, and we're looking over the corpses. Dry statistics, but also thousands of stories, lives wasted. When will this end? I don't see a light at the end of the tunnel. Evil and bloodlust is in all of us. It just depends on the situation and the opportunity. I can't change it, but I know one thing for sure. If people listened to more death metal like this, they'd be calmer. Frustration, hatred and the desire to destroy would remain locked in the room and in our heads. In the dark thoughts that were materialized on the new album. The band has really done a good job with the new record. And in all aspects. A devastating, bloody, death metal massacre!


about CORROSIVE on DEADLY STORM ZINE:

TRACKLIST
1. Death As A Process
2. Preserved Behind Glass
3. Human Puzzle
4. Welcome To Your Autopsy
5. When Body And Mind Are Separated
6. Romance For Barbecue
7. Necroloveicon
8. Deathbedvisions
9. When She Smells Like Warm Butter
10. Your Pain Is My Gain
11. Demon

Line-up:
Andy Konnerth - Gesang
Stephan Becker - Gitarre
Alex Hartmann - Gitarre
Andrè Skopko - Schlagzeug
Sascha Schekanski - Bass/Backing Vocals
Share this games :

TWITTER