DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 16. října 2022

Recenze/review - TERATOMA - Chaosmakers (2022)


TERATOMA - Chaosmakers
CD 2022, Base Record Production

for english please scroll down

Nákladní vůz, plný shnilých kostí. Utrhané ruce a nohy, výkřiky děsu, šílenství a strachu. Mobilní telefony nad hlavou, aby byly zaznamenány všechny hrůzy. Čím krvavější záběry, tím lepší. Smrt v přímém přenosu, radost z popravy. Stále jsou v nás ukryty ty nejtemnější pudy. Jednáme jako zvířata, možná ještě hůře. Kam se ztratila lidskost a humanita? Byly umláceny tupým davem. Připomíná to apokalypsu. Už se bojím otevřít zprávy. Dávno jsem ztratil veškeré iluze. Zůstal nám jenom chaos, násilí, temnota. A zkažená víra. 

Mám to takhle nastavené již spoustu let. Vyhledávám si pro sebe muziku, která mě dokáže vyčistit mozek, restartovat mě a pomáhá mi přežít v dnešním podivném světě. TERATOMA jsou jednou z kapel z devadesátých let, která přežila a stále má co říct. Novinkou "Chaosmakers". Je totiž uvěřitelná, syrová a shnilá. Death grindová mašina se vrací ve skvělé formě!


O masivním, surovém a hutném zvuku netřeba diskutovat. Je skvělý, starý a moderní zároveň. Doslova zabíjí! Líbí se mi i obal, pod kterým je podepsán mistr Eder Hernández. Precizní práce. Motiv přesně vystihuje to, co se na albu odehrává. Krutý, ošklivý a mokvající death grind ve stylu CARCASS, NAPALM DEATH, EXHUMED, IMMOLATION, BOLT THROWER, INCANTATION. TERATOMA jsou zuřiví, vzteklí a hlavně - dokáží napsat ostré a bolestivé skladby. Nahrávku jsem si ihned pouštěl cestou městem, v nočních ulicích i v momentech, kdy jsem potřeboval uklidnit svoji mysl. Hudba se mi doslova zadřela do mozku, vypálila mi do něj krvavou stopu. Španělé hrají postaru, s takovou tou opravdovou jiskrou v oku. Líbí se mi jejich přístup. Je hodně podobný jako můj. Bez kompromisů, rána rovnou do srdce. Rozjetý vůz, plný shnilých kostí. Utrhané ruce a nohy, výkřiky děsu, šílenství a strachu. Mobilní telefony nad hlavou, aby byly zaznamenány všechny hrůzy. A k tomu všemu hraje "Chaosmakers"! Celá scenérie je krásně propojená. Nová deska by klidně mohla být soundtrackem k apokalyptickému filmu. Koneckonců, poslední roky děláme všechno proto, abychom naplnili vize starých spisovatelů sci-fi. Zůstane po nás jen spálená země. Stejně jako po této desce. Za mě mohu nahrávku jen doporučit! Hoří jasným plamenem! Ryzí, zničující death metalová srážka s náklaďákem plným shnilých kostí!


Asphyx says:

A truck full of rotten bones. torn off arms and legs, screams of terror, madness and fear. Mobile phones overhead to record all the horrors. The bloodier the footage, the better. Death live, the joy of execution. The darkest instincts are still hidden within us. We act like animals, maybe even worse. Where has humanity gone? They've been beaten to death by the stupid crowd. It's like the apocalypse. I'm afraid to open the news. I lost all illusions long ago. All that's left is chaos, violence, darkness. And corrupted faith.

I've had it set up like this for many years. I seek out music for myself that can clear my brain, reboot me and help me survive in today's strange world. TERATOMA are one of the bands from the 90's that survived and still have something to say. With their new release "Chaosmakers". Because it's believable, raw and rotten. The death grind machine is back in great form!


There is no need to discuss the massive, raw and dense sound. It's great, old and modern at the same time. It literally kills! I also like the cover art, signed by master Eder Hernández. Precision work. The motif accurately describes what is happening on the album. Cruel, ugly death grind in the style of CARCASS, NAPALM DEATH, EXHUMED, IMMOLATION, BOLT THROWER, INCANTATION. TERATOMA are furious, angry and most importantly - they can write sharp and painful songs. I immediately played the record on my way through the city, in the night streets and in moments when I needed to calm my mind. The music literally dug into my brain, burning a bloody trail into it. The Spanish play in an old-fashioned way, with that real sparkle in their eye. I like their approach. It's a lot like mine. No compromise, a shot straight to the heart. A wagon full of rotten bones. arms and legs torn off, screams of terror, madness and fear. Mobile phones overhead to record all the horrors. And to top it all off, the "Chaosmakers" are playing! The whole scene is beautifully interconnected. The new album could easily be the soundtrack to an apocalyptic movie. After all, for the last few years we've been doing everything we can to fulfill the visions of the old science fiction writers. We'll be left with nothing but scorched earth. Just like this record. For my part, I can only recommend the record! It burns bright! Pure, devastating death metal collision with a truckload of rotten bones!


about TERATOMA on DEADLY STORM ZINE:

tracklist:
1. The Upcoming End
2. When Body Melts
3. Devil’s Food (The Sacred Flesh)
4. Chaosmakers
5. The Forsaken Wolf Children
6. Madness In A Merciless Mind
7. Rituals In The Cenotaph
8. Enforcer State
9. A Blood Mass Killing
Share this games :

TWITTER