DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 27. října 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SEPULCHRAL CURSE - Abhorrent Dimensions (2023)

Recenze/review - SEPULCHRAL CURSE - Abhorrent Dimensions (2023)


SEPULCHRAL CURSE - Abhorrent Dimensions
CD 2023, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Další mrtvola pohozená u cesty. Vyděšená tvář, polámané kosti. Šokuje nás brutalita útoku a také zvláštní otisky zubů. Bylo to zvíře nebo člověk? Našlapuješ opatrně, abys nezničil stopy. Máš neodbytný pocit, že se někdo dívá. Z nedalekého lesa. Oči ve tmě, žhnoucí a plné nenávisti. Modlíš se k nebi i peklu, ale šílenství pokračuje. Když potkáte zlo v jeho čisté, krystalické podobě, tak máte dvě možnosti. Buď jej zničíte a nebo mu podlehnete. Bestie touží po krvi.

Zvláštní pocit mám i při poslechu nové desky finských SEPULCHRAL CURSE. Sleduji jejich vývoj od začátku a líbí se mi, jakým směrem se kapela posouvá. Letos pánové přicházejí s novinku "Abhorrent Dimensions", která je plná krvavých otisků, tajemných stínů a melodií, které si dovedu představit, že je budu poslouchat na místech, na kterých se stalo něco ošklivého. Novinka má mlhavě podmanivou atmosféru. Ihned se stala mým každodenním pokrmem. Nahrubo nasekaná tma!


Letos přichází kapela s velmi pestrou nahrávkou. Během poslechu jsem měl stále pocit, že mě někdo sleduje, že se topím, že mi na prsou stojí tíha celého světa. Finové umí být krutí a syroví, melodičtí, záhadní, divocí a nebál bych se napsat i melancholičtí. SEPULCHRAL CURSE vybrousili svůj styl k dokonalosti. Postupně přidávám hlasitost a ohlížím se za sebe, jestli po mě nejde bestie. Zvuk je vynikající (Tomi Uusitupa - mixing, recording, producer, Are Kangus - mastering) a dodává albu na ještě větší uvěřitelnosti. Připadám si, že mám polámané všechny kosti v těle. Vše potom krásně doplňuje zajímavý a neotřelý obal (Erskine Designs). Pokud máte jako já rádi kombinaci blacku a death metalu, dostanete hudbu, která vám začne ihned proudit v žilách. Pro fanoušky třeba takových INCANTATION, CORPSESSED, GOREPHILIA, SULPHUR AEON, DEMILICH, ADRAMELECH, CONVULSE, LURK, DEMIGOD, je potom letošní počin doslova povinností. Mám rád, když se mohu toulat temnotou a "Abhorrent Dimensions" je albem, které mi to umožňuje. Ztrácím se v morbidních představách, ohledávám další místa, na kterých se stalo něco zlého. Snažím se přejít na druhou stranu, do země nekonečných stínů. Jsou to hlavně pochmurné a nihilistické nálady, které dělají z této nahrávky něco navíc. Ne, tohle není jen obyčejná deska, tady máme co do činění s pradávnou seancí. Sepněte ruce do kruhu, odříkejte zvrácenou modlitbu. Nebude to dlouho trvat a bestie se objeví! Okultní, mystický black death metalový rituál, plný krvavě temných odstínů! Vaše duše shoří v plamenech!


Asphyx says:

Another dead body dumped on the side of the road. Scared face, broken bones. We're shocked by the brutality of the attack and the strange teeth marks. Was it animal or human? You tread carefully so as not to destroy the tracks. You get the nagging feeling that someone's watching. From the nearby woods. Eyes in the dark, glowing and full of hatred. You pray to heaven and hell, but the madness continues. When you meet evil in its pure, crystalline form, you have two choices. Either you destroy it or you succumb to it. The beast thirsts for blood.

I also have a strange feeling when listening to the new album of Finnish SEPULCHRAL CURSE. I've been following their development since the beginning and I like the direction the band is moving in. This year the gentlemen come with the new release "Abhorrent Dimensions" which is full of bloody fingerprints, mysterious shadows and melodies that I can imagine listening to in places where something nasty happened. The new album has a vaguely haunting atmosphere. It immediately became my daily meal. Coarsely chopped darkness!


This year the band comes with a very varied record. While listening to it, I always had the feeling that someone was watching me, that I was drowning, that the weight of the world was on my chest. Finns can be cruel and raw, melodic, mysterious, wild and I wouldn't be afraid to write melancholic. SEPULCHRAL CURSE have honed their style to perfection. I gradually turn up the volume and look behind me to see if the beast is after me. The sound is excellent (Tomi Uusitupa - mixing, recording, producer, Are Kangus - mastering) and adds even more believability to the album. I feel like every bone in my body is broken. Everything is then beautifully complemented by the interesting and novel cover art (Erskine Designs). If, like me, you like the combination of black metal and death metal, you'll get music that will start flowing through your veins immediately. For fans of such bands as INCANTATION, CORPSESSED, GOREPHILIA, SULPHUR AEON, DEMILICH, ADRAMELECH, CONVULSE, LURK, DEMIGOD, this year's event is literally a must. I love being able to wander through the darkness and "Abhorrent Dimensions" is the album that allows me to do that. I lose myself in morbid imaginings, looking back at other places where something bad happened. I try to cross over to the other side, to the land of endless shadows. It's mainly the gloomy and nihilistic moods that make this record something extra. No, this isn't just an ordinary record, we're dealing with an ancient séance here. Join hands in a circle, say a perverse prayer. It won't be long before the beast appears! An occult, mystical black death metal ritual, full of bloody dark shades! Your soul will burn in flames!about SEPULCHRAL CURSE on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - SEPULCHRAL CURSE - Deathbed Sessions (2022)
Track listing -
1. Onward the Legions
2. The Serpents of Uncreation
3. Among the Wretched Columns
4. Graveyard Lanterns
5. Stagnant Waters
6. Burial of Souls
7. Through Abhorrent Dimensions

Line up -
Kari Kankaanpää - Vocals
Jaakko Rïïhimäki - Guitar
Aleksi Luukka - Guitar
Niilas Nissilä - Bass & Backing Vocals
Johannes Rantala - Drums

Artwork by Erskine Designs

Share this games :

TWITTER