DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 31. března 2024

Home » , , , , » Recenze/review - COFFINS - Sinister Oath (2024)

Recenze/review - COFFINS - Sinister Oath (2024)


COFFINS - Sinister Oath
CD 2024, Relapse Records

for english please scroll down

Mrtvolný zápach rozkládajících se mršin. Kosti, popraskané tlakem a bolestí, která nezmizela ani po smrti. Bdění nad mrtvými a kremace, která nás má očistit od všeho zlého. Jenže někdy to nebývá pravda. Zlý člověk často zůstává, jeho ohavné činy škodí ještě dlouho potom, co odejde do země stínů. Vstávám velmi brzy a zase vidím mezi stromy přízraky. Poslouchám novou desku japonských doom death metalistů COFFINS a připadám si, jako bych byl zahalený do černé, krvavé mlhy. Tohle je kapela, která má obrovský dar zabíjet svojí hudbou.

Mezi skladbami se šíří odporný zápach. Z vnitřností lezou červi a lebky mají prázdný pohled. Vzduchem se vznáší obžaloba všech, kteří zůstali ještě trošku naživu. Troufám si tvrdit, že i letos dostála tato legenda svému jménu. Je na ně spolehnutí. Kapela musela trávit těch dlouhých pět let, od vydání předchozí nahrávky, hluboko pod zemí. V nekonečných katakombách, ve kterých nasbírala inspiraci. Zlé a ošklivé myšlenky byly přeneseny pomocí vynikajícího, masivního a dunivého zvuku (který je pro tuhle smečku tolik typický) na hudební nosič. Výsledkem je mokvající koktejl, který když pozřete, tak zemřete v nekonečných křečích.  


Album se mi otisklo do myšlenek jako nějaká zlá modlitba, jako cejch. Rád jsem se k jednotlivých skladbám vracel. Nejlépe, když se venku setmělo a dveře do záhrobí byly otevřené. COFFINS se příliš nemění a je to moc dobře. Můžete si být opět jistí, že pánové dodali svoje typické postupy. Jejich styl je vypilovaný k dokonalosti. Zavřeni v dávno opuštěných hrobkách se kýveme do rytmu pochmurných melodií. Už dávno jsme neviděli světlo. Kolem se plouží dlouhé stíny nemrtvých, jejich protáhlé obličeje, plné žalosti, smutku a utrpení. Sem, do starých rakví, mezi ztrouchnivělá těla, mezi prokleté deska "Sinister Oath" patří. Poslouchejte pozorně, nechte se ukolébat morbidním rytmem. Nová nahrávka se kolem vás bude nejdřív plazit jako klubko prudce jedovatých hadů Postupně, pomalu vás uhrane, aby vás nakonec uštkla. Tahle skupina má svůj zřetelný a neopakovatelný rukopis, originální výraz, který poznáte během několika prvních tónů. Na novince jsou pánové ve velmi dobré formě. Rád jsem s kapelou proséval mezi prsty prach svých předků. Drtil staré kosti, lámal je a vyřezával z nich rituální amulety. Zmínit musím i parádní motiv na obalu, pod kterým je podepsán mistr Axel Hermann. Troufám si tvrdit, že pokud jste starými, věrnými fanoušky kapely, budete určitě spokojeni jako já. Budete cítit fyzickou přítomnost smrti a budete se těšit na každé další společné setkání. Songy jsou napsány s jediným účelem. Zabít vás hudbou! Kosti, popraskané tlakem a bolestí, která nezmizela ani po smrti. Bdění nad mrtvými a kremace, která nás má očistit od všeho zlého. Mrtvolný zápach rozkládajících se mršin. Zkažený, drsný, surový, těžký, mokvající doom death metal, který do vás zasekne dráp a nikdy vás už nepustí! 


Asphyx says:

The dead smell of decomposing carcasses. Bones, cracked by pressure and pain that hasn't gone away even after death. The vigil over the dead and the cremation to cleanse us of all evil. But sometimes that's not true. The evil man often remains, his heinous deeds damaging long after he's gone to the land of shadows. I wake up very early and see ghosts among the trees again. I'm listening to the new album by Japanese doom death metallers COFFINS and I feel like I'm enveloped in a black, bloody fog. This is a band that has a great gift for killing with their music.

There's a foul stench between the songs. Worms crawl out of their guts and skulls have a blank stare. The air is filled with the accusation of all those who are still a little bit alive. I dare say that this legend lived up to its name this year. They can be counted on. The band must have spent the five long years since the release of the previous record deep underground. In the endless catacombs where they've gathered inspiration. Bad and ugly thoughts were transferred by means of an excellent, massive and thunderous sound (which is so typical for this pack) to the music carrier. The result is a drenching cocktail that, if you devour it, you will die in endless convulsions.


The album imprinted itself on my thoughts like a bad prayer, like a mark. I liked going back to each song. Best when it was dark outside and the door to the afterlife was open. COFFINS doesn't change much and that's a very good thing. You can be sure again that the gentlemen have delivered their typical routines. Their style is honed to perfection. Locked in long abandoned tombs, we sway to the rhythm of sombre melodies. We haven't seen the light in a long time. The long shadows of the undead creep past, their elongated faces full of sorrow, sadness and suffering. This is where "Sinister Oath" belongs, in the old coffins, among the rotting bodies, among the damned. Listen carefully, be lulled by the morbid rhythm. The new record will crawl around you like a ball of violently venomous snakes at first. This band has a distinct and unique signature, an original expression that you will recognize within the first few notes. The gentlemen are in very good form on the new album. I enjoyed sifting the dust of my ancestors through my fingers with the band. Crushing old bones, breaking them and carving them into ritual amulets. I must also mention the cool motif on the cover, signed by master Axel Hermann. I dare to say that if you are an old, loyal fan of the band, you will definitely be as satisfied as I am. You'll feel the physical presence of death and look forward to every reunion. The songs are written with one purpose. To kill you with music! Bones, cracked by pressure and pain that hasn't gone away even after death. A vigil for the dead and a cremation to cleanse us of all evil. The dead smell of decaying carcasses. Corrupt, harsh, raw, heavy, swamping doom death metal that will sink its claw into you and never let go!about COFFINS on DEADLY STORM ZINE:tracklist:
01. B.T.C.D. 
02. Spontaneous Rot 
03. Forced Disorder 
04. Sinister Oath 
05. Chain 
06. Everlasting Spiral 
07. Things Infestation 
08. Headless Monarch 
09. Domains Of Black Miasma

band:
Uchino - Guitar/Vocal
Satoshi - Drums
Tokita - Vocal
Atake - Bass/VocalShare this games :

TWITTER