DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 10. července 2024

Home » , , , , , » Recenze/review - TOTENGOTT - Beyond The Veil (2024)

Recenze/review - TOTENGOTT - Beyond The Veil (2024)


TOTENGOTT - Beyond The Veil
CD 2024, Hammerheart Records

for english please scroll down

Někdy se mi zdají zvláštní sny. Na někoho by mohly působit děsivě, ale já jsem až nebývale klidný. Umírám v nich a jdu dlouhou chodbou. Na konci není světlo, ale smradlavé močály. Hned za řekou smrti se rozprostírá oblast plná mrtvých duší. Některé nikdy nenajdou klid, jiné naříkají, ale všechny mi doporučují nějakou hudbu. Dnes jsem potkal španělské tmáře TOTENGOTT. Kapelu, která zahalila moji mysl na dlouhou dobu do temné mlhy.

Mám rád hudbu, u které mi létají hlavou myšlenky, která mě uklidňuje, ale i štve, pálí, která mě nenechá na chvilku v klidu. Nové album těchto maniaků je přesně takové. Chladné, temné, surové i záhadné. Je po okraj narvané zvláštní atmosférou. A je také albem, které se dostalo do mých snů. 


Kdyby se mě někdo zeptal, ke komu bych tuhle smečku přirovnal, tak bych se musel na dlouho zamyslet. Slyším zde volnou inspiraci CELTIC FROST, BATHORY, ale i třeba PINK FLOYD. Potkává se zde syrový, chladný doom metal, ostrý black metal, i thrash metalová energie. Samozřejmě, je zde i spoustu dalších vlivů, jako ambient, dark wave. Myslím si ale, že to není zase tolik důležité. Hlavní je celkový dojem. A ten podle mého získáte jenom několikanásobným poslechem v klidné a temné místnosti. Nechával jsem na sebe novou desku působit v brzkých ranních hodinách, v ještě prázdných ulicích. Rád jsem se díval do tmy, často jsem rozmlouval s přízraky, které ještě nešly spát. Vracel jsem se domů, unavený, jako asi každý, kdo pracuje a nechtělo se mi nic dělat. Venku se setmělo a na zábradlí našeho balkónu usedl krkavec. Divně nakláněl hlavu a já jsem věděl, že je čas. Znovu jsem zapnul play a nechal se unášet chladnými melodiemi. Ocitl jsem se ihned ve stavu mezi snem a bdění. V hlavě se mi začaly odehrávat bolestivé příběhy, moje podvědomí pracovalo na sto procent. Vznášel jsem se na krvavých vlnách řeky smrti a pomalu odcházel do močálů věčnosti. Možná se jednou rozpadnu v prach, možná shniju ve studené zemi, ale než se tak stane, budu poslouchat tuhle desku stále dokola. Je totiž skvělá po všech stránkách. Má mocný, majestátní a záhadný zvuk, epický obal a hlavně spoustu podmanivých nápadů. TOTTENGOTT jsou letos ve skvělé formě a nelze jinak, než jejich novinku doporučit všem tmářům, prokletým i démonům. Tajemné, magické, chladné doom black thrash metalové zaříkávání! Mlhavé ozvěny z onoho světa!


Asphyx says:

Sometimes I have strange dreams. They might be frightening to some, but I'm unusually calm. I die in them, walking down a long corridor. There's no light at the end, but a stinking swamp. Just beyond the river of death is an area full of dead souls. Some never find peace, others wail, but all of them recommend me some music. Today I met the Spanish darkies TOTENGOTT. A band that enveloped my mind in a dark fog for a long time.

I like music that makes my mind fly, that calms me down, but also annoys me, burns me, that doesn't leave me in peace for a while. The new album by these maniacs is just that. Cold, dark, raw and mysterious. It's packed to the brim with a strange atmosphere. And it's also the album that got me into my dreams. 


If someone asked me who I would compare this pack to, I would have to think for a long time. I hear here free inspiration from CELTIC FROST, BATHORY, but also PINK FLOYD. Raw, cold doom metal, sharp black metal, and thrash metal energy meet here. Of course, there are also a lot of other influences, like ambient, dark wave. But I don't think it's that important. The main thing is the overall impression. And in my opinion you can only get that by listening to it several times in a quiet and dark room. I was letting the new record affect me in the early morning hours, in the still empty streets. I liked to look into the darkness, often talking to ghosts that had not yet gone to sleep. I'd come home, tired, like I guess everyone who works, and not wanting to do anything. Outside it was dark and a raven perched on the railing of our balcony. He tilted his head strangely and I knew it was time. I turned the play back on and let the cool melodies drift away. I found myself immediately in a state between dream and waking. Painful stories began to play out in my head, my subconscious working at 100%. I floated on the bloody waves of the river of death and slowly drifted away into the swamps of eternity. Maybe one day I'll crumble into dust, maybe I'll rot in the cold earth, but until that happens, I'll listen to this record over and over again. Because it's great in every way. It's got a powerful, majestic and mysterious sound, an epic cover and most importantly a lot of captivating ideas. TOTTENGOTT are in great form this year and I can't help but recommend their new album to all darkies, damned and demons alike. Mysterious, magical, cold doom black thrash metal incantations! Misty echoes from the other world!


TRACKLIST
1. Inner Flame
2. Sons of the Serpent
3. Marrow of the Soul
4. The Architect
5. Beyond the Veil Part I: Mirrors of Doom
6. Beyond the Veil Part II: Necromancer
7. The Golden Crest
The Ritual
The Curse
The Path
The Light


LINE-UP
José Enrique Saavedra - Guitars, lead vocals
Nacho Bernaldo - Bass, backing vocals
Jose Mora - Drums, backing vocals


Share this games :

TWITTER