DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 3. listopadu 2020

Recenze/review - VOID ROT - Descending Pillars (2020)


VOID ROT - Descending Pillars
CD 2020, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Starý dřevěný dům působil, jako by měl revma. Skřípal a duněl. A když foukal vítr, tak jste měli pocit, že zpívá a naříká. Vyprávěl nám příběhy, u kterých mrazí. O dávných vraždách, o stínech, o utrpení a bolesti. Když jste zůstali přes noc, tak jste se ráno probudili se spoustou nových šedivých vlasů na hlavě. Od té doby jste měli děsivé noční můry. Někde mezi bděním a sny, někde tam na konci ulice je spousta bolesti. Krvavé skvrny na zdi, pohybující se stíny. Malá holčička, která šeptá tichá jedovatá slova. Všechny nás obestřel strach.

Novou desku amerických VOID ROT je nejlepší poslouchat na podobných místech. Lépe tak vynikne chlad a temnota, které jsou obsaženy v každé skladbě, v každém momentě. Díval jsem se na jeden starý dokument o vraždách. Odehrávaly se přede mnou podobné černobílé obrázky, jako když poslouchám "Descending Pillars". Doom a death metal namíchaný ve smutně jiskřivém poměru. 


Zhudebnit ozvěny z onoho světa zase tolik kapel neumí. VOID ROT se to povedlo stejným způsobem, jako to dělaly a dělají skupiny typu WINTER, INCANTATION, DISEMBOWELMENT, BOLT THROWER, KRYPTS, SPECTRAL VOICE, VASTUM. Album je krvavým otiskem, který naleznete ve starém opuštěném místě. Lidé tu mluví o nevyřešené vraždě, o záhadách a tajemnu. Dlouhé, táhlé melodie, chorobný vokál, smradlavý odér smrti. Tohle všechno z novinky "Descending Pillars" cítím a slyším. Songy na mě působí jako zaříkávání, jako tajná seance v domě na konci ulice. Zapalte svíce a poslouchejte. Budete se kývat do rytmu a postupně se přesunete do hypnotického stavu. Tak na mě deska doopravdy působí. Budete se snažit té záhadě přijít na kloub, budete chtít potkat všechny zlé stíny. VOID ROT mezi nás vyvrhli hrubozrnný death doom metal, u kterého mrznou kosti. Pokaždé, když půjdu ráno cestou kolem starého domu, tak si na tuhle desku vzpomenu. Mrznu u ní totiž, i když je parné léto. Skvělý smuteční obřad!


Asphyx says:

An old wooden house looked like it had rheumatism. It creaked and rumbled. And when the wind blew, you felt like it was singing and moaning. It told us stories where it was freezing. About ancient murders, about shadows, about suffering and pain. When you stayed overnight, you woke up in the morning with a lot of new gray hair on your head. You´ve had crazy nightmares ever since. Somewhere between waking and dreams, somewhere at the end of the street there is a lot of pain. Blood stains on the wall, moving shadows. A little girl whispering quiet poisonous words. We were all surrounded by fear. 

It is best to listen to the new album of American VOID ROT in similar places. This way, the cold and darkness that are contained in every song, in every moment, stands out better. I was looking at an old murder document. There were similar black-and-white images in front of me, like when I listen to “Descending Pillars”. Doom and death metal mixed in a sadly sparkling ratio.


Not a lot of bands can put the echoes from the other world into their music. VOID ROT did it in the same way as bands like WINTER, INCANTATION, DISEMBOWELMENT, BOLT THROWER, KRYPTS, SPECTRAL VOICE, VASTUM did it and do. The album is a bloody imprint that you will find in an old abandoned place. People are talking about unsolved murder, mysteries and darkness. Long melodies, sick vocals, stinking stench of death. I can feel and hear all of this from the new album “Descending Pillars”. The songs seem to me like an incantation, like a secret session in a house at the end of the street. Light some candles and just listen. You will swing to the rhythm and gradually move into a hypnotic state. That is how the record really works on me. You will try to figure out the mystery, you will want to meet all the evil shadows. VOID ROT threw out coarse-grained death doom metal among us, in which the bones freeze. Every time I walk around the old house in the morning, I remember this record. I´m freezing with her, even when there is a hot summer. Great mourning ceremony!

tracklist:
1. Descending Pillars
2. Upheaval
3. Liminal Forms
4. Delusions of Flesh
5. Inversion
6. The Weight of a Thousand Suns
7. Monolith (Descending Pillars, Pt. II)

Share this games :

TWITTER