DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 15. října 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - PIGSTY - Pig Blood (2020)

Recenze/review - PIGSTY - Pig Blood (2020)


PIGSTY - Pig Blood
CD 2020, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down

Schválně, jak si představujete Satana? Jako zlou ošklivou příšeru s drápy a rozšklebenou tlamou? S rohy a kopyty? Nenechte se vysmát, tomu dnes nevěří už snad ani malé děti. Satana můžete potkat každý den, v různých situacích. Pusťte si večer zprávy a až uvidíte povýšený úsměv na ksichtě slizkého politika, tak...Ano, hádáte správně. Vládce pekel je v současnosti spíše našeptávač s hezkou tváří. Přetvářka a klam. Peníze a válka. Smrt a temnota.

Věděl to kdysi Richard Donner, když v roce 1976 vypustil ven film Přichází Satan!, ví to i vesmírná grindová prasata PIGSTY, která po dlouhých letech přicházejí se svojí teprve čtvrtou řadovou deskou. Jmenuje se "Pig Blood", obsahuje v sobě pro kapelu typickou nadsázku, ale také neskutečný chlad a tlak, za který by se nemusela stydět ani žádná stará záhrobní death metalová legenda. 

Koneckonců, jak říká Keith Jennings: "Když teče do bot, nikdo není atheista."

 

"Pig Blood" je návratem ve velkém stylu. Zvukově pro mě v podstatě dokonalé (ostré, ale zároveň živočišné a organické), album (Davos Vyškov) vás od prvního tónu doslova přišpendlí na zeď. Skladby jsou napsány zajímavě, opatřeny texty, které mají hloubku a smysl. Prase, Satan, pro mě osobně zosobnění nějakého vyžraného politika na obalu (Crazy Dan) vše jen krásně podtrhuje. Premiéru zmiňovaného filmu jsem zažil ve svých dvou letech, nepamatuji si ji, ale za 14 dalších zim mě doslova uhranul. PIGSTY se povedlo přenést náladu a atmosféru tohoto legendárního hororového snímku na hudební nosič. Zvolili k tomu neskutečně nasypaný grind a death metal. V některých momentech má nahrávka až doomovou magičnost. Troufám si tvrdit (a je to z alba slyšet), že vesmírná prasata musí být ze současného stavu naší společnosti pěkně naštvaná. Opravdu jsme chtěli být všichni tak zlí? Každý den se setkávám s tím, že potkávám, sleduji, vidím, slyším a vnímám lidi, kteří v sobě kus Satana mají. Možná by to chtělo poctivou zabijačku v obráceném gardu. Jen si to představte. Jitrnice ze zkažených střev, ovar z prolhané politikovy hlavy. Riffy řežou, pálí a žhnou, bicí duní a nebožák se modlí. Poslední dobou věřím víc prasatům. Deska, na které je elegantně znázorněné zlo! Ave Satan! Ave Pigsty!


Asphyx says:

How do you imagine Satan? Like an evil ugly monster with claws and a grimacing mouth? With horns and hooves? Don't make fun of it, even small children don't believe it today. You can meet Satan every day, in different situations. Play the news tonight, and when you see an elevated smile on the face of a slimy politician, then ... Yes, you're guessing right. The ruler of hell is currently more of a whisperer with a pretty face. Hypocrisy and delusion. Money and war. Death and darkness. 

Richard Donner once knew this, when he released the film The Satan is Coming! Even space grind pigs know that. They released fourth album after so many years. The album is called "Pig Blood", it contains the typical exaggeration for the band, but also the incredible coldness and pressure that even old grave death metal legend would be ashamed of. 

After all, as Keith Jennings says: "When flows into his shoes, no one is an atheist."


"Pig Blood" is a return in big style. Basically perfect sound for me (sharp, but at the same time animal and organic), the album (Davos Vyškov) will literally nail you on the wall from the first tone. The songs are written in an interesting way, with lyrics that have depth and meaning. Pig, Satan, for me personally, the personification of some devoured politician on the cover (Crazy Dan) underlines everything beautifully. I experienced the premiere of the mentioned film at the age of two, I don't remember it, but in the next 14 winters it literally captivated me. PIGSTY managed to transfer the mood and atmosphere of this legendary horror film to a musical medium. They chose incredibly sprinkled grind and death metal. At some point, the recording has doom magic. I dare say (and you can hear it from the album) that space pigs must be pretty upset about the current state of our society. Did we really want to be so bad? Every day I meet that I meet, watch, see, hear and perceive people who have a piece of Satan in them. Maybe it would take an honest animal killer in the reverse guard. Just imagine. Sausages from rotten intestines, broth from a lying politician's head. Riffs are cut, burned and glowed, drums are rumbled and the deceased prays. I've been trusting more to the pigs lately. An album on which evil is elegantly depicted! Ave Satan! Ave Pigsty!tracklist:
1. The Arrival
2. Awakening - Pig Blood
3. It´s All For You, Damien!
4. The Devils Trinity
5. Cerveteri
6. Megiddo Vs Armageddon
7. Hail Universe Pigs!

band:
Vocals: Topi
Drums/Bass/Guitar: Otyn
Guest artists: Jerry Goldsmith and Luboš Fišer


https://pigsty-band.bandcamp.com/album/pig-blood
https://bizarreleprous.bandcamp.com/album/pig-blood
https://www.facebook.com/Pigstygrind
https://bandzone.cz/pigsty
https://www.youtube.com/channel/UCob_raBEtvfpA7kelLKEHOQ/
https://bandzone.cz/pigsty
http://bizarreleprous.cz/
http://www.davosrecords.cz/
Share this games :

TWITTER