DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 30. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BLASPHEMOUS PUTREFACTION - Prelude to Perversion (2020)

Recenze/review - BLASPHEMOUS PUTREFACTION - Prelude to Perversion (2020)


BLASPHEMOUS PUTREFACTION - Prelude to Perversion
CD 2020, Dunkelheit Produktionen

for english please scroll down

Někdy mám pocit, že existují dva světy. Jeden krásný, plný úžasných reklam, štěstí a porozumění a potom také odvrácená strana. Svět reality, ve kterém se vraždí, znásilňuje, umírá. Před špatnostmi zavíráme oči a popíráme jejich existenci. Jenže stačí vyjít po setmění na ulici a najednou je všechno špinavé, ošklivé a zlé. Hned vedle kavárny s úžasným prostředím leží kus masa, pokrytého boláky. Kdysi to také býval člověk, ale spadl na dno.

Němečtí surovci BLASPHEMOUS PUTREFACTION jdou se svým death metalem ještě dál, do větších hlubin. Do opuštěných podzemních chodeb dolů pod město. Někde v těchto místech sídlí i samotný Satan. Pro něj, i pro všechny prokleté, kapela hraje. Je nutné na to pamatovat, protože novinka (a zároveň dlouhohrající prvotina) je pro posluchače podobných zvěrstev uzpůsobena. 

 

BLASPHEMOUS PUTREFACTION hrají starý perversní špinavý death metal. A hrají jej velmi dobře. Nevymýšlejí sice nic nového, ani převratného, ale svému morbidnímu řemeslu opravdu rozumějí. Stačí jen bedlivě poslouchat. Surové, syrové riffy, bestiální postupy. K tomu si připočtěte vokál bestie. Neznalému se sice bude občas zdát, že je deska lehce monotónní a že se sem tam vkrádá stereotyp, ale není to pravda. Stačí poslouchat bedlivě. Album si musíte dát pořádně nahlas. Teprve potom vyniknou jednotlivé pochmurné nuance. Svět je někdy opravdu velmi těžké místo k žití. Líbí se mi atmosféra desky, mokvající motivy i síra, která ze všech skladeb smrdí. Němci vás spálí pekelným ohněm, roztrhají na kusy a pohřbí za hřbitovní zdí. Tohle je death metal zahraný bez jakýchkoliv kompromisů. Studený a temný jako opuštěná kobka. Všude kolem vidím jenom krev, řeku zkažené krve. Na vlnách se vznášejí těla těch, kteří nevěřili. "Prelude to Perversion" jsou divokou odpovědí na záhrobní rituály. Deskou, která vás strhne do hlubin močálů. Totální smrt!


Asphyx says:

Sometimes I feel like there are two worlds. One beautiful, full of amazing ads, happiness and understanding and then also the other side. The world of reality where are murders, rapes, dies. We close our eyes to evils and deny their existence. But all you have to do is take to the streets after dark and suddenly everything is dirty, ugly and bad. Right next to the cafe with an amazing environment lies a piece of meat covered with sores. He used to be human, too, but he fell to the bottom. 

German savages BLASPHEMOUS PUTREFACTION go even further with their death metal, to greater depths. To the abandoned underground corridors down below the city. Somewhere in these places resides Satan himself. For him, and for all the damned, the band plays. It is necessary to remember this, because the new album (and at the same first full-length album) is adapted for listeners of similar atrocities.


BLASPHEMOUS PUTREFACTION play old perverted dirty death metal. And they play it very well. They don't invent anything new or revolutionary, but they really understand their morbid craft. Just listen carefully. Raw riffs, bestial procedures. Add to that the vocals of the beast. To the uninitiated, it may sometimes seem that the record is slightly monotonous and that a stereotype creeps in here and there, but this is not true. Just listen carefully. You have to make the album really loud. Only then will the individual gloomy nuances stand out. The world is sometimes a really difficult place to live. I like the atmosphere of the album, the soaking motifs and the sulfur that stinks of all the songs. The Germans will burn you with hellfire, tear them to pieces and bury them behind the cemetery wall. This is death metal played without any compromises. Cold and dark as an abandoned dungeon. All around I see only blood, a river of rotten blood. The bodies of those who did not believe float on the waves. "Prelude to Perversion" is a wild answer to graveyard rituals. An album that will pull you into the depths of the swamps. Total death!tracklist:
1. Prelude to Perversion
2. Necromantic
3. Blasphemous Ritual
4. Epidemic
5. Sacrifice for the Dead
6. Blooddrunk Skeleton
7. Leprous and Cancerous
8. Splattered
9. Return to Chaos

band:
Satanic Death Vulva
Tar Morion

https://www.facebook.com/BlasphemousPutrefaction/
https://dunkelheitprod.bandcamp.com/album/prelude-to-perversion
https://open.spotify.com/artist/2aETqhlGOgan5vhz2RqMqe
https://www.dunkelheit-produktionen.de/
Share this games :

TWITTER