DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 14. dubna 2021

Recenze/review - INCARCERATION - Empiricism (2021)


INCARCERATION - Empiricism
EP 2021, Dawnbreed Records

for english please scroll down

Nemrtví zase lezou z děr. Připraveni na pořádnou pařbu, se vydávají do márnice. Jsme ve střehu. Máme pití, krásné zombie i hudbu, která rozhýbe naše staré prašivé kosti. Máme rádi pravý, ryzí death metal, ve kterém se cituje z Knihy mrtvých. Líbí se nám, když řeže a pálí, když je kusem rozžhaveného železa, nožem, zabodnutým do břicha. Odpadávají kusy masa od kostí, usmívají se. V téhle společnosti je mi moc dobře, staří hrobníci mi určitě potvrdí.

INCARCERATION mi letos připadají temnější než na minulých deskách. Jakoby se do jejich prašivé hudby otiskla situace ve světě. Chlad, beznaděj, smrt a temnota. Nekonečná tma, která nás obklopuje. Tak na mě EP "Empiricism" působí asi nejvíce. 


Lebky praskají tlakem, užívám si absolutně mrtvolnou atmosféru, která je postavená na stejných základech jako GRAVE, NIHILIST, DEATH, MALEVOLENT CREATION, REPUGNANT, DECEASED, POSSESSED. Je tajným, pradávným rituálem, který se pořádal vždy o půlnoci na hřbitově za městem. Líbí se mi neurvalost, touha ničit, vášeň, plesnivý zvuk, odhodlání a opravdovost. Tohle všechno jsou ingredience, které dělají z novinky velmi dobrý pokrm. Bude se podávat na víku od rakve. Tahle hudba je z nejhlubšího undergroundu, posvěcená samotným Satanem. Ostrá, syrová, divoká. INCARCERATION mě zavřeli do opuštěné márnice. Dnes je tady plno. Večer začíná. Místností se vznáší puch zahnívajícího masa, riffy nás drtí, tančíme nekonečný tanec smrti. "Empiricism" se mi opět zadřelo pod kůži, do morku kostí. Je jasnou a zřetelnou odpovědí na ozvěny ze záhrobí. Průvodcem na onom světa, ale hlavně hudbou, která i mě koluje v žilách. Smrt je zase jednou mezi námi, podává nám svoji kostnatou ruku a směje se pod kápí. INCARCERATION vás spálí na popel! Old school death metal, který probudí i dávno mrtvé! Skvěle!


Asphyx says:

The undead are coming out of the holes again. Ready for a good party, they head to the morgue. We're careful. We have drinks, beautiful zombies and music that will move our old dusty bones. We like real, pure death metal, in which it is quoted from the Book of the Dead. We like it when it cuts and burns when it's a piece of red-hot iron, a knife stabbed in the abdomen. Pieces of meat fall off the bones, they smile. I feel very good in this company, the old gravediggers will certainly confirm me.

INCARCERATION seems darker to me this year than on previous records. It was as if the situation in the world was imprinted on their dusty music. Cold, hopelessness, death and darkness. The endless darkness that surrounds us. So the EP "Empiricism" probably affects me the most.


Skulls crack under pressure, I enjoy an absolutely dead atmosphere, which is built on the same foundations as GRAVE, NIHILIST, DEATH, MALEVOLENT CREATION, REPUGNANT, DECEASED, POSSESSED. It is a secret, ancient ritual, which was always held at midnight in the cemetery outside the city. I like coarseness, the desire to destroy, passion, moldy sound, determination and authenticity. These are all ingredients that make the novelty a very good dish. It will be served on the lid of the coffin. This music is from the deepest underground, sanctified by Satan himself. Sharp, raw, wild. INCARCERATION locked me in an abandoned morgue. It's full here today. The evening begins. The smell of rotting flesh floats in the room, riffs crush us, we dance the endless dance of death. "Empiricism" stuck under my skin again, to the marrow of my bones. It is a clear and distinct response to echoes from the grave. A guide in the afterlife, but mainly with music that circulates in my veins. Death is once again among us, he gives us his bony hand and laughs under the hood. INCARCERATION will burn you to ashes! Old school death metal that will wake up even the long dead! Great!

about INCARCERATION on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - INCARCERATION - Catharsis (2016)
Tracklist:
1. Chthonic Pulse
2. Psychic Totality
3. Beneath the Chains of Existence
4. Chasms of Metaflesh

band:
Daniel da Silva: Vocals/Bass
Pedro Capaça: Guitars
Alex Obscured: Guitars
Michael Koch: Drums

INCARCERATION

Dawnbreed Records
Share this games :

TWITTER