DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 6. května 2021

Recenze/review - SOLSTICE - Casting The Die (2021)


SOLSTICE - Casting The Die
CD 2021, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Ve starých močálech, daleko za městem, žije prý starý aligátor. Když vstoupíte do jeho teritoria, jako první ucítíte pach rozkládajícího se masa. Všude kolem se vznáší pach smrti. Poctivé, staré smrti. Vypráví se o něm hrůzostrašné legendy, nikdo se zatím nevrátil živý. Mlčel dlouhých dvanáct let. Je na čase mu znovu přinést oběti. Mám rád starý poctivý death/thrash metal, mám rád špinavé příběhy z floridských močálů.

SOLSTICE jsou kapelou, kterou jsem v devadesátých letech skutečně uctíval jako death/thrash metalovou modlu. Byli pro mě kapelou, která utvářela můj hudební vkus i směr, kterým se vydám. Riffy ostré jako zuby zmiňovaného aligátora. Atmosféra pravé smrti. Nekompromisní bicí, tohle všechno se mi kdysi vypálilo do mozku a zůstalo tam dodnes.


Ano, stalo se to, čemu jsem již nevěřili. Jako fanoušek kapely jsem byl ze zprávy o novém album doslova nadšený. Nutno rovnou dodat, že i když jsou SOLSTICE vlastně jen torzem původní sestavy, tak duch bych zachován. Legenda se probudila a připomíná opravdu rozzuřeného aligátora. Syrové thrashové melodie, poctivá naštvanost, undergroundový přístup. Tohle všechno mě na novince "Casting The Die" neskutečně baví. Jako bych se přenesl do devadesátých let minulého století, do smradlavých močálů smrti. Album není ale jen záležitostí pro pamětníky a fanoušky, ale i jakýmsi odkazem, který nám všem koluje v krvi. Novinka má drive i sílu, je v ní nakumulovaná temná energie a je znát, že se nahrávalo s velkou chutí po krvi. SOLSTICE vycházejí ze stejných kořenů jako POSSESSED, MALEVOLENT CREATION, MASTER, DEMOLITION HAMMER, OBITUARY. Jedná se o poctivou smrt, zahranou s nadšením a odhodláním. Je mi velkou ctí, stát se znovu obětí starého aligátora. Vidět skupinu naživo, je jedním z mých nesplněných snů. Jsem moc rád, že se legenda vrátila. Je ve skvělé formě a půjde vám po krku. Death thrash metal, který vás vykostí zaživa! Bestie je zpět a touží po syrovém masu! SOLSTICE vás roztrhají na kusy! Kult!Asphyx says:

An old alligator is said to live in the old swamps, far outside the city. When you enter its territory, you will be the first to feel the smell of decaying flesh. There is the smell of death all around. Honest, old death. Scary legends are told about him, no one has returned alive yet. He was silent for twelve long years. It's time to make sacrifices again. I like old honest death / thrash metal, I like dirty stories from the Florida swamps.

SOLSTICE is a band that I really adored in the nineties as a death / thrash metal idol. For me, they were a band that shaped my musical taste and the direction I would take. Riffs as sharp as the teeth of the aforementioned alligator. The atmosphere of true death. Uncompromising drums, all of this once burned into my brain and remains there to this day.


Yes, something we no longer believed happened. As a fan of the band, I was literally thrilled with the news of the new album. It is necessary to add immediately that even if SOLSTICE is actually just a torsion of the original set, the spirit would be preserved. The legend has awakened and resembles a really angry alligator. Raw thrash melodies, honest anger, underground approach. I really enjoy all this in the novelty "Casting The Die". It's like moving into the 1990s, into the stinking swamps of death. But the album is not only a matter for witnesses and fans but also a kind of legacy that circulates in our blood. The novelty has both drive and power, it accumulates dark energy and it is known that it was recorded with great gusto for blood. SOLSTICE come from the same roots as POSSESSED, MALEVOLENT CREATION, MASTER, DEMOLITION HAMMER, OBITUARY. It is an honest death, played with enthusiasm and determination. It is a great honor for me to fall victim to an old alligator again. Seeing the group live is one of my unfulfilled dreams. I'm so glad the legend is back. It is in great shape and will go down your throat. Death thrash metal that will bone you alive! The beast is back and longs for raw meat! SOLSTICE will tear you to pieces! Cult!

tracklist:
1. The Altruist
2. Transparent
3. Who Bleeds Whom
4. Lifeline
5. Ignite
6. Outlast
7. Seven
8. Embellishment Exposed
9. Cast the Die
10. Eyes Sewn Shut
11. Scratch

Line up:
Ryan Taylor - vocals, guitar
Alex Marquez - drums
Dennis Munoz - guitar
Marcel Salas - bass

Webshop:


Web:
Share this games :

TWITTER