DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 8. června 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MEPHITIC GRAVE - Into the Atrium of Inhuman Morbidity (2021)

Recenze/review - MEPHITIC GRAVE - Into the Atrium of Inhuman Morbidity (2021)


MEPHITIC GRAVE - Into the Atrium of Inhuman Morbidity
CD 2021, Carbonized Records / My Dark Desires Records / Nihil Productions

for english please scroll down

Kosti, lebky, vyschlá kůže. Příliš nás toho po nás nezbude. Po někom jenom hromádka popela. Přemýšlím o posmrtných věcech a stále cítím napětí. Za chvilku otevřu dveře do staré kobky. Nikdy nevím, co najdu. Kolem některých rakví se vznáší světlá aura, jiné jsou zasažené hnilobou a snětí. Představuji si jednotlivé příběhy. Jsme tak pomíjiví. V životě i ve smrti. Zrnko písku ve vesmíru. Vkročím dovnitř a seznámím se s maďarskou kapelou MEPHITIC GRAVE. Pustím si pár skladeb a ihned se ocitnu v dobách, kdy death metal jako styl začínal.

Zahuhlaný špinavý zvuk, spousta hniloby a prašiviny. Totální underground, který nadchne hlavně všechny dávno mrtvé. Hraje se účelně, surově, chladně. Zkuste si někdy vykopat hrob do zmrzlé země. Použijte pouze krumpáč a lopatu. Po každé vrstvě, kterou odkryjete, pochopíte přesně důvod, proč hrají MEPHITIC GRAVE starý death metal.


Maďaři debutují s morbidní elegancí starých mistrů. Nechce se mi ani věřit, že se jedná o prvotinu kapely. MEPHITIC GRAVE na to jdou podobným způsobem jako smečky typu AUTOPSY, DEICIDE, CRYPTIC BROOD, FUNEBRE, ABHORRENCE, CARTILAGE, PESTILENCE, OBITUARY. S ničím se moc nepářou, útočí ostře a nekompromisně. V pomalejších momentech nechají vzpomenout na klasický pohřeb do země. Nechybí jim nadšení a odhodlání. Líbí se mi, jakým způsobem jsou skladby napsány, jak se mi zadírají postupně pod kůži. Jak mi napadnou mozek i vnitřnosti. Samozřejmě, pořád se jedná o nejhlubší underground, ale troufám si tvrdit, že kapela strčí do kapsy mnohé o hodně slavnější skupiny. Rozkročeni na hromadě kostí do nás sází jeden divoký a neurvalý riff za druhým i morbidní surový vokál. Zvuk jest podřízen podzemí. Jako celek je album přesně tím druhem hudby, kterou budete rádi a často poslouchat na opuštěných hřbitovech, v márnicích. Nutným předpokladem pro hudbu MEPHITIC GRAVE je touha po syrovém mase, zkažené krvi a poctivém smrtícím kovu. Morbidní, prašivý, shnilý death metal, který se vám jako zlá choroba usadí v kostech! Katakomby byly otevřeny! 


Asphyx says:

Bones, skulls, dry skin. We won't have much left for us. After someone, just a pile of ashes. I think about the afterlife and I still feel the tension. I'll open the door to the old dungeon in a moment. I never know what I'll find. Some coffins float a light aura, others are affected by rot and rot. I imagine individual stories. We are so fleeting. In life and in death. A grain of sand in space. I step inside and meet the Hungarian band MEPHITIC GRAVE. I will play a few songs and immediately find myself in the days when death metal as a style began.

Smoky dirty sound, lots of rot and dust. A total underground that will excite especially all long-dead. It is played purposefully, raw, cold. Sometimes try to dig a grave in the frozen ground. Use only a pickaxe and a shovel. After each layer you uncover, you will understand exactly why MEPHITIC GRAVE is playing old death metal.


The Hungarians make their debut with the morbid elegance of old masters. I can't believe it's the first part of the band. MEPHITIC GRAVE do it in a similar way as packs such as AUTOPSY, DEICIDE, CRYPTIC BROOD, FUNEBRE, ABHORRENCE, CARTILAGE, PESTILENCE, OBITUARY. They don't mate much with anything, they attack sharply and uncompromisingly. In slower moments, they will remember the classic burial in the country. They do not lack enthusiasm and determination. I like the way the songs are written, how they gradually get under my skin. How my brain and guts invade me. Of course, it's still the deepest underground, but I dare say that the band puts much more famous bands in their pockets. Straddling a pile of bones, one wild and unruly riff after another puts morbid raw vocals into another. The sound is subordinate to the underground. As a whole, the album is exactly the kind of music you will love and often listen to in abandoned cemeteries, in the morgue. A prerequisite for MEPHITIC GRAVE music is a desire for raw meat, spoiled blood and honest deadly metal. Morbid, dusty, rotten death metal that settles in your bones like an evil disease! The catacombs have been opened!Tracklist:
01. Entering The Atrium / The Gatekeeper
02. Chthonicon
03. The Vaults Of Strangling Fear
04. Withering Aeons
05. Straight Into Deaf Madness
06. The Other Side Of Midnight
07. Anatomy Of Madness
08. Cosmic Prey

band:
Ádám - vocals/bass
Knot - guitars
Zoli - guitars
Balázs - drums
Share this games :

TWITTER