SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 10. září 2021

Recenze/review - HOODED MENACE - The Tritonus Bell (2021)


HOODED MENACE - The Tritonus Bell
CD 2021, Season of Mist

for english please scroll down

Nesou mě na márách. Za námi nekonečný průvod pozůstalých. Jsem sám překvapen, kolik lidí mě mělo rádo. Našlapují tiše, opatrně, do rytmu hudby. Umíráček zvoní v nedalekém kostele a na rakev dopadají květiny. Nic už mě dávno nebolí, čekám na temnotu. Jen nechápu, proč mě pohřbívají živého. Křičím a řvu, škrábu na dřevěné víko. Moje smrt měla být klidná. Bojím se tmy, nechci ještě zemřít. Několik metrů hlíny nade mnou, Satan se zase jednou usmívá.

Vítejte zpět, mí průvodci záhrobím. HOODED MENACE, finská death doom metalová kapela, které jsem propadl již v jejich počátcích. Letos přicházejí s novou deskou. Zase trošku jiní. Jako smrt, jako temnota, jako chlad, který umírajícím pomalu proniká do kostí.


HOODED MENACE stále hrají hrubozrnný death doom metal v podobě, v jaké je u nich máme rádi. Tentokrát se ale posunuli do přeci jen trošku studenějších, klidnějších a přívětivějších vod. Pokud máte rádi kapely jako CANDLEMASS, PARADISE LOST, budete určitě spokojeni. Pánové ale přidávají ještě kousky tmy, která je inspirována třeba takovými MERCYFUL FATE, KING DIAMOND. A tak mám při poslechu pocit nejen, že jsem pohřbíván zaživa, ale také se mi v žilách postupně usazují ledové krystalky zkažené krve. Finové uměli vždy napsat skladby, které se člověku usadí jako nějaký jed v žilách. Vždy měli a stále mají svůj jasný rukopis, zřetelný a naléhavý vokál (ano, takhle nějak se zpívá o bolesti). Zvuk a celková produkce sice není tak syrová a plesnivá jako dřív, ale o tom umírání přeci není. Je o vytvoření atmosféry, o pocitech a ty ve mě kapela dokáže opět vyvolat. Zmínit musím i obal, který krásně doplňuje veškerou krvavou mlhu, která se na desce odehrává. Každý žijeme zcela rozdílné životy. Přesto nás přeci jen něco spojuje. Ve smrti jsme si všichni rovni. Nakonec poklekneme před posledním soudem a budeme se zpovídat ze svých hříchů. "The Tritonus Bell" je death doom metalovým opusem s heavy metalovými vibracemi. Smrt nikdy neskončí! 


Asphyx says:

They carry me on mares. An endless procession of survivors behind us. I'm surprised how many people liked me. They step quietly, carefully, to the beat of the music. The death knell rings in a nearby church and flowers fall on the coffin. Nothing hurts me for a long time, I'm waiting for the darkness. I just don't understand why they bury me alive. I scream and yell, scrape on the wooden lid. My death was supposed to be calm. I'm afraid of the dark, I don't want to die yet. A few feet of dirt above me, Satan smiles again.

Welcome back, my guides to the grave. HOODED MENACE, a Finnish death doom metal band that I failed in their beginnings. This year they come with a new record. A little different again. Like death, like darkness, like the cold that slowly penetrates the dying bones.


HOODED MENACE still plays coarse-grained death doom metal in the form we love. This time, however, they moved into a little colder, calmer and friendlier waters. If you like bands like CANDLEMASS, PARADISE LOST, you will definitely be satisfied. But the gentlemen add pieces of darkness, which is inspired by such MERCYFUL FATE, KING DIAMOND. And so, when listening, I not only feel that I am buried alive, but also ice crystals of rotten blood gradually settle in my veins. Finns have always been able to write songs that settle like a poison in their veins. They have always had and still have their clear handwriting, clear and urgent vocals (yes, that's how they kind of sing about pain). The sound and the overall production is not as raw and moldy as before, but dying is not about that. It's about creating atmosphere, feelings and the band can evoke them in me again. I must also mention the cover, which beautifully complements all the bloody mist that takes place on the record. We each live completely different lives. Nevertheless, something unites us. We are all equal in death. Finally, we will kneel before the Last Judgment and confess our sins. "The Tritonus Bell" is a death doom metal opus with heavy metal vibrations. Death will never end!about HOODED MENACE on DEADLY STORM:
Tracklist:
01. Chthonic Exordium (01:17)
02. Chime Diabolicus (08:10)
03. Blood Ornaments (09:02)
04. Those Who Absorb the Night (05:52)
05. Corpus Asunder (07:18)
06. Scattered into Dark (09:05)
07. Instruments of Somber Finality (02:45)
08. The Torture Never Stops (Cover) (04:07)

band:
Harri Kuokkanen - Vocals
Lasse Pyykkö - Lead and rhythm guitar, bass, keyboards
Teemu Hannonen - Rhythm guitar
Pekka Koskelo - DrumsShare this games :

TWITTER