SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 11. září 2021

Recenze/review - MORTIFILIA - The Great Inferno (2021)


MORTIFILIA - The Great Inferno
CD 2021, Magick Disk Musick

for english please scroll down

Až jednou zemřu, tak má duše odejde to temných hvozdů. Záleží už jen na mém životě a osudu, zda najdu vchod do pekla. Občas si to tak představuji. Dokončím, co jsem zde začal a vydám se na poslední cestu. Kolem umrlčích kamenů, starých pohřebišť, s lehkým vánkem studených melodií v zádech. Odejdu a nezůstane po mě nic. Možná jen pár zápisků a krev v žilách potomků.

Je až roztodivné, co ve mě dokáže hudba probudit za obrazy. MORTIFILIA jsou veteráni melodického death metalu. I na nové desce obdivují krásu studených melodií, které se vám dostanou až do morku kostí. Hrají muziku, zrající jako dobrá whiskey. Umí k dokonalosti vypilované řemeslo a něco navíc, co poznáme jen my, praví fanoušci ryzího death metalu. A já jsem zase jednou seděl, poslouchal a nechtělo se mi nic psát. Lepší je nechat se unášet, rozplétat jednotlivé motivy, nechat na sebe všechen ten chlad a temnotu načerpanou v šumavských lesích působit. Existuje opravdu peklo? Rozhodně ano, v našich hlavách určitě. Stačí se rozhlédnout kolem sebe.


MORTIFILIA posledních let je jednou z mých nejoblíbenějších (nejen) českých kapel vůbec. Hudebně se i letos samozřejmě jedná v základu o klasický melodický death metal severského střihu, s parádním zvukem (Hellsound studio) i obalem. Skladby jsou přirozeně svěží, zajímavé, mají v sobě zvláštní pnutí. Riffy jsou ukovány z toho nejkvalitnějšího železa, surového, opravdového. Přidány jsou přísady, jako pestré vokály, neklidné změny tempa (hodně se mi líbí zvuk bicích a rytmus všeobecně). Textově se kapela zaobírá Dantovým Peklem. Staré téma, v metalu poměrně dost často využívané, ale zde přeci jen jinak pojaté, zajímavé (Jan Petřičko). Formální stránku netřeba popisovat, na opisování promo materiálů není pro poslech a hudbu čas, ale vše jen krásně doplňuje vše, co se na "The Great Inferno" odehrává. Poctivost, zemitost, jadrnost. Navíc cítím, slyším, že kapelu muzika opravdu baví, že do ní dala kus srdce. Jsem už taky starý pes a pánové se přesně trefili i do mých nálad, smutku, radosti. Berou mi slova z úst, v pomalejších pasážích mě až mrazí v zádech. Při rychlejších chci zase vyrazit do zimního lesa, najít vchod do pekla a rozplynout se ve věčnosti. MORTIFILIA nahrála desku, u které se cítím, jako bych se toulal umírající krajinou. Brzy bude zima, brzy přijde smrt. Pokud neuděláš něco se svojí duší, peklo tě nemine. Chladný melodický death metal, u kterého ožívají temné přízraky! Pekelná symfonie!

PS: závěr skladby "Gory End of the Glory Road" je něco tak neskutečně dokonalého, že si jej musím přehrávat stále a stále dokola! 


Asphyx says:

Once I die, my soul will leave the dark forests. It only depends on my life and destiny whether I find the entrance to hell. Sometimes I imagine it that way. I will finish what I started here and set out on my last journey. Around the mortal stones, old burial grounds, with a light breeze of cold melodies in the back. I'll leave and there's nothing left for me. Maybe just a few notes and blood in the veins of the offspring.

It's weird what music can awaken in me behind images. MORTIFILIA are veterans of melodic death metal. Even on the new album, they admire the beauty of cold melodies, which will get you to the bone. They play music that matures like good whiskey. He knows how to perfect a craft and something extra that only we know, true fans of pure death metal. And I sat once again, listening and I didn't want to write anything. It is better to let yourself be carried away, the individual motifs unravelled, to let all the coldness and darkness drawn in the Šumava forests act on each other. Is there really hell? Definitely yes, in our heads for sure. Just look around.


MORTIFILIA of recent years is one of my favourite (not only) Czech bands ever. Musically, this year, of course, it is basically a classic melodic death metal of Nordic style, with a great sound (Hellsound studio) and cover. The songs are naturally fresh, interesting, they have a special tension in them. Riffs are forged from the highest quality iron, pig, real. Ingredients are added, such as colorful vocals, restless tempo changes (I really like the sound of the drums and the rhythm in general). The lyrics of the band deal with Dante's Hell. An old theme, quite often used in metal, but here still conceived differently, interesting (Jan Petřičko). There is no need to describe the formal side, there is no time for listening and music to copy promo materials, but everything just beautifully complements everything that takes place on "The Great Inferno". Honesty, earthiness, zeal. In addition, I feel, I hear that the band really enjoys music, that it put a piece of heart into it. I am also an old dog and the gentlemen exactly matched my moods, sadness, joy. They take words from my mouth, in slower passages it freezes my back. When faster, I want to go back to the winter forest, find the entrance to hell and dissolve in eternity. MORTIFILIA has recorded a record that makes me feel like I'm wandering through a dying landscape. It will be cold soon, death will come soon. If you don't do something with your soul, you won't miss hell. Cold melodic death metal, with dark ghosts coming to life! Hell of a symphony!

PS: The end of "Gory End of the Glory Road" is something so incredibly perfect that I have to play it over and over again!

tracklist:
1. The Great Inferno / Man in the Garden of Fire
2. The Call of Lust
3. Il Gran Vermo
4. Underneath Thier Feet
5. On the River of Pain
6. Wolves at the Door
7. The Head of Medusa
8. All the Worships of Demons
9. Gory End of the Glory Road


Share this games :

TWITTER