DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 6. února 2022

Home » , , , , , , , , , , , » Recenze/review - THORN - Yawning Depths (2022)

Recenze/review - THORN - Yawning Depths (2022)


THORN - Yawning Depths
CD 2022, Chaos Records

for english please scroll down

Někdy to vím dopředu, mám tušení. Jako zlá představa se mi do hlavy vkrade myšlenka, která tam hlodá, pálí, kouše a řeže. Mám sto chutí si vystřelit mozek z hlavy. Ale nejde to, jsem prokletý. Najdu ji vždy první, pověšenou, zohavenou, poníženou. Ohledáme tělo a já přemýšlím, proč, proč, proč? Možná je vše způsobeno poslechem nové desky amerických THORN. Velmi drásající záležitost, s tím jsem si jistý. 

O téhle smečce, složené z Brennena Westermeyera, který je podepsán pod veškerou hudbou, jsem psal na našich stránkách již několikrát. Důvod je jasný, vždy dokáží rozdrásat můj obličej i duši do krve. Roztrhat ji na cáry. Pocity jsou znovu podobné. Jako když v lese  hledáte oběť násilného činu a jste první na místě. Death metal a doom metal ve vzájemné morbidní symbióze. 


Poslouchat "Yawning Depths" je jako se dívat na řeku smrti. Další tělo, vznášející se na vlnách, kruté riffy, chorobný vokál, bolestivý, masivní, mrazivý zvuk. Obal znázorňující snad vstup do záhrobí. Mám rád, když ve mě dokáže hudba probudit temné nálady. Když je jako černobílý hororový film, plný strachu, beznaděje a nekonečného smutku. Topím se, zalykám, opouštím navždy svoje tělo. Jsem na druhé straně, došlo k proměně. Ano, poslouchám THORN a neskutečně si novou nahrávku užívám. Je skvělá po všech stránkách a zároveň má v sobě chvění, jiskru, touhu a vášeň. Dobré řemeslo dnes umí spousta kapel, ale jen některé jsou vyvolené, aby byl z jejich songů cítit talent. Už zase běžím černým lesem, za řekou smrti, za močály zapomnění. Dávno vím, proč jsem na místě činu první. Já jsem ta oběť, já jsem ten kus masa pověšený na stromě. Jsem rád, že jsem kdysi tuhle smečku/projekt potkal. Jinak bych byl ochuzen o pestrou paletu pochmurných nálad, jinak bych se nesetkal s vlastními démony. Někdy to vím dopředu, mám tušení. Jako zlá představa se mi do hlavy vkrade myšlenka, která tam hlodá, pálí, kouše a řeže. Mám sto chutí si vystřelit mozek z hlavy. Ne, dnes ještě ne, ještě si musím pustit "Yawning Depths". Death doom metal plný nahrubo nasekané tmy! Skvěle!


Asphyx says:

Sometimes I know ahead of time, I have a hunch. Like a bad idea, a thought creeps into my head, gnawing, burning, biting and cutting. I feel like blowing my brains out. But I can't, I'm cursed. I always find her first, hanged, mutilated, humiliated. We search the body and I wonder why, why, why, why? Maybe it's all because of listening to the new American THORN album. A very harrowing affair, I'm sure of it.

I've written about this pack, consisting of Brennen Westermeyer, who is credited with all the music, on our site several times. The reason is clear, they always manage to rip my face and soul to shreds. Tear it to shreds. The feelings are again similar. Like when you're in the woods looking for a victim of a violent crime and you're the first on the scene. Death metal and doom metal in a morbid symbiosis.


Listening to "Yawning Depths" is like looking at the river of death. Another body floating on the waves, cruel riffs, sick vocals, painful, massive, chilling sound. A cover depicting, perhaps, the entrance to the afterlife. I like it when music can bring out the dark moods in me. When it's like a black and white horror movie, full of fear, hopelessness and endless sadness. I'm drowning, gasping, leaving my body forever. I'm on the other side, there's been a transformation. Yes, I'm listening to THORN and enjoying the new record immensely. It's great in every way and at the same time, it has a tingle, a spark, a longing and a passion. There are a lot of bands doing good craft these days, but only a select few are able to make their songs feel talented. I'm running through the black forest again, beyond the river of death, beyond the swamps of oblivion. I know why I'm the first to the scene of the crime. I'm the victim, I'm the piece of meat hanging from the tree. I'm glad I met this pack/project once. Otherwise, I would have been deprived of a variety of gloomy moods, or I wouldn't have encountered my own demons. Sometimes I know ahead of time, I have a hunch. Like a bad idea, a thought creeps into my head, gnawing, burning, biting and cutting. I feel like blowing my brains out. No, not today, I still have to listen to "Yawning Depths". Death doom metal full of coarsely chopped darkness! Great!


about THORN on DEADLY STORM ZINE:
Recenze/review - THORN - The Encompassing Nothing (2020)

Tracklist:
01. Hellmouth
02. Yawning Depths
03. Cavernous Shrines
04. Noxious Existence
05. Judgement's Throne
06. Lapis Lazuli
07. Unknown Body Of Light
08. Graven Moonglow

band:
THORN is Brennen WestermeyerShare this games :

TWITTER