DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 14. února 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - VOIVOD - Synchro Anarchy (2022)

Recenze/review - VOIVOD - Synchro Anarchy (2022)


VOIVOD - Synchro Anarchy
CD 2022, Century Media Records

for english please scroll down

"Hej, volám Zemi!" "Jste tam?" "Slyšíte mě?" "Cože? Ne, nejsem bůh, jsem vaše svědomí. Ničili jste všechno už příliš dlouho. Jste odsouzeni k vymazání!" "Raz, dva, tři, připravte se!" 

Pokaždé, když slyším nějakou novou hudbu od VOIVOD, tak si připadám, jako bych létal. Vznášel se a nechával svoji fantazii vytvářet nové a nové obrazy. Originální skupina, která přichází letos s albem "Synchro Anarchy". Tentokrát ve své složitější, komplikovanější a více "psycho" podobě. Mám je tak nejraději. "Že jsem tak smělý, kdože má to tlačítko ke zničení Země?" Poslouchám a opět si uvědomuji, že jsme jen zrnkem v nekonečném vesmíru.


Vždycky mě fascinovala určitá lehkost, se kterou skladby plynou. Novinka není výjimkou. Je určena pro všechny věrné fanoušky. Pro všechny, kteří mají rádi jedovatý vokál, riffy ostré jako břitva, dunivé bicí a atmosféru srovnatelnou opravdu snad jen s apokalypsou, která přijde z hlubin temnoty. VOIVOD si kdysi vymysleli svoji vlastní disciplínu, hudební styl. Určili směr metalových dějin a vypilovali jej k dokonalosti. To by ale bylo málo, přidávají navíc kovové chvění, spoustu pozitivních i negativních vibrací. Pokud jste vnímavější posluchači jako já a dáte hlavně na pocity, budete určitě spokojeni. Hrozně mě baví rozplétat pavučiny, kterými je album pokryto. Novinka má ten správný drive, nakumulovanou energii. Navíc je svěží, neotřelá, svým způsobem staro-školská i moderní zároveň. Určena je pro posluchače s bohatou fantazií, pro lidi, co rádi a často přemýšlí. Mimochodem, kreslené černobílé obaly od bubeníka Awaye se mi neskutečně líbí a k tomu, co VOIVOD hrají, neskutečně sedí. Jako bych se vrátil do doby, kdy jsem četl staré dobré sci-fi autory. "Hej, volám Zemi!" "Jste tam?" "Slyšíte mě?" Posílám vám deskou "Synchro Anarchy". Tak se alespoň na nějakou dobu vybodněte na války, hádky, zbytečnosti, přidejte pořádně volume a usmívejte se. Nová nahrávka se totiž opravdu skvěle poslouchá. Na počátku byl stvořen vesmír. Hodně lidí to naštvalo a všeobecně to bylo považováno za chybný tah. Pak přišli VOIVOD. Vesmír už nikdy nebyl takový jako dřív. Dokonalá esence temné energie!


Asphyx says:

"Hey, I'm calling Earth!" "Are you there?" "Can you hear me?" "What? No, I'm not a god, I'm your conscience. You've been destroying everything for too long. You are doomed to be erased!" "One, two, three, get ready!"

Every time I hear some new VOIVOD music, I feel like I'm flying. Floating and letting my imagination create new and new images. An original band that comes out this year with the album "Synchro Anarchy". This time in its more complex, complicated and more "psycho" form. I like them best that way. "For being so bold, who has the button to destroy the Earth?" I listen and realize once again that we are but a speck in an infinite universe.I've always been fascinated by a certain ease with which the songs flow. The new one is no exception. It's for all the loyal fans. For all those who like venomous vocals, razor-sharp riffs, thunderous drums and an atmosphere comparable only to the apocalypse that comes from the depths of darkness. VOIVOD once invented their own discipline, a musical style. They set the course of metal history and honed it to perfection. But that wouldn't be enough, they add extra metallic shivers, lots of positive and negative vibes. If you're a more perceptive listener like me and put feelings first, you'll definitely be satisfied. I thoroughly enjoy untangling the webs that the album is covered in. The new album has the right drive, accumulated energy. Moreover, it is fresh, novel, in a way old-school and modern at the same time. It is intended for listeners with a rich imagination, for people who like to think often. By the way, the cartoonish black-and-white covers by drummer Away are incredibly pleasing to me, and they fit incredibly well with what VOIVOD are playing. It's like being transported back to a time when I used to read good old sci-fi authors. "Hey, I'm calling Earth!" "Are you there?" "Can you hear me?" I'm sending you a Synchro Anarchy record. So at least for a while, ditch the wars, the arguments, the uselessness, turn up the volume and smile. The new record is really great to listen to. In the beginning, the universe was created. It pissed a lot of people off and was generally considered a bad move. Then came VOIVOD. The universe was never the same again. The perfect essence of dark energy!


o VOIVOD na DEADLY STORM ZINE/ about VOIVOD on DEADLY STORM ZINE:
tracklist:
1. Paranormalium
2. Synchro Anarchy
3. Planet Eaters
4. Mind Clock
5. Sleeves Off
6. Holographic Thinking
7. The World Today
8. Quest For Nothing
9. Memory Failure

band:
Rocky - Bass
Away - Drums
Snake - Vocals
Chewy - GuitarsShare this games :

TWITTER