DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 24. května 2023

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - PHLEBOTOMIZED - Clouds of Confusion (2023)

Recenze/review - PHLEBOTOMIZED - Clouds of Confusion (2023)


PHLEBOTOMIZED - Clouds of Confusion
CD 2023, Hammerheart Records

for english please scroll down

Stále častěji se rád ocitám v jiných dimenzích. Cestuji časem, nahlížím do světa za oponou. Jsem tulákem, nenápadným stínem, který potkává postavy bez tváře. Bolest i radost, smutek i smrt, dobro a zlo, vše je pomíjivé jako věčnost. Jsem malinkým zrnkem v písku, kapkou v moři. Získal jsem za ty roky, co poslouchám hudbu, ještě větší pokoru, než jsem míval. Jsou kapely, ke kterým se vždy rád vracím. Je mi dobře v jejich společnosti. Dokáží mě přenést do jiných světů.

PHLEBOTOMIZED jsou letos jako mraky, které se nikdy nerozplynou. Mají dar složit skvělé melodie, vytvořit zvláštní, těkavou a neopakovatelnou atmosféru. Jsou vznešení, majestátní, temní i chladní zároveň. Na novince pokračují v tom, co umí nejlépe. Přenést na mě pestrou paletu různých emocí. Zkrátka a jednoduše, jejich progresivní death doom metal stále obdivuji a skláním se před ním. 


Jsme na stejné vlně, nové album se stalo mojí nedílnou součástí. Přemýšlel jsem, jestli mohu napsat i něco kritického, ale nejde to. Nic jsem nenašel. Pánové jsou totiž nejen skvělí muzikanti, kteří si dali pozor na to, aby měli skvělý zvuk i obal, ale také skladatelé, kteří dokáží napsat velmi pestré a zajímavé songy. Základem, který je stále slyšet, je klasický death metal. Nad ním jsou vystavěny ostré a svěží kompozice. Většina kapel s podobnou dlouhou historií ustrne a nikam se neposouvá, ale u PHLEBOTOMIZED to neplatí. Stále dokáží zaujmout a dostat se mi do hlavy. Fascinuje mě lehkost a samozřejmost, se kterou skladby plynou. Jsou jako řeka, která se mění. Dokáže způsobit povodeň, ale i pohladit po duši, když se díváte na krásnou zátoku. Od posluchače se vyžaduje jen jediné. Poslouchat pečlivě. Nejedná se rozhodně o dnes tak častý prchavý, povrchní zážitek. Album chce čas, klid a spoustu společných setkání. Bylo mi opět velkou ctí, zúčastnit se drásavého výletu vesmírem i lidskou myslí. Uvědomuji si, že bez podobných zážitků bych byl poloviční člověk. "Clouds of Confusion" by mohlo udělat dobře fanouškům třeba takových MY DYING BRIDE, AT THE GATES, DEMILICH, NOCTURNUS, CONVULSE. Otevřete svoji mysl, svět je obrovský a hudba je jeho nedílnou součástí. Stále častěji se ocitám v jiných dimenzích. Jsem tulákem, nenápadným stínem, který potkává postavy bez tváře. Temný, chladný, progresivní doom death metalový průlet věčností!


Asphyx says:

More and more often I like to find myself in other dimensions. I travel through time, peering into the world behind the curtain. I'm a wanderer, a subtle shadow that meets faceless figures. Pain and joy, sorrow, and death, good and evil, all as fleeting as eternity. I am a tiny grain in the sand, a drop in the sea. I've gained even more humility in the years I've been listening to music than I used to have. There are bands I always like to go back to. I feel good in their company. They can transport me to other worlds.

This year PHLEBOTOMIZED are like clouds that never dissipate. They have the gift to compose great melodies, to create a special, volatile, and unrepeatable atmosphere. They are sublime, majestic, dark and cold at the same time. On the new album they continue to do what they do best. Bringing a variety of different emotions to me. In short, I still admire and bow down to their progressive death doom metal.


We are on the same wavelength; the new album has become an integral part of me. I was wondering if I could write something critical, but I can't. I haven't found anything. The gentlemen are not only great musicians who have taken care to have a great sound and cover, but also songwriters who can write very varied and interesting songs. The foundation that can still be heard is classic death metal. Above it are built sharp and fresh compositions. Most bands with such a long history stagnate and don't move anywhere, but this is not the case with PHLEBOTOMIZED. They still manage to captivate and get into my head. I'm fascinated by the ease and simplicity with which the songs flow. They are like a river that changes. It can cause a flood, but it can also caress the soul as you look out over a beautiful bay. Only one thing is required of the listener. Listen carefully. This is certainly not the fleeting, superficial experience so common today. The album takes time, quiet, and a lot of coming together. Once again, it was a great privilege to be part of a harrowing journey through the universe and the human mind. I realize that without experiences like this, I would be half human. "Clouds of Confusion" could do good to fans of such bands as MY DYING BRIDE, AT THE GATES, DEMILICH, NOCTURNUS, CONVULSE. Open your mind, the world is huge, and music is an integral part of it. More and more often I find myself in other dimensions. I'm a wanderer, an inconspicuous shadow that meets faceless figures. A dark, cold, progressive doom death metal trip through eternity!


about PHLEBOTOMIZED on DEADLY STORM ZINE:tracklist:
1. Bury My Heart
2. Alternate Universe
3. Lachrimae
4. Desolate Wasteland
5. Destined To Be Killed
6. Pillar Of Fire
7. Bury My Heart Reprise
8. Death Will Hunt You Down
9. A Unity Your Messiah Pre Claimed?
10. Dawn Of Simplicity
11. Context Is For Kings (Stupidity And Mankind)Share this games :

TWITTER