DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 11. června 2024

Home » , , , , » Recenze/review - NEKRODAWN - Sculpted by Torture (2024)

Recenze/review - NEKRODAWN - Sculpted by Torture (2024)


NEKRODAWN - Sculpted by Torture
CD 2024, vlastní vydání

for english please scroll down

Nejdřív jsem tomu nepřikládal žádnou důležitost. Jenže potom mi rána začala mokvat. Stalo se to někdy na počátku devadesátých let. Taková krásná holka. Měla tvář od krve a odpadávalo jí maso od kostí. Říkala mi, že vylezla z jednoho starého, prašivého hrobu. Měl jsem ji moc rád. Byla nádherná a morbidní. A nosila mi samé dobré nahrávky. Většinou švédský death metal. Dnes je to úplně jiné. Jsem jako ona, pomalu se rozpadám v prach. A stále toužím po čerstvé krvi.

NEKRODAWN je kapela složená ze samých švédských death metalových veteránů, kteří působili v kapelách jako GRAVE, THE CROWN, CENTINEX, IRONMASTER, MOONDARK, DEMONICAL, INTERMENT a spoustě dalších. Je vám asi jasné, co tahle smečka bude hrát. Můžete se spolehnout, že dostanete pořádnou porci poctivého kovu smrti. Zhasněte všechna světla a vydejte se na nejbližší hřbitov. Dnes bude dlouhá noc. Vezměte s sebou pivo a pořádné reproduktory. 

 

Pánové ctí tradice a hrají přesně tak, jak to umí nejlépe. Nepřinášejí sice nic nového, ani objevného, ale to ani není účelem. Jonas Kjellgren se postaral o zvuk, který je chladný, temný i prašivý, přesně tím způsobem, jakým to máme tolik rádi. Chřestí se tu pytlem plným kostí a dělá se to se zkušenostmi starých mistrů. Je to nářez, skladby mají tlak, lebky pukají. Jsme ve staré márnici, sem tahle kapela patří a zde musela svoje první album nahrávat. Klidně si sedněte ke stolu a udělejte si pohodlí. Podáváno bude syrové maso na víku od rakve. K pití pivo a nebo zkažená krev. Záleží jen na vás. Hudebně se jedná o velmi dobře zahraný a složený smrtící kov severského střihu. Pokud máte tenhle styl rádi, budete si spokojeně podupávat nohou, kývat se do rytmu a ke konci skákat v márnici a drtit staré kosti. Skladby v sobě mají tlak, takovou tu starodávnou sílu, ale i chlad. Už jste někdy viděli zmrzlou mrtvolu? Ani nemusíte, NEKRODAWN vám ji naservírují na stříbrném podnose. Vždycky, když posloucháme nové desky s mojí krásnou zombie, tak říkáme, že při dobrých nahrávkách cítíme blízkost samotné smrti. Během společných setkání s "Sculpted by Torture" chodila dáma s kosou kolem nás, usmívala se a nakonec do nás zasekla svůj dráp. Radost mám já, moje zombie, i všichni, kteří dnes přišli. Čekáme na půlnoc, vezmeme do rukou nástroje a vykopeme další hrob. Leží v něm kdysi krásná dívka, dnes šílená zombie, která vám stejně, jako tahle deska, způsobí zástavu srdce. Novinku vám doporučuji já, všichni nemrtví i zkušení hrobníci. Nejdřív jsem tomu nepřikládal žádnou důležitost. Jenže potom mi rána začala mokvat. Starý, plesnivý death metal z prokletých pohřebišť! Exhumace divokých zombie, které vám půjdou po krku! 


Asphyx says:

I didn't attach any importance to it at first. But then my wound started to get wet. It happened sometime in the early '90s. Such a beautiful girl. Her face was covered in blood and her flesh was falling off her bones. She told me she crawled out of a mangy old grave. I liked her very much. She was beautiful and morbid. And she brought me all the good records. Mostly Swedish death metal. It's very different today. I'm like her, slowly crumbling into dust. And I still crave fresh blood.

NEKRODAWN is a band made up of all Swedish death metal veterans who have been in bands like GRAVE, THE CROWN, CENTINEX, IRONMASTER, MOONDARK, DEMONICAL, INTERMENT and many more. You can probably see what this pack will play. You can count on getting a good helping of honest to goodness death metal. Turn off all the lights and head to the nearest cemetery. It's gonna be a long night tonight. Bring a beer and some good speakers. 


The gentlemen honor tradition and play exactly as they do best. They don't bring anything new or revelatory, but that's not the point. Jonas Kjellgren has provided a sound that is cool, dark and dusty, in exactly the way we like it so much. It rattles a bag full of bones and it's done with the experience of the old masters. It's a blast, the songs have pressure, skulls are cracking. We're in the old morgue, this is where this band belongs and this is where they had to record their first album. Sit down at the table and make yourself comfortable. We'll be serving raw meat on a coffin lid. Drink beer or bad blood. It's up to you. Musically, this is very well played and composed death metal of the Nordic style. If you like this style, you'll be content to stomp your feet, sway to the rhythm, and by the end be jumping around in the morgue crushing old bones. The songs have a pressure to them, that old-timey power, but also a chill. Have you ever seen a frozen corpse? You don't have to, they will not serve it to you on a silver platter. Every time we listen to new records with my beautiful zombie, we always say that with good records we feel the proximity of death itself. During our sessions together with "Sculpted by Torture", the lady with the scythe walked around us, smiled and finally stuck her claw into us. I'm happy, my zombie, and everyone who came today. We wait for midnight, pick up our tools and dig another grave. In it lies a once beautiful girl, now a mad zombie who, like this slab, will give you cardiac arrest. A new one recommended by me, all undead and experienced grave diggers alike. I didn't think much of it at first. But then my wound started to swell. Old, moldy death metal from cursed burial grounds! Exhumations of savage zombies that will go for your throat!


Tracklist:
01. Emancipation From Defilement 
02. Cataclysmic Wrath 
03. An Unholy Obscene 
04. Raging Tempest Arise 
05. Sacred Termination 
06. Empire Reclaimed 
07. Obsessed With Fatality 
08. Origin Of Terror 
09. Harbinger Of Doom 
10. Sculpted By Torture

band:
Henrik Axelsson - drums
Johan Jansson - bass/backing vox
Jonas Kjellgren - vocals & guitar
Mika Lagrén - guitar


Share this games :

TWITTER