DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 11. června 2024

Home » , , , , » Recenze/review - D.M.C. - All for a Piece of Iron (2024)

Recenze/review - D.M.C. - All for a Piece of Iron (2024)


D.M.C. - All for a Piece of Iron
CD 2024, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down

Pět let uteklo jako voda v řece Styx a lidé se stále nezměnili. Na jedné straně tu máme chytré jedince, humanitu a vznešenost. Na druhé tupý dav toužící po krvi. Stále jsme schopni vyhladit celé národy, pořád si v sobě pěstujeme nenávist k bližnímu svému. Nevím jak to máte nastavené vy, ale já poslední dobou čím dál tím častěji utíkám do své vlastní ulity. Nejlépe s knihou a nějakou dobrou hudbou. Moravští D.M.C. jsou zpět a je mou milou povinností starého death metalového archiváře vás o tom informovat.

Stejně jako asi každý potřebuji nějaký záchytný bod, něco pevného, neměnného, konstantního. Hudbu, na kterou je spolehnutí. Pánové mi přesně tohle dodali i letos. Základem je stále valivý, klasický death metal ze staré školy. Ten je nadále rozvíjen a já si tak můžu zase jednou sednout, zavřít se před celým světem a nechat se unášet na vlnách ostrých melodií.


Oprostěme se od formálních věcí jako je skvělý masivní zvuk, stylový obal. Soustřeďme se na muziku samotnou. Ta je totiž prvotní a také výborná. Pokud jste kdysi na podobných kapelách vyrůstali, vrátí se vám staré vzpomínky. Na dobu, kdy pro nás byla extrémní muzika vším a podobné smečky teprve objevovaly, jak a co chtějí hrát. Bez internetu, pouze s dopisy a fyzickými nosiči v rukou. Letošní album ale není jen o nostalgii, naopak. Kapela si stále drží svoji kvalitu. Je na ně spolehnutí. Jako na smrt. A tak se zase jednou kývám spokojeně do rytmu, užívám si jednotlivé melodie, nasávám zkažený pach masa. Valivé rytmy, riffy ostré jako břitva, chorobný vokál. Když kapela v roce 1989 vznikla, asi netušila, že ponese hrdě prapor death metalu i v dnešních dnech. Jsem moc rád, že vydrželi, že stále vznikají nahrávky, jako je "All for a Piece of Iron". Tihle staří psi totiž moc dobře ví, o čem je opravdová smrt, o čem je hnusná a děsivá válka, o které zpívají. Svět kolem nás nám každý den připomíná, jací jsme slabí. Letošní album se opravdu povedlo. A to po všech stránkách. Doporučuji jej všem, kteří byli kdysi prokletí tímhle stylem. A nejen jim. Pokud rádi a často navštěvujete hřbitovy s lesem bílých křížů, pokud máte rádi klasický, tradiční smrtící kov zahraný s elegancí starých mistrů, neváhejte ani chvilku. Tady se hraje od srdce, opravdově, upřímně a reálně. Z nebe stále padají bomby a déšť má barvu krve. Tohle je poctivá záležitost pro všechny pravověrné. Díky moc za to! Starý, death metalový stroj na zabíjení, který vás rozdrtí na prach! Válka s temnotou!


Asphyx says:

Five years have passed like water in the River Styx and people still haven't changed. On the one hand, we have smart individuals, humanity and nobility. On the other, a dumb mob out for blood. We're still capable of wiping out entire nations, still cultivating hatred for our fellow man. I don't know how you have it set up, but I've been running into my own shell more and more lately. Preferably with a book and some good music. Moravian D.M.C. are back and it is my dear old death metal archivist's duty to inform you about it.

Like probably everybody I need a clue, something solid, unchanging, constant. Music that can be counted on. The gentlemen have provided me with exactly that this year. The foundation is still rolling, classic death metal from the old school. It continues to be developed, so I can once again sit back, close myself off from the world and let myself drift on the waves of sharp melodies.


Let's get away from formal things like great massive sound, stylish packaging. Let's focus on the music itself. Because it's primal and it's also great. If you grew up listening to bands like this, it will bring back old memories. A time when extreme music was everything to us and similar bands were just discovering how and what they wanted to play. No internet, just letters and physical media in their hands. But this year's album is not just about nostalgia, quite the opposite. The band still holds its quality. They can be counted on. Like death. And so once again I sway contentedly to the rhythm, enjoying the individual melodies, taking in the rotten smell of meat. Rolling rhythms, razor-sharp riffs, sick vocals. When the band formed in 1989, they probably had no idea that they would proudly carry the banner of death metal even today. I'm so glad they've held on, that they're still making records like "All for a Piece of Iron". Because these old dogs know very well what real death is about, what the ugly and horrible war they sing about is about. The world around us reminds us every day how weak we are. This year's album was really good. In every way. I recommend it to anyone who was once cursed with this style. And not only them. If you like and often visit cemeteries with a forest of white crosses, if you like classic, traditional death metal played with the elegance of the old masters, don't hesitate a moment. Here, the playing is heartfelt, genuine, honest and real. Bombs still fall from the sky and the rain is the colour of blood. This is an honest affair for all true believers. Thanks a lot for that! An old death metal killing machine that will crush you to dust! War on darkness!about D.M.C. on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. All For A Piece Of Iron
02. Who Is The Leader
03. Welcome To The Hell
04. Sentenced To Death
05. On The Way To The Station Death
06. Sorrow
07. For The Better World
08. Destiny Or Goal
09. Roots
10. They Are The Target Of Your Gun
11. Blood

Share this games :

TWITTER