SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 17. března 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NOCTURNAL HOLLOW - Triumphantly Evil (2021)

Recenze/review - NOCTURNAL HOLLOW - Triumphantly Evil (2021)


NOCTURNAL HOLLOW - Triumphantly Evil
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Zdá se mi o tom, že mě upalují na hranici. Jsem několikrát proklet a zavržen. Dav si žádá moji krev. Rouhal jsem se, zřekl se Boha. Cítím plameny, jak mi začínají olizovat nohy. Probudím se v bolesti a realita je ještě horší. Jsem zavřený ve staré, temné kobce a mými společníky jsou pouze hladové krysy a moje vlastní svědomí. Máte nějaké poslední přání? Zeptají se a já poprosím o dobrou hudbu. Naposledy chci slyšet death metal, u kterého praskají kosti tlakem.

Je mi vyhověno a já volím novinku venezuelských NOCTURNAL HOLLOW. Tahle smečka mě nikdy nezklamala (recenze dole pod článkem). Pokaždé dodala zničující smrtící kov starého střihu, u kterého jsem si zavzpomínal na dobu, kdy tenhle styl vládl světu. Letos jsou pánové opět ve skvělé formě. 

 

Novinka "Triumphantly Evil" je možná trošku méně přístupná, než její předchůdci. Stále se pohybujeme v oblasti, kterou kdysi ohraničily kapely jako DISMEMBER, GRAVE, NIHILIST, CELTIC FROST, AUTOPSY, MASTER, CIANIDE. Jedná se o starý, prašivý death metal, kde se potkávají švédské a americké vlivy. Je nasáklý temnotou, chladem, je poctivým zásekem, který musí dobře dělat každému fanouškovi klasických, tradičních postupů. Pánové jsou v některých momentech trošku moc rozevlátí, dovedl bych si představit menší délku skladeb a někdy ztrácí songy na razanci, ale to jsou jen drobnosti, které nedokáží zkazit celkový skvělý dojem. Možná mě za chvilku popraví a mé tělo pohodí do řeky, ale podobné desky budu vždy a rád poslouchat. Líbí se mi určitá neurvalost, naštvanost, oddanost stínům. Cítím, že bylo album nahráno od srdce, je ryzí a uvěřitelné. Obal i zvuk jsou také v pořádku, dalo by se s klidem také napsat, že tahle NOCTURNAL HOLLOW nahráli další z opusů smrti. "Triumphantly Evil" je pro mě obřadem, poslední večeří odsouzence na smrt, pokrmem ze shnilého masa, který ochutnám vždy rád a s nadšením. Zdá se mi o tom, že mě upalují na hranici. Jsem několikrát proklet a zavržen. Dav si žádá moji krev. Rouhal jsem se, zřekl se Boha. Ne, není to sen, je to realita. A jako soundtrack zní všude kolem hudba Venezuelanů. Vynikající chladný a temný zásek! Přímo do živého! 


Asphyx says:

I had a dream they are burning me at bonfire. I have been cursed and condemned several times. The crowd demands my blood. I blasphemed, I renounced God. I feel the flames begin to lick my legs. I wake up in pain and the reality is even worse. I am locked in an old, dark dungeon and my companions are only hungry rats and my own conscience. Do you have a last wish? They ask and I beg for good music. I want to hear death metal last time, in which the bones crack with pressure.

My wish is fulfilled and I choose the new Venezuelan NOCTURNAL HOLLOW. This pack never disappointed me (review below the article). She always added the devastating, deadly metal of the old style that I remembered when this style ruled the world. This year, the gentlemen are in great shape again.


The new thing is perhaps a little less accessible than its predecessors. We are still moving in an area once bordered by bands like DISMEMBER, GRAVE, NIHILIST, CELTIC FROST, AUTOPSY, MASTER, CIANIDE. It is an old, dusty death metal where Swedish and American influences meet. It is soaked in darkness, cold, it is an honest joke that must do well to every fan of classic, traditional practices Gentlemen are a little too torn in some moments, I could imagine a shorter length of songs and sometimes they lose songs on the force, but these are just the little things that cannot spoil the overall great impression. They may execute me in a moment and throw my body into the river, but I will always and gladly listen to similar records. I like certain rudeness, anger, devotion to the shadows. I feel that the album was recorded from the heart, it is pure and believable. The cover and sound are also fine, you could also write with confidence that this NOCTURNAL HOLLOW recorded another of the opuses of death. "Triumphantly Evil" is a ceremony for me, the death supper's last supper, a rotten meat dish that I always taste happy and enthusiastic about. It seems to me that they are burning me at the border. I have been cursed and condemned several times. The crowd demands my blood. I blasphemed, I renounced God. No, it's not a dream, it's a reality. And Venezuelan music sounds like a soundtrack all around. Excellent cool and dark jam! Straight to the life!about NOCTURNAL HOLLOW on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Baphometh Crown
02. Bound To The Gore
03. The Shinning Blaze Of Hell
04. Down To Void
05. Consumed By The Storm
06. Through The Haze Of Death
07. Voices Comes From The Night
08. In Rapture Of Pain
09. King Of Wrath
10. Remembrance Of A Murder
11. Necrophiliac - Slayer Cover (Bonus Track)


Share this games :

TWITTER