SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 1. dubna 2021

Recenze/review - CARNAL SAVAGERY - Fiendish (2021)


CARNAL SAVAGERY - Fiendish
CD 2021, Moribund Records

for english please scroll down

Byl všude, kde se stalo něco ošklivého. Stával se stínem na pohřbech, chodil po smutných chodbách nemocnic. Nasával bolest, usmíval se v koutě, když ostatní trpěli. Když byla zrovna válka, toulal se v zákopech a na bojištích. Sledoval bolest, zkřivené tváře umírajících. Mohli jste jej potkat v márnici. Byl jako raněné zvíře a toužil po zkaženém mase. Démon temnoty, o kterém se vyprávějí legendy. Mám neodbytný pocit, že je opět zde. Alespoň při poslechu nové desky "Fiendish".

Jedná se o druhé album kapely a také o čistokrevný devastující švédský death metal. Kosti jsou lámány tlakem, lebky pukají, rakve naskakují a nemrtví chtějí ven. Nahrávku s typickým zvukem si neskutečně užívám od začátku do konce. Chodím opuštěnými ulicemi našeho města a mám neodbytný pocit, že mě někdo sleduje. Tentokrát si démon říká CARNAL SAVAGERY


CARNAL SAVAGERY jsou typičtí, klasičtí, drží se kdysi zavedených tradic. A jde jim to moc dobře. Skladby jsou jako ostré hroty rezavých hřebů, které vám někdo postupně zatlouká do hlavy. Nejdřív vám mozkem projede obrovská bolest a mráz, ale potom si s chutí znovu a znovu přidáváte hlasitost na přehrávači. Postava na obalu, mimochodem ten se neskutečně povedl, má za sebou podobného démona. Cover tak krásně doplňuje to, co se na desce odehrává. Smrdutý, prašivý death metal v podobném stylu jako jej hrávají kapely typu ENTRAILS, DISMEMBER, INTERMENT, FERAL, DEMONICAL, SORCERY, FIRESPAWN, ENTOMBED, WOMBBATH, GRAVE a další severští maniaci. Zaslechnout lze ale i ozvěny americké školy (AUTOPSY). "Fiendish" je hrubým zásekem do našich mozků, hrobnickou záležitostí pro všechny pravověrné. Abyste si album užili, musíte být prokletí a pevně věřit v ryzí, opravdový švédský death metal. Přestavte si starý opuštěný chrám, ve kterém se vznáší ledový vzduch. Také jste si všimli postavy ve stínu? Ano, je to on, démon temnoty. Díky CARNAL SAVAGEY se znovu probudil a touží po bolesti. Troufám si tvrdit, že se album opravdu povedlo. Starý, prašivý švédský death metal, u kterého vám popraskají všechny kosti v těle!


Asphyx says:

He was everywhere something ugly happened. He became a shadow at funerals, walking the sad corridors of hospitals. He absorbed the pain, smiling in the corner as the others suffered. When there was a war, he roamed the trenches and battlefields. He watched the pain, the crooked faces of the dying. You could have met him at the morgue. He was like a wounded animal, longing for rotten flesh. The demon of darkness that legends tell of. I have an unquenchable feeling that he is here again. At least while I listening to the new album "Fiendish".

This is the band's second album and also a pure-bred devastating Swedish death metal. The bones are broken by pressure, the skulls burst, the coffins jump and the undead want out. I really enjoy the recording with a typical sound from start to finish. I walk the deserted streets of our city and I have an unquenchable feeling that someone is watching me. This time the demon calls himself CARNAL SAVAGERY.


CARNAL SAVAGERS are typical, classic, they are stick to established traditions. And they are doing it very well. The songs are like sharp spikes of rusty nails, which someone gradually punches in the head. At first you get a huge pain and frost in your brain, but then you enjoy adding volume to the player again and again. The character on the cover, by the way, has been incredibly successful, has a similar demon behind him. The cover thus beautifully complements what is happening on the record. Stinky, dusty death metal in a style of bands such as ENTRAILS, DISMEMBER, INTERMENT, FERAL, DEMONICAL, SORCERY, FIRESPAWN, ENTOMBED, WOMBBATH, GRAVE and other Nordic maniacs. But you can also hear the echoes of the American school (AUTOPSY). "Fiendish" is a gross intrusion into our brains, a graveyard matter for all orthodox. To enjoy the album, you have to be cursed and firmly believe in pure, real Swedish death metal. Imagine an old abandoned temple with icy air. Did you also notice the figures in the shadows? Yes, it is he, the demon of darkness. Thanks to CARNAL SAVAGE, he woke up again and longed for pain. I dare say that the album really worked. Old, dusty Swedish death metal, where all the bones in your body will crack!


about CARNAL SAVAGERY on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Shredded Flesh
02. Reborn Dead
03. Embalmed Corpses
04. In Death I Thrive
05. Dead Rotten Meat
06. Maggot Infested Flesh
07. Exhumed
08. Veil Of Death
09. Gluttony
10. Grotesque Macabre
11. Vermin
12. Morgue Of The Mutilate (Digital Bonus Track Only)

band:
Mattias Lilja, Vocals
Henrik Jansson, Guitar
Patrik Eriksson, Guitar
Mikael Lindgren, Drums & BassShare this games :

TWITTER