SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 30. června 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)


DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence
CD 2021, Krucyator Productions

for english please scroll down

Podívej se démonovi do tváře. Vidíš ty zkažené zuby? Cítíš smradlavý dech? A proč je to zrcadlo popraskané? Dávno už víš, že nemrtví hoří zevnitř, dávno víš, jak vypadá pravé peklo. Smrdí sírou, zkaženou krví a nenávistí. Pálili tě rozžhaveným železem, trhali ti nehty kleštěmi. Lámali tvé tělo v kole, znásilnili duši i tělo. Přesto si neodvolal. Jsi stále věrný pánovi pekel a věříš v pravý, ryzí death metal. 

DRAWN AND QUARTERED se vracejí po třech letech s novým materiálem. Mocnější, majestátnější, šílenější, divočejší. Jakoby v sobě měli nakumulovaný vztek na současný zkažený svět, který přetavili v songy ostré jako břitva. Jedna z mých dlouhodobě nejoblíbenějších kapel vydala další svědectví o zlu, nenávisti a bolestivé smrti.


Kapela se nadále pohybuje v katakombách, kde tvořily a tvoří kapely jako INCANTATION, IMMOLATION, MORBID ANGEL, MONSTROSITY, DEAD CONGREGATION, IMPRECATION, BLASPHERIAN, ANGELCORPSE, INFESTER. Novinka "Congregation Pestilence" je negací všeho dobrého, s masivním, zničujícím zvukem (http://www.krucyatorstudio.com/), plesnivou atmosférou, chorobným vokálem, ale hlavně se spoustou morbidních momentů. DRAWN AND QUARTERED svůj death metal vybrousili k dokonalosti. Přesně vědí, jak svojí hudbou znázornit pravé nefalšované inferno. Během celého alba se sejdou všichni démoni. Nechybí ani jeden. Sepnou ruce nad obětí v obrácené modlitbě. Neexistuje světlo, jenom nepropustná tma. Jakoby mě někdo při poslechu zavřel do staré kobky, připoutal řetězem ke zdi a chtěl po mě, abych zítra ráno uhořel na hranici. Ďábel má mnoho podob a ta, kterou nám ukazují Američané, má děsivý, hnusný a ošklivý obličej. Nahrubo nasekaná tma, mrtvolný chlad. Protáhlé obličeje nemrtvých. Hoď kamenem, kdo jsi bez viny! Zmiňme i vynikající nádherný obal (Gabriel T. Byrn). Smrt, zlo, nenávist, poklekni a pokloň se temnému death metalu. Jsou kapely, o kterých se píše, že umí vytvořit blasfemii a pak tu jsou DRAWN AND QUARTERED. Démoni ze starých časů, po kterých zůstává jenom spálená země. Ďábelský death metal, který vás roztrhá na kusy! Inferno!


Asphyx says:

Look the demon in the face. Do you see those rotten teeth? Do you feel stinking breath? And why is the mirror cracked? You have long known that the undead are burning from within, you have long known what true hell looks like. It stinks of sulphur, rotten blood and hatred. They burned you with hot iron, tore your nails with pliers. They broke your body in a circle, raped soul and body. Still, you didn't appeal. You are still loyal to the lord of hell and you believe in real, pure death metal.

DRAWN AND QUARTERED are returning after three years with new material. More powerful, majestic, crazier, wilder. It was as if they had accumulated anger in them today 's corrupt world, which they had transformed into razor - sharp songs. One of my long-time favourite bands has given further evidence of evil, hatred and painful death.


The band continues to move in the catacombs, where bands such as INCANTATION, IMMOLATION, MORBID ANGEL, MONSTROSITY, DEAD CONGREGATION, IMPRECATION, BLASPHERIAN, ANGELCORPSE, INFESTER have formed and are forming. The new "Congregation Pestilence" is a negation of all good things, with a massive, destructive sound (http://www.krucyatorstudio.com/), moldy atmosphere, sick vocals, but mainly with a lot of morbid moments. DRAWN AND QUARTERED honed their death metal to perfection. They know exactly how to depict a real, unadulterated inferno with their music. All demons will meet throughout the album. Not one is missing. They clasp their hands over the victim in reverse prayer. There is no light, only impenetrable darkness. It was as if someone had locked me in an old dungeon while listening, chained me to the wall, and wanted me burn tomorrow morning. The devil has many forms, and the one the Americans show us has a scary, disgusting, ugly face. Roughly chopped darkness, dead cold. Elongated faces of the undead. Throw a stone, who are you without guilt! Let's mention the excellent beautiful cover (Gabriel T. Byrn). Death, evil, hatred, kneel down and worship the dark death metal. There are bands that are said to be able to create blasphemy and then there are DRAWN AND QUARTERED. Demons from ancient times, after which only scorched earth remains. Devilish death metal that will tear you to pieces! Hell!about DRAWN AND QUARTERED on DEADLY STORM ZINE:

TRACKLIST:
1. Death’s Disciple
2. Age of Ignorance
3. Oblivion Pilgrimage
4. Proliferation of Disease
5. Dispensation (Rise of the Antichrist)
6. Six Devils (Trepanation)
7. Carnage Atrocity
8. Rotting Abomination (The Cleansing)
9. Congregation Pestilence

– Band Members –
Kelly Shane Kuciemba: Guitars
Herb Burke: Vocals, Bass
Simon Dorfman: DrumsPRE-ORDER:


FOR MORE INFO:
– Drawn and Quartered –

– Krucyator Productions –
Share this games :

TWITTER