DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 6. června 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - HOUSE BY THE CEMETARY - Rise Of The Rotten (2021)

Recenze/review - HOUSE BY THE CEMETARY - Rise Of The Rotten (2021)


HOUSE BY THE CEMETARY - Rise Of The Rotten
CD 2021, Pulverised Records

for english please scoll down

Měl jsem pocit, že se na mě lebka usmála. Když jsem ji házel do drticího stroje. Občas se mi to stává. Stojím u tohohle stroje smrti už dlouhá léta. Někdy mívám pocit, že se mnou mrtví rozmlouvají. Šeptají mi jedovatá slova, smějí se, lákají mě do temnoty. Hodně piju, abych zapomněl, ale je to ještě horší. Říkají o mě, že jsem divný, přitom jenom dělám svoji práci a poslouchám death metal.

Ten švédský, hrubozrnný, temný a chladný, mám hodně rád. Dostala se mi do rukou nahrávka od kapely, která je složená ze zkušených muzikantů. Myslím, že jména jako Mike Hrubovcak  (MONSTROSITY),  Rogga Johansson a Matthias Fiebig (PAGANIZER), mluví sama za sebe. Ano, pánové hrají old school death metal švédské odrůdy. 


Všichni zkušení hrobníci a fanoušci hororů ví, že HOUSE BY THE CEMETARY je také film z italské produkce pod taktovkou slavného režiséra Lucio Fulciho. Album má velmi podobnou temnou a krvavou atmosféru. Roggovy riffy jsou typické, v množství kapel, ve kterých hraje, se sice nelze vyhnout opakování, ale jako vždy to záleží na tom, s kým se spojí dohromady. Tentokrát se povedlo pánům vytvořit mocné, temné, šílené, krvavé album. Jedná se o ryzí švédský death metal devadesátých let, který sice ničím nepřekvapí, ale ani nezklame. Záleží spíše na tom, jakým způsobem vnímáte metal vy. Tohle je totiž záležitost pro všechny staré věrné fanoušky, hrobníky, obdivovatele temných zákoutí a dlouhých stínů. Nedávno mi přivezli hodně poničené tělo. Na první pohled to vypadalo, že se nebožák setkal s divokou bestií. A nebo poslouchal desku "Rise Of The Rotten". Je totiž po okraj narvaná starou poctivou smrtí, která vám rozdrtí všechny kosti v těle. Beru do ruky kladivo a mé údery jsou dnes razantnější. Poslouchám stále dokola HOUSE BY THE CEMETARY a užívám si jednotlivé motivy. Tohle je ryzí, shnilý, prašivý, smradlavý death metal ze staré švédské školy, u kterého vám ztuhne krev v žilách! Velmi dobře!


Asphyx says:

I felt like a skull smiled at me. When I threw her into the crusher. Sometimes it happens to me. I've been standing by this death machine for many years. Sometimes I feel like the dead are talking to me. Poisonous words whisper to me, they laugh, they lure me into the darkness. I drink a lot to forget, but it's even worse. They say about me that I'm weird, while I just do my job and listen to death metal.

The Swedish one, coarse-grained, dark and cold, I like it a lot. I received a recording from a band composed of experienced musicians. I think names like Mike Hrubovcak (MONSTROSITY), Rogga Johansson and Matthias Fiebig (PAGANIZER) speak for themselves. Yes, gentlemen play old school death metal of the Swedish variety.


All experienced gravediggers and horror fans know that HOUSE BY THE CEMETARY is also a film produced by Italy under the baton of the famous director Lucio Fulci. The album has a very similar dark and bloody atmosphere. Rogg's riffs are typical, in the number of bands he plays in, repetition cannot be avoided, but as always it depends on who he joins together. This time the men managed to create a powerful, dark, crazy, bloody album. It is a pure Swedish death metal of the nineties, which does not surprise, but does not disappoint. It depends more on how you perceive metal. This is a matter for all old loyal fans, gravediggers, admirers of dark nooks and long shadows. I was recently brought a very damaged body. At first glance, it seemed that the undead had met a wild beast. Or listened to the album "Rise Of The Rotten". It is packed to the brim with an old honest death that will crush all the bones in your body. I pick up the hammer and my blows are stronger today. I listen to HOUSE BY THE CEMETARY all the time and I enjoy the individual motives. This is pure, rotten, dusty, smelly death metal from an old Swedish school, where your blood clots in your veins! Very good!
TRACKLIST
1. Rise Of The Rotten
2. Contagious Madness
3. Crematory Whore
4. Defleshed By The Seasons
5. A Morbid Scent
6. Into The Murky Depths
7. Eaten By The Horrid
8. The Wretched One
9. March Of The Undead

LINE-UP
Mike Hrubovcak - Vocals
Rogga Johansson - Guitars & Bass
Matthias Fiebig - Drums


Share this games :

TWITTER