SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 25. června 2021

Recenze/review - INSISTENT - Disease (2021)


INSISTENT - Disease
CD 2021, L'Inphantile Collective

for english please scroll down

Nikdy dřív se mi to nestávalo, až poslední dobou. V některých chvílích v sobě dusím vztek. Zalykám se temnotou. Stává se mi to v momentech, když vidím ve zprávách, jak se hezky starají o sadistického vraha, jak kolem obětí poletuje hejno novinářských supů. Kdysi jsme se chtěli všichni spojit v jednu síť, ale teď se na ní urážíme a ponižujeme. A říkáme si pořád přátelé. Doutná ve mě oheň, utíkám raději pryč. Lidem chybí pokora, vědomosti a zdravý rozum. Nic s tím neudělám, ale pořád můžu podporovat hudbu, která dokáže spoustě podobným jako já pomoc se z toho všeho nezbláznit.

INSISTENT hrají grindcore. INSISTENT hrají temný, intenzivní a chladný grindcore. INSISTENT jsou i na novém albu "Disease" jako parta naštvaných pitbulů. Bez kompromisů, bez zbytečností, řežou přímo do živého. Věční kritici a nespokojenci mohou namítat, že tu už všechno tohle bylo. Mají svým způsobem pravdu, ale koho to zajímá? Tady jde o úplně něco jiného. Vymlátit si palici a očistit ji od hnusu současného světa.


"Disease" opět utíká kupředu v podobných rytmech jako alba třeba takových NAPALM DEATH, NASUM, BIRDFLESH. Kluci navíc přidávají svůj vlastní ksicht rozsekaný do krve. Jejich hudba rozhodně není nic pro slabé povahy, nejlépe vynikne naživo (mám osobně potvrzeno). U každé desky vždy sedím a čekám, co se mnou udělá. U novinky INSISTENT ze mě šla všechna zlost ven. Uvolnil jsem se. Zařval si spolu s kapelou. A to přesto, že jsem v grindcore hodně vybíravý, opravdu mě zaujme jen občas. Pražští maniaci v sobě mají něco, co ostatní ne. Možná se dokážu s jejich hudbou lépe ztotožnit, užít si ji, vychutnat. Neznám nic lepšího, než temný pokoj, otevřené pivo a "Disease" v přehrávači. Najednou mi může celej zkaženej prohnilej svět políbit zadek, všichni ti dokonalí, vševědoucí, mocní a skrz na skrz zkažení lháři, všichni pokrytci i zrádci. Můj mozek je čistý a nahrávka na mě má v určitých momentech až meditativní účinky. Pro mě osobně to znamená o hodně víc, než kdyby tahle skupina přišla s novým pojetím hudby a převrátila dějiny. Ne, nic takového se zde neděje, ale album je rozhodně velmi dobře odvedeným řemeslem, s pověstnou jiskrou navíc. Vše je v nejlepším pořádku. Temný grindcore, který odřezává maso od kostí!


Asphyx says:

It's never happened to me before, until recently. At times, I choke my anger. I swallow in the dark. It happens to me when I see in the news how nicely they take care of a sadistic killer, how a flock of journalistic vultures flies around the victims. Once we all wanted to come together in one network, but now we are insulting and humiliating ourselves. And we keep calling each other friends. The fire is burning in me, I prefer to run away. People lack humility, knowledge and common sense. I'm not going to do anything about it, but I can still support music that can help a lot like me not go crazy from it all.

INSISTENT play grindcore. INSISTENT play dark, intense and cool grindcore. INSISTENT are also on the new album "Disease" as a bunch of angry pit bulls. Without compromise, without uselessness, they cut directly into the live. Eternal critics and dissidents may argue that all this has been here. They are right in a way, but who cares? This is something completely different. Beat the stick and clean it of the disgust of today's world.


"Disease" once again runs forward in similar rhythms as albums such as NAPALM DEATH, NASUM, BIRDFLESH. In addition, the boys add their own face cut into blood. Their music is definitely not for the faint of heart, it works best live (I have personally confirmed). I always sit at each record and wait to see what it does to me. With the INSISTENT news, all the anger came out of me. I relaxed. I shouted with the band. And despite the fact that I'm very picky in grindcore, I'm really only interested in it occasionally. Prague maniacs have something in them that others do not. Maybe I can better identify with their music, enjoy it, enjoy it. I know nothing better than a dark room, open beer and "Disease" in the player. Suddenly, the whole corrupt rotten world can kiss my ass, all those perfect, omniscient, powerful, and through corrupt liars, all hypocrites and traitors. My brain is clear and the recording has meditative effects on me at certain moments. For me personally, it means a lot more than if this band came up with a new concept of music and turned history upside down. No, nothing like that happens here, but the album is definitely a very well done craft, with the proverbial extra spark. Everything is fine. A dark grindcore that cuts meat from bones!about INSISTENT on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Eyewashed
02. Last Farewell
03. Disease
04. Bad Blood
05. Werewolves
06. Parasite
07. Shredder
08. Friendly Fire
09. Traitor
10. To The Ground
11. Why?
12. Lords Of Chaos
13. Wolf CultShare this games :

TWITTER