DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 13. června 2022

Recenze/review - SADIST - Firescorched (2022)


SADIST - Firescorched
CD 2022, Agonia Records

for english please scroll down

Někdy se díváš na svět přes krvavou mlhu. Bývá to v momentech, když ztratíš jakoukoliv víru v lidi. Přečteš si ošklivý článek, komentář, který chce jen ublížit. Nebo když jdeš temnou ulicí a od stěny se odlepí dva stíny. Nůž zabodnutý do břicha, cítíš velkou bolest, ale hlavně ponížení a strach, že našemu druhu už není pomoci. Utíkáš do pokoje, lížeš si rány jako raněná šelma a vnímáš jen hudbu, která ti přináší energii. Italské SADIST mám velmi rád. Pro jejich schopnost zaujmout.

Pro jejich schopnost napsat zajímavý, pestrý song. I letos se vše odehrává v tmavých barvách a deska musí udělat radost každému, kdo se dívá na svět podobným pohledem. Když poslouchám "Firescorched", tak mi připadá, že mám rentgenové oči. Dokážu poznat vaše nejtemnější myšlenky. Těch je na nahrávce velké množství. Surové, syrové, šílené. Jako death metal se spoustou progresivních prvků, které nám pánové opět předkládají ve velmi vysoké kvalitě. 


Připadám si jako na velké hostině někde hluboko pod zemí. Podávají se shnilé kousky masa. S elegancí, nadhledem a spoustou zajímavých ingrediencí. Jako tohle album, v některých momentech odkazující na kapely jako CYNIC, SADUS, ATHEIST, NOCTURNUS, DEATH. Jako bych chodil za oponou a sledoval tep ulice velkoměsta. Jen s tím rozdílem, že vidím lidem do hlavy. Všechny jejich myšlenky, nápady. Někdy je to k zbláznění, ale novinka na mě takhle zkrátka působí. Je svěží, zajímavá, neotřelá, s velkou porcí tlaku a energie. SADIST mají navíc tu velkou výhodu, že je díky jejich rukopisu a originalitě poznáte ihned mezi ostatními. Stačí jen pečlivě poslouchat. Zpočátku to bude pro některé fanoušky možná příliš složité, ale věřte tomu, že stačí dát nahrávce čas a budete odměněni skvělým zážitkem. Věříte na život po smrti? Existuje Bůh a nebo jen Satan? Ano, podobné otázky jsem si při setkáních s "Firescorched" často kladl. Někdy je zvláštní, co ve mě hudba probouzí. Italové hrají inteligentně a pro chytré lidi. Donutí vás přemýšlet, vyvolají u vás spoustu představ. Někdy se budete dívat na svět přes krvavou mlhu. Ucítíte jed na jazyku. Všechno kolem vás bude pálit a žhnout. Progresivní death metal, u kterého shoříte v plamenech! 


Asphyx says:

Sometimes you see the world through a bloody fog. It's when you lose all faith in people. You read a nasty article, a comment that's just trying to hurt. Or when you're walking down a dark street and two shadows peel off the wall. A knife stabbed in your stomach, you feel intense pain, but mostly humiliation and fear that our species is beyond help. You run to your room, licking your wounds like a wounded beast, and all you feel is the music that brings you energy. I like Italian SADIST very much. For their ability to impress.

For their ability to write interesting, colourful songs. Again, everything takes place in dark colors and the record is bound to make anyone who looks at the world with a similar perspective happy. Listening to "Firescorched" makes me feel like I have x-ray eyes. I can recognize your darkest thoughts. There's a lot of them on the record. Raw, brutal, insane. It's like death metal with a lot of progressive elements, which the gentlemen once again present to us in a very high quality.


I feel like I'm at a big feast somewhere deep underground. They're serving rotten pieces of meat. With elegance, perspective and lots of interesting ingredients. Like this album, in some moments referring to bands like CYNIC, SADUS, ATHEIST, NOCTURNUS, DEATH. It's like I'm walking behind the curtain and watching the pulse of the streets of a big city. The only difference is that I can see inside people's heads. All their thoughts, their ideas. Sometimes it's maddening, but the novelty just works for me. It's fresh, it's interesting, it's innovative, it's got a lot of pressure and energy. SADIST have the great advantage that you can recognize them immediately among the others thanks to their signature and originality. All you have to do is listen carefully. At first it may be too difficult for some fans, but trust that you just have to give the recording time and you will be rewarded with a great experience. Do you believe in life after death? Is there a God or just Satan? Yes, I have often asked myself similar questions during my sessions with "Firescorched". Sometimes it's strange what music brings out in me. The Italians play intelligently and for intelligent people. They make you think, they make you fantasize. Sometimes you look at the world through a bloody fog. You'll feel the poison on your tongue. Everything around you will burn and glow. Progressive death metal that will burn you up in flames!about SADIST on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Accabadora (04:24)
02. Fleshbound (04:59)
03. Finger Food (04:00)
04. Burial of a Clown (04:17)
05. Loa (03:49)
06. Aggression Regression (04:06)
07. Three Mothers and the Old Devil Father (04:13)
08. Trauma (Impaired Mind Functionality) (03:53)
09. Firescorched (04:05)Share this games :

TWITTER