DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 26. září 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEAD CARNAGE - From Hell for Hate (2020)

Recenze/review - DEAD CARNAGE - From Hell for Hate (2020)


DEAD CARNAGE - From Hell for Hate
CD 2020, Immortal Souls Productions

for english please scroll down

Našel jsem u cesty lidskou kost. Bez masa a krve. Bílou a žalující. Byla mi varováním a zároveň určila směr, kterým mám jít. Symboly smrti mě dovedly opět do temnoty. Tentokrát do kobky s nápisem DEAD CARNAGE. Věděl jsem, že nebudu zklamán, kapelu sleduji již od jejich počátků a pokaždé jsem dostal ryzí klasický death metal vysoké kvality. 

Cesta, kterou se DEAD CARNAGE kdysi vydali, je lemována starými prašivými kostmi. Křupou mi pod nohama, když po ní jdu a poslouchám novinku "From Hell for Hate". Je shnilá, plesnivá, mokvající. Pokud bylo účelem (jsem si stoprocentně jistý, že ano) navodit ducha devadesátých let a exhumovat další ze starodávných hrobů, tak se to kapele povedlo na výbornou. Na "From Hell for Hate" lze samozřejmě nahlížet dvěma způsoby. Pokud čekáte nějakou progresi, nové riffy, tak příliš spokojeni nebudete. Tady se opravdu "jen" přerovnávají staré kosti v rakvích. Ano, jenže, je zde pověstné jenže. Mě baví desku poslouchat, neskutečně si užívám takovou tu starou patinu, kterou mladé kapely málokdy dokáží do svých nahrávek propašovat. Pánové zkrátka tomu, co hrají, věří. A to je kolikrát důležitější, než komplikované riffy bez duše. Z alba cítím stejnej smrad jako z ASPHYX, BOLT THROWER, MASSACRE, LOUDBLAST, PESTILENCE, MORGOTH. Jednoduše, stará škola se vším, co k tomu patří. Nic víc, ale ani nic méně. Osobně si poslech neskutečně užívám, ihned objednávám originál CD a těším se na další cestu plnou smrti. Mám rád death metal, u kterého trčí z hrobů kostnaté ruce, zombie se probouzejí a v márnici je najednou pořádně živo. Mě už nezměníte. Zůstávám věrný a opravdový. Stejně jako hudba na "From Hell for Hate"DEAD CARNAGE citují z pradávné Knihy smrti s elegancí a velkou silou. Death metal, u kterého se rozpadnete v prach! Velmi dobře!


Asphyx says:

I found a human bone by the road. Without flesh and blood. White and plain. It was a warning to me and at the same time determined the direction I should go. The symbols of death led me back into darkness. This time in a cell with the inscription DEAD CARNAGE. I knew I would not be disappointed, I have been watching the band since their beginnings and I always got pure classic death metal of high quality.


The path that DEAD CARNAGE once set out is lined with old dusty bones. They crunch under my feet when I follow it and listen to the new "From Hell for Hate". It is rotten, moldy, wet. If purpose  was (I'm 100% sure that yes) to evoke the spirit of the nineties and exhume another of the ancient graves, then the band did great.


There are, of course, two ways to look at "From Hell for Hate". If you expect some progress, new riffs, you will not be very satisfied. Here, really "only" the old bones in the coffins are rearranged. Yes, but, it's famous „but“ here. I enjoy listening to the record, I really enjoy the old patina that young bands can rarely smuggle into their recordings. Gentlemen simply believe what they play. And that's many times more important than complicated riffs without a soul. I feel the same stench from the album of bands such  ASPHYX, BOLT THROWER, MASSACRE, LOUDBLAST, PESTILENCE, MORGOTH. Simply put, the old school with everything that goes with it. Nothing more, but nothing less. Personally, I really enjoy listening, I immediately order the original CD and I'm looking forward to another journey full of death. I like death metal, where bony hands stick out of the graves, zombies wake up and the morgue is suddenly really lively. You won't change me anymore. I remain faithful and true. Like the music on "From Hell for Hate". DEAD CARNAGE quotes from the ancient Book of Death with elegance and great power. Death metal that will make you crumble to dust! Very good!about DEAD CARNAGE on DEADLY STORM ZINE:
Několik otázek – rozhovor s DEAD CARNAGE
A few questions – interview with DEAD CARNAGE

Tracklist:
01. Edges of Manipulation
02. We Are Slowly Dying (Devastation)
03. Caged Brutality
04. My Blood Is Black
05. God's Lobotomy
06. Chapel of Decay
07. From Dust
08. The First Kill..., The Last Kill...
09. Eternal Void (Hierophant cover)

band:
Bendík - vocals
MilhausCorpse - guitar
Yabback - guitar
Pedy - bass
Ferenc - drums

Share this games :

TWITTER